OCR Output

wäxa nu- brukliga rymdmåttki hwikket asseendeTnjä anföras,
.-a—«tt·-"7""en Tliter fär noga like- med Zsklezkskubiktumzkeller fögalmer
»Ein 3Hgsaknla»qwartser, och ritt-wär gamla Lspanmåkstuxnna är
itemligen nära likamed 1327 hektoliter, samt att würkolläst föga

"fk-iljer "sig- frän 20 hektspoliter.¬

För wigten har ursprujngligen tizll enhet blifwit antagen

wissen-of en kusbiskcentimeiter Deut-« swattenwid 4 grade-Its tem-¬

perat7ur," och destina enhet har blifwist kallad grant. Päiwanlth

«"«sätt»-benämnas’»mån««fsakderna dch dlelarne af« dennaienljet sülundM

-"100"0 "gram:1 ett« «ilo"grsaTM,-· - - sikskk gram: »ett· decigram;-s-«·
100 si, ;- »hekt.ogram,- Hm- - » » centigram,1

) "-«- , « Tszj sk W v— s-«milligram.
jMatkkfinner emellektid «lätt, att? ett grant, somiekeuppgår
ti-ll"·s efsullt ZE? ort, är en allt· försliten wigt försatzt tjena till hufwud¬

.---enhe—t."-T«Akf detta sskäl -hars—fö"r Swerigek likäsdmförsflerka andro¬

länder skett, hlifwrst bestämdt, att k-·logwmmet;«fom msotswckksar
widäten Taf en- litet renst watten wid den näm11—datemperaturen,«
sta Tbetraktas såsom hufwudenhet ·föx«««,swigten,« «mesn«at-t,s det
vaktctdt, des ·ojkika swigternas sursptungliga namn, südana de hättl
ofwcxn «--bls-ifwit a«ngifna-,s·s skola sbiibehållas. s Denna«en"het,1ellers

" kilogrammeh jemföTrd Mstüed . wära nuwnrandesswigter, är« noga

likasmed -2«sk,ülpund435 orts25xkornz ellevtsemligensnära lika
med- -·2XT-skülzpund«,3 ellers ock i det närmaste 11-z- gamla lod mer
-änk" 2Eskåkpunid. Häraf bildar masnjsxg lätt en tydlig föreställ¬
ningvxnkkilogrammets och de-öfriga-Tnya-wigternas betydelse."
' Efder dessa förklaringcir gåss wi att meddeka utförligare
jemförelsersmelkan de nya o«fkl)· sgckmla matten soch«·wigter’114m
.--genomss-efter·följånde tabeller." Wi« kommaderwid attanwända
decimalbråk, hwilkas betydelsc numera tordeL wara de· flesta
befand s"Wi etiitta emellertidk deromz att den fürs-tu siffran till
höger om ";den punkt, som stiljer de he1a från brükdelarne,
betecknar ti«dndedelc1·r,« ochT den andraflhundradedelär af enheten
««-sör«dehel·a, till hncsijka-ln:t?ike·t’hörenA « "· « «

i

I. EksNyåslävgdmåttet.
of » ; Hexen innehan »10»I)ecim9ter·«(D.m-.)
1 net-Meter Z-- « «10«cent"ü1"i8isek (65m.)-«
sz 1 centkiznetex »z, « 10 Mininxetspek--(Mx.m.)ssp ;
hvartill komme-I- vägmättet: » : «
J·IE»:.-1 IIIij inne-hängt 10"KjI-0mst6ko :".-"T .
1s Kilometer » 1000 Meter.

» « . . . Nu gänz-me måxt.»s ) « .

Nya måtty . « « hu galätande . Uya mai-ne ..
, - . s· fotsp tum.I lin» . "« - Met; D;"m. C.m. M.m
THE-ten · « 3 » »3 .·6-81· ZEBQL « -·29·- .. s 9 :¬
.-5-·veodueter.« --1« s»-·-6«1«8"-«41 Ists-Ver- « -14--«-««8 — «--4- 5
s4 s- sei-o J ·-1.1 -3 -.4-,-72 4, Eil-o U "8 .:7- "6"
3 sei-o. 1 ,— .1-Q4»« Lf3 "(1:o . 8 9 — .7
2 « deo — ; 6 ,7-36»2 sei-o 5 "9 (3" 8
1 · äkol »k— - Z Zs6tz spI stäng 2 «9 6 : f9 ;¬
Zoeutimetek. — -1 .6-84 5 Fest- 1 4 s« s?.—4-5« ·
4 dgo . — 1 . 3·47« -..4 dxo - — 1 1 8 sx7s67
Z deo s— 1 Wes-Z Mo - —- 8 9 «·0-7 "
2 . iday — —- 6««7«4.,, 2 deo , — 5 9, ,3«8 «
1 » Eschtz -«-— k- 3s37 ;1 ehe-» —- 2 9 6s9 "
5 Dummste-. — —- 1s68 5 Tum. .— 1 4-. -8.45f.3
4 am —- — Is35-.:4 ako --—- 1 1« ss763
Z ,c1:0 —- — 1s01 .3 im —- — 8 —.-..9-o7 .
2 dxo ——- —- o-67 2 äxo —- — 5-- .;--9-383
Jf ägo —- k 0·34 ,1 Mo« —- -— « 2 .9-69-f
1 Kilometer-—- -33e38 For Haus List-ist« : : jj III-Z T
tNymn --33681F0c. «3 eng-« — — —- .8-91 T-¬

—- - -2 Iso- —— —- -—-· 5s94 .

Ismmal mil-1N)M689Met.«1 Linie-. - —- — .-- T-2«97 ;

II Ufäcb l « .