OCR Output

W" - « « « « « —" "’·.--. «..» «..-»..4..»........-.»...-....«....,

- ,-—«-.«---«-AW..«.«

4 NM vigtem —¬

v UNu äl. - . - UND-; Viktor-«
1 Mag-kam innehäuek 10 Bevong ·- IRS-s
l E kt . · ; vzgter Kilo- Hekto- Gram wDoci Gemä- Milli¬
9 ogkam I 100 Gram-- · « - ; . · Ists-m stam. Erm. krum. gram
( k I gram .. v v («EI..— « : 10 Deojgram. » · 1 Centugk« 42 l 5 7 s -¬
1«·- -. .- ixsp · ., ;.....
s I GWJFWJM "- : 10 Centtgrami « 238 ALTE 23 Z 53 « « Z . 2 « —¬
- M III-W OTHER-im - i lg · ;- k, Zg ; g :
- « « - - 2 dkp —- 8 50 i « 5 2
·s« 1 aw -- sz 4 25 -» 7 ssp
500kt. —- 2. 12 .5. .s, s)
20 am -»- — 85 — 1 - M¬
·10 620 —- -- 42 5 s-", 7s6
5 620 s- -— 21 2 s T. 3«8
2 620 —- — 8 ««5 —- 1«5
I Mc —- -- 4 2 5 30·8
. 50 klom. —- -— 2 1 2 - 5s4
,- 20 dw —- - - — -8 ö- 0·2
» 10 d:o —- — —- 4 2« 5s1
I 5 sdw —- — —- —- 2 1 2s6
I- 2 Clxo —- — — —- 8 5
- 1 .(1:0 »- —- -- —- 4 2s5
EEZ M ·
Exszsz Gamla
7 «- vigter.

1 sha. « 170

«- so 4
, 5 Iris-z. 42 5" » 7 s —¬
si azo s . 5 1l 5 2
5 skålxh 2 1 25 s s
s 1 me —- 4»» s25 .- 7
8 1«oa. —- 1 s 2 s
5 Uso —- -- 66 ·4 1
l äso —- — - 13 2 8
I Geists-h « —- -« s s s

OW- « —— — ..k’«.T.-."«L »"" « -,., sp« .
«- »-.·,·..--·DL-» «. . » » .....-.«·.-.. ,.-.-sp..-««-. .. ...,- . . »M« » swzsssmäwkMWW —¬

emförelser at bmkliga wen-k- Iistt och vistot meet cis

Fande¬

61

Till bät meddelaäe
metriska må äkmu läggas t·

d samt utan afseende pä vedoils

I Kolläst ellor 12-tms stig met-vakat 19 sokfzblktet 78 Mist-.

1 Todter-m at 8 tot-g grundl

j

ö
Unga, säleåos mätanäo 48 gvaätatkotz awva en mätt Ists Umotot 23-12 Uth

h36· kots h

Uns ( Ok¬