OCR Output

siwüra nn brukliga rymdmütt, i hwilket ajseende mä anförag,
38121710 kubtktum eller föga mer

-att en liter är noga lika med
och att wär gamla spanmålstunna är

jin 3 gamla qwarter, «
-.temligen nära lika med lz hektoltter, samt att wär kolläst föga

iikiljer sig från 20 hektoliten « . . » »

För wigten har nrsprunglxgen tell enhet bltfwtt antagen
swigten af en kubikeentimeter rent watten wed 4 graders tem¬
stperatuy och denna enhet har blifwit kallad grant. Pü wanligt

itsjätt benämnas münpjalderna och delarne af denna enhet jülunda:
1000 gram: ett tlogran1, »kl» gram: ett dectgrany

100 » » hektogrant, Hm » » eentzgrany
- skxkkm » » mtlltgram. ;

Man sinner emellertid lätt, att ett gram, som icke uppgär ,

««till fnllt i ort, är en allt för liten wigt för att tjena till hufwud- ;

enhet. Af detta stäl har för Swerige, likasom för flera andra
länder siett, blikwit bestämdt, att kelogrammet, fom motswarar
wi ten af en iter rent watten wid den nämnda temperaturen,

Lsia betraktas süsom hufwudenhet för wigten, men att, det .
oaktadt, de olika wigternas ursprungliga nannt, südana de Bär
vfwan blifwit angifna, stola bibel)üllas. Denna enhet,-e er
kilogrammet, jemförd med würa nuwarande wigter, är noga
35 ort 2537 korn, eller temligen nära lika

älpund, eller ock i det närmaste Ilz gamla ldd mer
tin 2 skü pnnd. Häraf bildar man stg lätt en tydlig föreställs
ning om kilogrammets och de öfrega nya wigternas betydelse. T

Efter dessa förklaringar gü wi att meddela Utförligare
och wigterna

jemförelser mellan de nya och gamla matten ·
ande tabeller. We komma derwtd att anweindn

genom efterföl’

decimalbrük, wilkas betydekse numera torde wara de flesa

bekam. Wi erian emellextid derom, att den första siffran tell

Zöger om den punkt, som sttljer de hela frün brükdelarne,
den andra hundradedelar nj enheten "

etecknae tidndedelar, och
för de bela, till hwilka brüket hören-.

I- NEG- längdmåttet.

10 Deejmeter (D.m.)
10 centsimeter (G.m.)
10 Hillimeter (M.m.)

1 Meter innehåller
I veoimetek » "
,1 centimeter »
Kinn-tin komme-r vägmättet:
I XVIij inne-hängt

I Kilometer - 1000 Meter.

. Nu «
Ny« matt Falle-mirs wärt

kot« i tum. , lin.

« ..-’---.-.-..-.... ,--..« .....-....

10 Kilometer.

Nu Sätlands
män.

Unten s a s-81 1 Rot-.
l i Veckltnlkter. I 6 8s41 5 Mäuse-r¬
· s ask. i Z fäå Z M
: — · TITo
? gä- -- 6 7s36 2 cito ·
. —- Z 3-68 I Mäuse
jcentjmeten — I 6s84 5 Fet.
« CI — 1 Osls 3 d¬
« —- -- 3-37 I ågo
i Mut-netw- - —- Is68 5 Inm.
s Fa —- — I·35 4 tim
J- -- 0·34 1 CZO
I Kilometer - 3368 For I Tum. Z Listen
I slmjl - 33681 FOR Z dxg
-——— 2 el¬
I Gaum-l Ins-I Kymjl 689 Met. I Einigk¬

l

Nya män.