OCR Output

Alittgsäsk .««.««’. dett 1««71
Astetsuttd (kr. m.). .¬
Ekfj Os« f

Falkenbetg
Figeholmckratt ),Klm 26
Geneved, Efb . . . . 10
Grästorp(kr..m),Skb. 9
Gttttttqrp, Hal. . . . 3
Hitz»e . « .25
Hultet (kr.- «m), Krb:« 25
Komstadstttölla(kr m»)
Krs..
Kongelf . ..... . 4
Kottgsbacka . «. . 17
KriftjttehamttSQ .¬

.00000

O . . .

O

Gretxtta .«.-. «.-;.de«n 3
Gärdspångajz Klm.. 3
Jönköpittg (kr. m«.)« «. 28

Bbrgholmssz . . »den- 28j
Br«oby,— Krs. . . . . . 5
Cimbrishattttt . . . . 18
Elttthult(kr. m..),Krb :t·8
Engelholm . . . . . 129
Eriksmåla(kr.m),Kt-b. 21
Gislavedä Jkp. 4
Hvetlattda » Jkp. . . 12
Kongsbro(kr. ttt.), Klut. 14
Kottgsletta (kr. m.),
Skb«.. . . ..«.19

Atgutsrum,ijm., den 2
Etsstzytz th» «

Uti APRI«L.
Lerbäck(kr. m. ), Qrb.
Hithtttgafkow Kri.
.:·.«..-..24-LUUd (kr m).«.«« 7
. Elttthult (kr. m),Krb. LILUUV (kr m) » » « . 1
Enebackettrh Skb. . . IBILåUgakyscmeJkp 12 SlättästlgT- Skb.

O O

5Markluttda, Krssi
Mullsjö (kr. m. ), Skb.
Mörlctttda-plats en,

Klm. . . .
Nöttjas- Algutsgård
(kr. ttt.-), Ktb.-' . .

. Os.

Orb.
Ryd (kr» m.,)- Krb. .
Uti MIN¬

. . . . O O .
;

Ladttgårds tärdet vid ¬

Stockholm (kr. m.)
Moheda (kt-«-«. m. ), Krb.
Uti JUNL
Kristiattstad . . . . .
Lahoitttx . —. . . . .
L Jungby (kt«. ttt ), Krby
Märiestadtt.

kattfterås Klm«. . -.
Sattdsjö (kr. t1t.)«, LIka
Skara . . . . .
SIättängEsh Sk«b.«-.
Trästatd Sth . .
Upsala...«..».

O

0«000

« Uti JULL
Höer Mlttt. . . . .
Katvitteholttt (ullm),

Gettetttttt, Klttt« . . . 2

dttt.««.....

« 4Ulletted
-«11
Odensbacken (k«-r. m.), «

24 Asen (kt«. m), Sdnt «
30 OrebOroT .

Vettersbvrgsk . . . .. 14

3Skillittgatyd (kk M)¬
12 Jkp . 0«d O O
3;«Sk«lzkdeafc o o ·
Slädettedssz, Skb « . .

«26 Svettljuttgm E Efkl « O «

Trattås qvarmJ sskp.
-Trädet, Efb . . ¬

jVicslaztdackt.m-),Kxb.
Vittsjö, Kri»

OOOO

15 Ulriöchamtttk . . . .
2 Vimttterbyf » . .« . .«

14;«-«:; VerttcuttttsL » Jkp T :
7««- Vexiö (kr«. m) . . .

28 Poxtorps by (kr m«. ), ,- «

191 Hal» . . .
24iÄbyy Kri: o « O 0 O
4Ämål ....-..-..«
28 Oregruttd.

. 0 O

18 Osterbymo, Ogl . .«

Osdds

4 Osthatttmar.

5tKiVIk- Kri o O ozos O o

Maltttö (ull«tttyz)-;« .. .

O o «O

sOOO-'«

«2" Tjursbackett (kr. m )- «

- "»p

Esb.........12«70rup(kr.«m.)«-Hat

Mötlunda (kr.- m), ¬
2

f,« Skboo O O,

Onsjö fl, Skbo« O: o Zofe «

· Bortghblms stadsf .
- ..Broby, Kri; . . . . .- .20 Lotttmcttdep Jkp. . US Svextljuttgq, Esz .- . "«-4
Brostugaxt i

T«Mölltorp «(«kr. ttt.),

Skb.

Asterfund (kr. txt ) den 23 Moheda (k-«r.n»t.), Krb.
. Dadesxo (k·r.ttt.), Krb. 23

Eksjö (kr m. ).

"«Adcl«öf«I·- Jkpsszo nsdcn 18 KIN, Oglx o«
««Ahlehulorna, Hal. .

Arbttgttsb f««.- .

s"O00

Skede
(-kr. .m.)., Jkp.. .
Dah«lsbro, lett. .«

»Satttt«a« ; ¬
(kr. ttt«.), Or«b.« . . . 17

«Ettgel·k)o«lttt. .» . . 26

Eriksmålq (k«,r.sttt.), Krb94
Figeholm kfx Kltn. . .· 13
Fldda«(k«r.«m.), Sdm. 20

TFotssexum ««(kr.- m.), TNäsijö (kr. m), Jka 1«3

pf. O 00 . . O. 11

sFröbygärdm Kkm.. . 13

GenewdxsEfsb . . . . -6«

sGuttnarp, Hast . . . . 4
...Golifttgstot«p (kr.m.),
" b

osoooooogö

Hofvaksp Skb. . . . 12«
Hlxltex (k«r«2 m—)- Krb 13

«Algutsrum (kr. txt.), «
. . dett 39 Atvija kdpittgH z. .

M- "0 !

0«00,0«000«5

O

OOCI

» 17

Norrköpittg—(ull- och
retttspxtttttdtan .

Ufi AUGUSTL

Uti SEPTEMBER.
Köpittgttf
thtngby (kv. m. ),« «Krb.- 27

Luleä g: la ftad (kr. ttt )-7« 27
6Lättgatttd » Skp . . 11

Mark-stade -. . ·25
Markaryd(k«r .ttt z),«Kr-b.« ·2«5
Not-a (kr«. m.).- .-; -. 913
Norberg(kr. txt. ), Vtm. 3
Nottebäcks Nöbb«el«ed-««s««
(kr. m«.-), Krb.

Od«t;ttsbacken (kr. m )¬

Orb. .-......25
4Ryd (kr. m.),« Krb. . 19
4Röittge (kr m.), Krf 243

24.

Rångeåä th. . . . «««-5

44Orttsköldsvikss BUT« 3

SIBtrsxtuttts bit-f- Kktnz -«,«6
Rocktteby (-kr..m. ),Klm.«15« Vrigstad, Jkp. . . . . 9
«Sandsjö-;-, Jkp. . . . 20«Asheda Kexegard

; Grästdrp (kF.m. ),Skb. 1 Sjöbo (ktf. m ), Mlzttt. - s«
Hvetlattdaxy Its-» .« 14

(«r»o I«U), Krbo««0«- «09

Uttttaryd (k«t-.ttt ),I«k:p 2

. . . . 26 SkeniugeFYf .«.:««.«««; ; -4
.- . . . . . -13;ckosde (retttottt-mcttk-««E
Lindessberå -(kr. mis) . 20

NOO««O«OO-O-OJ—O«19

Slited (kr. m.), Gt1«;- -3

dera Vi f, Kltmv «. 17
Thorsö (kr. .-.ttt ), Skb-. 10

. «. 10 Mah.ult(kr m.), Hals 20 Tjursbatkett (kt:.« xtt), «
sEdsh Klttk . . . 20 Mariefrth . . ; . .
Edsbcrg,s

Jkp«ss z. .· . . -. . :«-. 20
thanås qvctttt«, I1p.1«9
kLZe««nt;t-sborgtif -. . . . 319
s«1.3ernctttto-J » Jka -. . 17
VesteråsDe f. . . . . 17
Vieslattdtt(kr. m. ), K:b«. 18
SVirserums by j,K»l«ztt«. 20
Visby (sö·dra byrttttt- «¬
tttet«)« (kr-. m)«. .« . 17
Visittgsö, Jkp. . .v . ««««3
Voxtorps by (kr. « tug¬

aoo««000«-«io««0«j-s

Salattss . . . . . . . 24 ÄISU (k7-' M)«,««— Sdttt. 18
«Sanden T(k"r m. ), G«tb.. 26 DEbe ------ «- 3
Sidnevad(krm),Ha1.18 Qstersutthc . . . -. 11
Skelkefteå (kr. ttt.)«sII «26 Osthattttttar . . . «26
IUti oKToBDR .. « « " « « ,
Alkmgsåste - skBezllö Mo, Ikb 2

4 Byleby (k;t«. txt. ), Ogl. n