OCR Output

fotograsier m. m¬
öra wara sä»

Raps-of och mdnstcv m ’
möxer att förwissa sig om innehållet. (Ofullstän¬

I I Wo matt iwarighet ej¬
« föres ä ankomstorten dubbla beloppet as felatxdcs

II I etalad «fbrfändelfe pä
alldeleö obetalad försändelse lemnas obefordrad.)

Postund eträttelser. .
tydligt itrifwen Chief-h icks

Ä alla postförsändelser bdr wara

Upptagande namn ä mer iin en postanstalt. Denna postanstalts namn II ovdrlngsafgiftenz

sisall wara med stora bokstäfwer utfatt å adreßsidans nedra högka hörm « Poftanwisningar gäldas med 25 öre då postanwisningsbeloppet
« . II bgst do kraus-, ach med ZsIöre då beloppet är högre men icke öf¬

utsättes derjemte adreßlandet. De när¬
d.) »F wer lger 100 treuer.
älpund, mot 30 dre, och dä de

. grifwcts helft närmaft under adregsatnamnet. ; « Pater befordratzx dä de wäga högst 1 sc
; Jnrikes ostförsändelser:. » wsna mera än 1 men icke öfwer 2»stå1pund, mot 50 dre. (Dylika lättm
Wanliga bref äto ander aftade en befordringgafgift af 12 sie för« ; un äUVSIsek beUäMUUB fMåPMU Ak Mng högkei FUEUUPUB M fäkstMd
till vch mxd 4 ort; 24 öre föt wigt af mer än 4 till och med « « war postanstalt tillgänglig taxa, der afgiften· beräknas efter f·å tysal be¬
sz m, pch se örc sök wigt as mer iin 25 tin och mkd 50 m. Tyugke s sprdrmgswägen som försändelfens tyvgd. —- A en hwar paketfötsandelsc
Ian, mot enahanda särstilda afgifter som för brefsse ofwan), erhällas
" stadade paketförsändelfes

färfändelser taxeras såsom paket. Muts-mater wanligt bref ofrankeradt ellek «
. » asfurans ellec tagas postförstott. Forkomna eller
· gda med postförskott, med hebt

Hik bkefwet stäldt tin utxikec m,
matt uppgifterna å boftad (ftälletg namn eller gut-j, husnummet o.

f

» ofullftändigt frankeradt, stall adressatem om han will detsamma mottaga,
; erläggm förutotn felande besokdringsafgifh en aviseringsafgift as s öre.) IIIWUSZ Im de äW Usspterads ellek bela »
Utöfwer fradgad befokdringsafgift betarag wid assiiudcmdetx , set üfatta beloppet- men i andre full njed I bona for hwart stülpuup¬
I föt rekommenderade bref (hwilka icke sä annat äu mot iqvitto « dock sä, utt för wigt äfwen under 2 stalpund betalas 2 kronor och för¬
I Mlemnas till adresfaten eller dennes befullmäktigade ombud sch-, om de - Mgsk öfwsk 2« tm Vch Med 4 skålPUUd EDITIONS 4 kVVUVVs» «
förtommm ersättas assändaren med 50 kronor): 18 öre ftycket; » För mottagningsbewis —- ett a adreßorten utfavrdadt 1ntygdek¬
för assurerade bref (sådana som as assändaren åfättag ett wißt f w vM att rekommenderad eller abfureradförsändelfe blifwit wederbdrligm
-s utqwitterad, hwillet intyg tillställes assändaren — erlägges, wid förfäws

wärt-h hwilket, i händelse af brefö bortkomst, honom erfättes): 50 öre för ., .

wäkdcbelopp as högst 1,000 kronor, och 2 are fök hwakt högsi 100 kro- .-;? I« Werts Eulemnande, särfkildt 12 Bre— »

nor veröfwer, samt deriemte, derest wärdeinnehället å assändningspofti , -·, » AUtAgOS fökfändelfe Ecke hafwa»behsk«tgen-ftamkvvjmkh Falk- fPV pün¬

kaustag eftck medderad sdrteckuiug, en säkstild uppräkuinggafgift E:«s- nande as wißhet hör-Im- assändas losesedel (å särstsldt harför mrdttsv
» blankett), för hwilkens befordrande från och till reklamanten erläggas etw¬

Mftalten g
I Zk If 10 dre för hwart brei; » ·
sdk poitfskskottgbkef Umf, fizk hwakg utbekommauds avxegsatea hauda afngt ivm för ett wcmligt btef of Onkel trügt¬
" Tidningar och tidskrifter, för hwilka önstad regelbunden ost¬
ä den postanstalt, genom hwilten de stol¬

mäste erlägga ett brefwet åtecknadt belopp, som sedermera ä inlemnings- s-- ,- »
postanstalten tillställes assändaren): 25 öre dä poftförskottet uppgår till 73 , bespthw teqvikems striftkigen
hiigfc 50 kr» och ss ör- då beloppet at högre menicke Efwerstigek 100 kr. abotmentm tillhandahållas- samt betalas enligt iärstild tm- fvm findt-I E
Lokalbref (försändelfet ej wägande öswet 12 ort och stälda till per- . hWaV postanstalt Ullgänglkgx , »
denen till postbefokdmu Utukes postförsaudelfer.:
« För bref till och från Norge och Danmark gälla hnfwudsalligen ens¬

Fouer inom samma stad, köping eller by,»der förfän
aflemnaO betalas med Z Zre stycket. (Ar sädant bref ofrankeradt, Utgöres s
Md mottagandet, förutom befordringsafgiftem en aviferinggafgift af 6 öre.) « Handa taxewilkor fom för inrikes förfändelser TM det öfciga Europa samt
Lböbref (hwilka fä wäga till och med 25 ort) taxeras med 3 öre. Nord-Amerikas Förensta Stater äfwensom Egypten, Engelska Ostindim
dda för kortare meddelanden, som ej behöswa hemlig- ach Franska kolonierna utgör befordringsafgiften för wanligt bref 20 su¬
och lösen för ofrankeradt bref, från dessa länder ankommet, 40 bre. Rep¬

Brefkort (asse
HäsaV betalas med 10 ste dä de fsrfändas från en poftcmstalt till annan,
brefkort med förutbe- försändelser till öfriga utomsæuropeifka länder o

ch orter gäller särstild taxes-.

roch med 6 örc då de befordras med lotalpofh Föt
Taladt Iwar (dubbla brefkory erlägges dubbla beloppet. —...........-.—¬

Forsäydelscr ander band samt waruprof ach mönster taxe¬

MS ais-ed s dre Ist hwar wigt as 12 ort eller derundw Till bandförsäw
I- -«, « « sz «
« K s O « »s,
If U - « «« f ' i q-.
H- r s. "·:f’ IX¬

--- s. --.s-.«- — »-»-s..-—«-.s.--, ,