OCR Output

. ..-.-.-..,.—...-.-,»«.-- --,.«. - » » -. "«»--.- - - .. Z .-«-" « »V- " ·- " »F « «« «"«« ««- ’«'»'«-' "-’. «
-M.W-«w..-p.« .. , .-.«.. »s« .«.. - ,. »«... . . . ....... . . . . .

vntkfman spåx marken afsticker 101 fot, sü- har man ungefärkigew
ehuru «."me«d« mindrexxstwggranhetz 3 meterxx Genomsdssfa xförk
hållansden torde enhxwrxr med. störjta kätthet kunna förszsstt
fig ven klar Doch noggsrann föreställnin om met-ernst längd.-i

Jnnan wi härefter waexgå ti . förklaring .af ytmåtten,
rymdjnätten s·och.;? wigtetna,wskol«a·x wi redogöraz för det sätt,
hrwarpå :tman-« inom «7metevsystemest benämner zmångfaldexr dich
del-an riif ·.enhete1ma«för vmåtkt .och ;wigt,«och som är .i. hög Egrad
enkeltj och lätt.förz-:.mi'1«met.. - Wi yet-sinnt Esdå still en-« början
d-eroms,·;isatt’1inom metersystemethär tivtalsräkningen lsträngt

«tjllijmpad;; så att sävfkjldatsbenämningar för iandratnmångs

faldsegrvch delarxicke .förekomma, sän ·för 10-fa"lden, «100-fagköen,
I.000-«fald"enI och 10,000-fa-I«d-en, sanft-für s10-«delsen,«100-dlele11
ioch 10007delen. Af mångfaidernars«.har dockjlosfaldeus u

ngäTrzskilsdt namn,- emsedan sådajttx anferts del-Z öswerflödig.t.och
Uels ledgnde jtill förwexlingarx Jcke heller harldtet fsör Swerige
fumtits nödigt att gifwa järskildt namnsåts1mi-faldensutom
sätt- euda fall, nämljgensitfrågasom wägmått·,-Hder en större
ruhet anfetts behöfljg.«för angifwaude af myckset ftdra afstånd;
och ishar man för« sådxctnt ändamål medi! set swenska namnet m)
mil- bxetecknati ensträckat af 10000 meter eller 33681 swenska

fut. 'Elje.sts,s stwfareifisg Jatts det är .frå’sga om längd.mått,s ytmått, s

rymdmåsttss eller«wigt, erhälles namnet på 100-falden«genom
att kläggä vrdet hekto tell-er heft-,Toch1000-sfalden genom oErdet
kzilo framför enhetens namnzsz «slikafå« erhålles snamnet -på«:ts«10.¬
jdelen« genottk twdetv :deci, «"100-.dele-n «g,enom «-c"Jenti« och«1000¬
delen genom milli framför Tenhetens namn.« Sålunsda hafwa
wi; hwad »längd.måttet angår, .följande.s·namn: «

« klkktdmeterförf100smeter,t der-Meterer THEmetey
« ktlpttxeter . yt1000« » . ¬

« centimeter »» THE »
- -. . . millimeter » WITH » .

Wi stola «få.fe,« attssamma sätt för. bildande Waf· namn på
müngfalder ochI underafdelningar utaf antagncx särfkilda en¬

h »Eh¬
-1stesw.est;? sådantk det «blifwit antaget sör Swerige, ickessekhåjlit s

¬
«.«,.--..-«,—- . . , «.-«

heFeV förekommers äfwen wid ytmåttet, rymdkmåttxt ochwigtkux
Fern-Zank snamnezx zpå «e1xheterna»,, sär det såledkes -endasst zdexs fem¬
orde-n---;k1zliosx,s·,shekzth--dect-,»kenn-; ochx milli. man behöfwer be¬
håkllS :;x-.t« .—.:mIU.1-18..t . Och; ssärsktlm från h"waraudras- för satt hafwa
namnen pü allt hwad mått och wijgtker heter inom meterz
fyxstsemetz sfüdant dkkt3«.«k;om.mer»qtt tillämpasj Sweri e. «
WI hasva her txsll»-f-ö,rkilaxmg begagsmt Ugmnet ektometer,
ehurui det- ; såsvm obkkhpfltgtx,x . Ecke - -är Upptasget ;-blg-udi de now-.
igmx .»-kommg«xattx unwandas hsos oß2 Deremgtskpsmmexsfgmmans
jattnspxntzeysxmeds Erd-et hckto qtt isandrai fggllsihegagnas,s säva
t.z—dk:—t kfgl"1an—de Ball wi«sa»sig. so -T s I » « sp
;·z;k-r.;.sSås-om. a mannaytumtt anwändas qwadraternay pä
Laygdmåtten utan gndra benämninggar än-:d,em, -somk;fö·lja af
dessa senares, Yämlxgetx qwadxatmester, Zwadmtådrcsinwterzs
gwadratækntmkxtxrz pch qmayratmtzi imetkzyz äfwexjfont
qkpgprats7ktanxetex,» »so-m- hwilkas- -;-ft,orlek -xngn;«fåxr ; en- föreas
stgllmFg-· utaf vdp motfwaraude — längdmåttexks-. Sjixstxildt För?
uppmatmzizgqai jsaypamxådpns har blifwit gntagen .en2 nyxexthsext
mezd «;na-mxth. gar-, jom --ärzl-ckas me«d,z100 qstyadthmeten Eusligt
detj —w«edesr«tagzxas ben ämningssättet «kalla»s»,;100sar för- enihesktarz
som är« mycketuära lika med 2-tu1mlciy9«. - ? «

- Süfom allmänva Pyvxdmått sbsegagths skuheikxitaJpåZläng,-.
mögt-ten .uta-31 --a«ndzra hemitpnmgar tin-; dem,; soer s—föslj;a·« af deska
s.enares,- namltgsent - kuhtk-me,tekr,, ..kyb-ik-derim.et«e·r,zz kubikz

keyktimeter och -kub·ik-;tigillizmeter.s Särfkildt föruppmiityinsg

Iß wakanztzdelst målkärslzs hasr man jnfört en nsy endet,"be¬

Wmnds lkxeky Fom -är slzikaz med; eg;skubikdiecimekterkx;sEnligtk
den- allmakmajs regeln för bcnämuingenk af månsgfacdex zochL
dclar Uxafi enhetenxsskallsas : . . .
.:-—i10.0--l.iter Löwen« hektolikter-,- « ask kliter kför en die-eilstng :s·
.:-» Asfwenszpms des-H rynzdmåttzkankman- bilda.--sig zeu- Höre-ll
stallmxig Titai.de redan kändaxmsexxiska -läx1.gd.m-å«tte1;—. En tät¬
tare forestallmng torde likwäl erhüllas genom je·m·förelse med

«.-.s«sr«« IIU s. Fu Igsh I , « » » ·