OCR Output

i-- tote-www¬

Detta ar, 1878, at i« Sol Czrkeln eller Sondags- ¬

andrmgen det Il: te condagsbokstafven är kaøch
PositeImmen Intrnffar den 17 April.

Dxx sqmnxm ax osck Jst-MO¬

,«»H Konnng OSCAR II: s Födelse, den 21 Jan.1829, det 49
»F Deß uppstigande Hå Treuen, den 18 Sept.1872,det 6
s- Kröning, den 12 Mai 4873, ............. det; 5
.M. Drottning sOPHJA VILIIELMINA MARIANA

« s HnNmnskTAs Jede-If e, den sz9x Jxxrx 1836,·.i... . ; det«42
« Deß Biiäger, den 6 Juni 1857«, ........... det 21
THE-«- Kröning, den 12 Ktnj I873, . --. .......... det 5

kH K Hög het Kronprenfen ach Herfigen af Vermland
osc An gGUsT AP ADOLFS Födelse, den 16 Juni 1858, det 20

H KH Hthet Arfprr «:-e-z’n sHch Hekttgen af Gotländ ·
OSOAII OARL srjA Jede-se den 15 Nov 1859-, det19
L»»»H K,Hoghet Arfprinsen och Hertigen af Besterg ötland
»- oseARscseRL IIILHELMS Födelse, den 27 Feb1.1861, det1Z7

» H K. Höghet Arfprinsen och Hertigen af Nerixke EUGEN .
NAPOLEON NICOLAUS Födelse,-.« den s1 Aug-· 1865, det I3
HI, Höghet Prinfesfan och Enke- Hertiginnan af «

D Keime I’ILEIIESIA AMALLA CAROLINA JOSE¬

---;".I-IINA ANTOINETTAS Födelfe, den 21 Dec.1836, det42

s Deß Biläger, den 16 Ap1i1 1864, .......... det14
H Mdghct Interessen LovIsA JOSEPHan EUGE— «¬

Izjszs NIAs Födelse, den 31 0kt.1851, ........... det 27

Deß F ormalmng med H K»Häghet Kronprinsen af «
Danmark CHRISTIAN FREDRIK VILHELM

?- CARL, den 28 Juli 1869, ............. det 9

gez-.- H K.T Hogkket Preniesfan CHARLOTTA BDGBNIA

Z AUGUST-A AMALIA ALBERTINAS Fodelse; den 24

T

F I.
- . s
» I
i H il 183 - "
" Pr Of.-OO.-OOO—O-—O O--O—000.0-40040—00 eHE48
- ,·« M ... , « FHI

«Sverige.

Förmörkelser:

Under året 187 8 förmörkas folen och månen hvarrera th«

gånger, men Blatt den ena månförmörkelsen blir fynlig e
Den börjar den 12 Augnfei kl 1155 e..m och
slutar den613 Augusti kl 9246 frn. Formorkelfen strHcker fig
tIll blott6 0 af mHndiaInetern

Planeten« Memurius Häsfernr förbt soifkifvan den 6 Mnj
på efternuddagen Jnträdct sker kl 4.23 e»In Uttr ädet sker
förft vId Inidnatt och är derför ej fynligt hos oß Planeten
passerar norr om folens nIed««·elpunkt, hVarifrån afståndet vId
folens nedgång är Iman och då utgör 1Xzaf solens skenbara
radie

Tecknens bemärkelf Ie: ¬

HEF- Betyder Sön- och Högtidsdagckr. O Solen. C Nennen
s Nymåne O Förfta Qvarteret. O FuUmåne eUer ne-«

d.an WSII ta Qvartserest. J Venns OZPNIICZ AJupIteL
hSiatUrnns M Väduren. W Oer. Ns Tvilling siHS
Kräftan. HGB-eignet VI Jungfrnn FII Vågen ALLE Skor¬

pio r.Ien sä- Sk yttm W Stenbecken H Vattnmannen. «

f·.m. formeddagen « e;1n. eftesnnddagen
eånens nppftigande, d nedftigande genom»
Djurkretsen. ( Nedflyttning tiU efterföljande, och )Upps¬
flyttning tiU föregående dagp ·t- tinInIcIr. m. minnteIF
n ned u Upp Vid MånensY Upp- od) Nedgång tillhörce
de ntfatta timmarne förmidd. eUer eftermidd alltfom de
ftå efter eUer före f.1n. « « S¬

K FifkarIIA
kl. klockan. 539

z.

.-»«-;¬

.. .-.-.?»«.,—. -«.f--., ..; zf , » »»,—«--..,«F«. - .