OCR Output

«« If H «¬

IHs Zeiss

-«« W«-««» ..««.—-«»2 «« :., «.- »I¬

Nislwgssfödoämneknikssom wnnltgastzanwsändasx Man gifwkk
« dkwj god Ufsigtx West Man Mißkagerksrg fullkomkigst om dqus
«Mkcm.j Man «w«et-«s"ej1",11s7ntti dse eiskuynsasszfördkagas as detspäda
QMEk--"·Ukt sdesskUHaspIEU Alls fkdk skskspsch anftkängsande merk-:
IIELIUUspråszamIt latt de- dejrigesnom framkalla och underhü . a just
Det« ssjukdomar »s- Imag¬
ÆWN -s-3twiI«II-.It.-« »e» eilska -Ijsukan- -,s·crosfl»e—r, tuberklerj »m-. «fc.- —¬
Wilks Chrisng det vj ·msörlzikg-t wirst-a antaret kam iom usw«-.
"-«--·T"Es-—TIE««""«7SD-.’Isom ofwan -blifwit-Ifsag.id1’t,statt den mjölhaltiga fisqu

Mstsikenstot sfkutet asfs Issta lexfnadzåret försigttgt böer

www sderemot »Im skrcdlig, feiernd-e merkan, hwarföre dät aldrig

Mr syifwaCH Mesd Tzitsaggotz hwilsskas wämje-Iighet och sind-¬

III het borde"fkunna inses uf »hwarje-tänkawkdes m«ennijka, kunna
its ens--«fs-I1rlii ass, Ekjmittofammfasijukdomar bibringas ,barnet,
Wärföxe««·mi’ brjusstji Ente-d dem-wüste U"trotas. »Den s. k."fndden
Zäthkej —fä«s"«oskadlig fomiifkmasn Ii allmänshet tror. Gent-m deß bruk
MMIMIW flckke lidciniden Traun-neu ach matsmältningsorganen,
Wzrföke äfwen sden Mär sorgfällist -sun.dwikas.s · —

Fj Gn -"be-sftämd« lexfnaddordnm - ör- aItIid följas, så att barnet
Mkcksm födsa pas ·«d"e« wånxljgasmckk tidstusnsdemm men emellan dem
sääkstkts som Skan werfaxstöriande päsmatfsmältniingsakten,- endast
Ecntswtatten stillkdsryct -— Mjölkdrickandessp emellau måltidesrna sdch
Kind-es nätfterna är ej««-s(ille-na«ft osnödigxtojch onyttigtutan stud¬
Essigstochf wüste süledes·«nn—dwika·s; - - ·- « J - » —
--1--"-H(c-wa"a" wi« Ipå bästja möjlsiga sätt sökt beredaszbarnet en
Mit-Träg sechs- lämplig«-sföda, ·«s«ü ärodock desrmed ansprüken pü

MS gods ward Iängt sifrånuppfyldm s Barnet ssnäres ej"enda"st «

IaImeuxtp det är säkfwenszixsb’cth«affriskspoch ten luft. Det¬
Mm ,;---d««er- barnet "««w’ijstas·,«s Tmöisik ed erföre Iomsorgstllts luftas och
swädskås ssamt hüllas Isnygg-tss»och rent, -- SmutsadeToch wäta klä¬
Ber f.å-«"-«på—i-ngsa— wälkor derxupphängas till torkning-. 42Asfdunst¬

Wova IopdeVJIM-:g·rhn-tskåffs-.t11«gngrIf wäxlandse mat,s« III-w — f« ·

okh ktakmskqtamr samt deras ·fisrjdsj.uk»- "I

GENUS-. -- Kassek shakr «fjsga·"ieller7inte-t näringswsärdej men framx «

. -.s il " ,«-.!I Iff - -( s-. :»«» ,««.«..s« .,
'««’ Zwer Jw l · -, H « sp- is. ,«i. - : I. s « -:,I iz I « .
E "« - MPIIIIJJÆEsIWFIYFTUIsILst»Es-WITH » ’

Ringen frän dem förpestuskxkfteik -dch-"Tg«ilfwer upphof till sink¬
ddmaik af HAECKEL k- "-- " « « -- s - Iz« .- III s -.-«: PII

» Barnestisp .;h«ud—«småsteJomsorgssfiillstssstöfrask gen-am bridixssxssz -z
tswijttningsar Thälkass reu oth« mjijkzkfzxfüspdet att-»d"esk"för shelåa «E
bewarande wjkterft ·« wigtisgck« ««w’erksam,het »·fe,j. Ema lifwwkl » . »
eller up»phäfd. Under de föthcksIefsnadsjpgsckorna b"d"ra EVEN-«
ningarna werkställas nie-d J ljsumk wtzttejsiz TUTTI-n derefter bö: zum
småningdm EsswescgåX stsisll ;etj«ts;.w.sutt,I-U stom håstr ·"Wauligs’·sxvxxxk
wärme, d..sz.w». s. «anwä1;,d,a"s»üf9ant ,,tk5att«en,«lspmjörwaratskiwiks «
i rumlmet under .ett "Tdyg.n.» Afwejt Undjetxmtten müjttz Mka

om så behöfwesjtwättasszoch .re,·ag-.i7),ras- .- - ,.

Blond wilkorssen sföx en säsndamålsenligszwård2-.·müstie-·z-2M-.«
äfwen räknal·ensför kam-et passandespochxläimplig «be»klsåd!siad.,
Den bör wara beåwäm, cnkelssvchTsüssaspnssadsejter årstidetngk
att den Jl«en»1«nar ti-» räckligthkikidd»em«ot«ste»wperatur·wäxlineszattistg
inflytelsp Ett ihn-klande tscy p«ü»,kxappåtjtan, zischt «af«. indr g«
art, werfarhämmande pü dndkdrzägt d,ch.»b"lpdpmlv«pp; am Heil km
Iför längre stunderffförfätxtes å owerksiamhet ellexx hindras »icij
fria rörelse, ifü störes .äfwen deißuänixmgsosch :nt-weckli·n.g.s Af«
dessa förhållanden kunna wi för"sta,«shwu rwigtigis det Ists-astr¬
det späda barnets beklådnad är af bestaffenhet att -de·«omniitjtmss
da olägenhesterna"«un·dwikas."" Dei sfortsosmssallmänt «äntcc;oz,z·1z,sr»,t»vlvo
bruket," attjifrånphaslsjtill fötter Zijnlsindw barnct u,ti»·enkh«sxxsdtg
ach fast satsittande Iiu,da,» är dexföre,».;gldcles;.fdr»kast1isgt, ,Mis6,kajk,sz;,
Iinne, tröja, blöja, mantel,"lifbmdöljnafwel andxxtjch M¬
större lapps under sätset äroT dem-da Verse-May somi-behöfwav.
Kläderna fü ej för hårdt tilldragaszs endastiså att gbarnetg friw
och obehindradt kansandas Joch rörsasssigxxs — — « · " " ¬

Slutlige11;- är«-«"sbarnets för« sinjstrefnad ach jettsszwöflbkd·
finnandesi behof af modrenshela tisllgifwenhet, kär· ek’dchjs«öyxk»
het, J ütnjutandc af. denna» statt.»o.ch.med noggrajnnt««iattt·E-"«s
gande af de råd, Iomjofwan giftp.jt"s, h. ppas wr, gtkt mzüngxtk

spädt ljf Lskall Jkumm räddas undan eurer stidig dod. «·

- W«T«""»I«IW

» ..s·
I Is» . .»

s »Es-L ,¬
ss·· «