OCR Output

Förmörkelierx »

« Dettn år 1877 ä i S · . : « - ·
eindringen « bei l: « V DI-Ctrkeln eller Sönda Z-. Är—1877 inträ a em förmörkelfer deraf tre i.
Ode. SondaYtbokstafven är G, geh J tva i meinen, As fsiegst blifva dock endast månförmörkelserna
" månförmörkelsen eger rum

» z - . ..
Pl sttermmmmtmffar den 29 aw« — -. . synliga i Sverige. Den forsta
· ’ 6.42 e.m., stutar kl. 10.13 e.m.

- « » » .- den 27 February börxar kl.
Der samMC U dck ifram g « ««»Den andra månförmörkelfen inträffar den 23 Augusti, börjar
«kl. 10.26 -e.m. samt slntar den 24 Augufti kl. 2.21 f.m. s

FO. M. Kommg Ost-AK Ilsg F" .,........—-——
» » . odel e de
» Frevßwuppstegande pü· Tronen,sden täglsgxk XII gä: 42 v
H. M Drtätåkden 12 MaJ 1873, .. . .. . . . -. . . «det 4
REMEDIES FZJHISIADZUIIHHFIXPIHZT MAHULTL . b. k H
— -«- I« » . . . · dek41 « Tecknens emär e e: ,
tidsdagan 0 Solen. CMTUCUS

Deß Vilä Weben TM 1857,« . . . . . . . . . . det 20 « V S ch H
« K etyder ön- o ög
rta Qvarteret. O Fullmåne eller ne¬

. KATEka en 12 M-· 1873

H.K.Hö etKr i I« ,00.·-0000·0·000det4

H«oscÄRggUsTstkBlåeEFgchIFanan af Vckmland . Nymånc. o Fö s

Hsoszkksehxkszxssssssm »H- HLTEiZnITFnHZZIs is dass. oSisiii Mosis-gis 2 M Mass« .2ksupiissi
, « « EI- Stenbocken. A Vattumannen.¬

HZOFHEITAZKRY pkkäeåå Fegtil en af Bestergötland »
.K. Hisghek Akspkinspn ach estieeäsZF3227JOVV1861, det1e;»;;»—jkk pionew F Skytten.
HNZPOLFON NIOPLAIJS ödessz den juAeuTUlch d .T--T ä: Fifkarne. f.m; förmiddagen. -e.m. ejtermiddagenz
·Dsal«wsgvg»k;;m?srs1;kgfan och Enke-Hekkigjm;an as et 12 kl. Rock-am L Månens nppstigande, F nedfttgande genom
- PEINA ANTOxNHHIMÄHIA oAROIJINA JOSE- , Djurkretfen. ( Nedflyttning till efterfölxande, och ) Upp¬
Deß Bilägep den 16 AJHIPYEEHFM 21 Deo« 1836s flyttning till föregående dag. t. timmar. m; msnuterz
Hlågosgstmfesiqn LovIsA JOÄKXFIXXLIIEXJGZDZ M W n. ned. u. npp. Vid Mänens Upp- och Nedgång tellhöra
Deß Fömfszldkn 31 okt. 1851, . . . . . . . . . «de M « de ntsatta tunmarne förnndd eller eftermrdd alltsom de
Dem Tmng med H.K.’Höghet Kronprinsensz - .I-.;,..«.»-.;.« stå efuk eller före f.m. S
CARFM CHHSTIAN FRBDRIK vILHELM V
H K Höghktdusjszsxlsh TSFISY . . . . . . . det 374 " »
O « v v . e an ARLOTTÄ O O o o l. .,
UGUSTA AMALIA ALBERTINAS FödeFFFFUNLT « ·"

April 1830, O. . . . . . . . .» 1»51«(«
»- . » OsOooos0......".det-471

«--·’«-»
sz « · « . »
M«W«sismsw.sss««s2- ....«· »· »