OCR Output

E
1
Al.
I.

,»sianwändes den »
Weniedla take mödtcw HafwM Påksomi dejsssäsgaTz --ej sräd satt tilk barnctsi

«««-.--s-»-.-- . .«. » sMM .«.·---«-W-w«--- »in-» , »i¬

M M"-4--JM«- WI- —¬

Tiiknckdtst w «
iciibsltx ;-S»å tror mattsdock ej si allmänhet hos olß. -" IN
"Magli.gen« smevqjgxswigst Ywid mängidven -a.f disk-an- äu
«Wffenh"eten«s der-af. --"WanTi-g-e årsmau "ti

EIN-ex bkifwtefrsp -Iiikd«rxe.. «- Dekta säc- ·«
Ilscdtöfligas wertvingkukmw us —- en i·
FWIIT niedlifswu Iej länge- -«- ochv bar-wet- fec

Miszsm "sTi-;·mun«.s Det- måstes szTäfwen szä --göra-, —ty7

eitekssförtämtjde as en?«pü-ssf1äxing«säm-ne -så· fatstig k"fxöda, käm-km

skgkxsxzirkfkpkdsstäldt sellersssmässttndk stt plagqisssnf :«m:.fkiixsi.digss·x
ists-Miasqu hunger Usutstry ckst l genom- slqwstsdande —och jämmer, jmnrs " «
TM, osm --'·«-Tsw«1""ölkie-n« Iäxk sksåwmadsz ssbokftaflig est ssswälkas ihj’äl," EIJÆU « ¬

wyscket »Hm Mississisrikkevy Osm-; mahiikkdq is dse just-g ksssaxkr,

stu·n1»mad«e«-·Mjsöslske«n af Ekunomifkaiskäb Min dre«

Föda bekostxJ ostummåsd nijöl , äu mindre Carlsbaderwatten tillc
Ins ädning.« Wi ätzd likwäl öfwertygadc, akt-·des"et twärtom
Fku e lända till bespxåring,som de » · » »

set-thust kommer " i ätmjnktandctsssåf sgssesn Lpü "-näringswärde"« fcztt-sig,»
siej mättande föda, sträfkpscxr att gez-com mängden deraxf ersäfta
sit-often Detsär dezrföre ganskas wanligt attssse b.arn,·utan att
Jdock blifwa tillfredssstäldak förtära otroligt stor mängd sinni¬

axmd mile nsågon gänng?ända upp tills1 kanna och derutöfwer

pwdfytgkixetss hkiviwesmoktX de? Efkcullå » kännas sig »wä?l —T«mättas«af unqcåk

säv OF så »wi: ckexrtszsos -«uän"m"atf. -T?"Red«cjn püE mj«"lkse-n stuller sälcxsessi
Wåssnks w ji st-; ji srisckligs för- Tasnskaffansd otaf Carlsbaderwatäneh
· TäxcsnufsskstörwKäf-weis ««dsen winstkssvjw Appstkäxgenom bei-T
EMMJ afssdjfe medikajjjewterIochdtdmsxtidz psom det pü sett una¬

MTISE LIMITEng sätt: dsicinde bar-w Fü- msaste eifwsezx en srsikcks
MUWWDI kUmIM-ss1—ffl wattnief, hwarmesdsdcn bör Utfpädns«, obekss
arcr tillräcklsigsssiför Skt barnz fomsnppfsödess artifikIO

L

"1’
sk«
kp
. I
««-" ;¬
»Es-«

I

.-,’- .
»Es s

WITlI
: J«

« H

det kankuldrigkj

få gjorde. Dei bsarn, spm

»z«
«
J

, .
4

part fästeviszz »

» wid bo-« «
· , » « wäga pä"det fätt,ls ;
satt-L ändaitrlldss delar warten« Tand-as till Ipdelmjölk under-¬
färstq IefnadsöwekckørnQ samt is smiustasdk förhällande i. den mån « «
Tettidftortsmißgrepp och des ·
» . Ozufsseejjzde på besiaffenheten
FÆITFWIY men smed "«häU,an-«till«"»M’äjtlglsd«en fö"r2-ymnig ochrikjs

· v — er« ganska stidsigt in Itth
LNIITIIOsksadligsg sowanan . att«s·-»-"nästscj—jst This-Ia- dsygnet » om -lig"gas medks

J
c
d 17

«
, .

-«;-’ «

« s.·s«-Is"..
. » - . »
W- . J-( « .r »Hu f.
l »- « f HJM .
»O ·s W

I

turli t« ssättisuppiöddwspraktid .sj-Mkzl-igas2sbsgkrmet PMB W I-.
Hwak wär-de Witze-Its- -;hxelj·ax-ochsx1-If deßutpimz ikanprkgiaskfstfsps
.åldkav,,tilll)·sts,-sejkosß Mk stzlzdjxaksp .-:-·—..-:’;-s:x jzz ;.»j;. ; VIII

· » Dü- barnket ...s1a.ll afzptjxjas Ifmünxbrpstet stellerr Away-OW¬
.den ofwausbeskkifuaggrtxsfismelqs fädxmx .t1lls»-x,1xj mex qmwazxiksitW««
pch krafti.gss,-I« Wpr « ofsxsa isxnbxsbsmkcktsgszJ III gßxswaslbefknxmztdes Jng
är, derförek sasf shögkstxakxthcgitks att.-»ii»1"s-I»wczng eftcr afwmymivgwsxstsf
opdna en «cn«kespl ach ändsamålsenltg ;-d.1.et.-»z Bar—11«etsi-;arx--nunxquz;2j
beh of äsfwcn . af i födo-ämn-e,n, heut-Lade Ax skwiixtrxkkxs ;2-—;-Manxs...M-.
dcrföre ---jä;m.te»mjsölsk,r kzlöskpkta--äg,gi,-ssbomllo11 M hakt-AMIka W
:o»xköt«t, ·,ä.fw,en2sigisfswa spmäklmg . -Hp»;sc7z,»zsio-rp ori- -.-bvö.d.scII-crxwåxrgi wan¬
ligsa misskspjrxteu Fszrftskssedåxxx qxsgxxiindskwssssfmmkgyxxsmttDFM
någ on jaftaszre - föng J qf kösth : ftskkx .-fpad-g VIII-Makeka iiamkt MDM
och -»pota,tkis» —,—-, helft 1 foxmks asf .;mos TZOMIIPFK .; Fehdeme
stola -i allm-änh.ct- ja fixcxt ufdrchasz zip-m mvxltgxksisach ow
.de med»u-»t,tömu-inga-ma,s.« mer :.e.ll.cr«smm..dre osmgksta-.«»·-x.s-· «
, Jnföxandct saf sen;.-.-;.-f,öqr.»«det-.-s.pä.txa.:--.bam;et »Eullts-Mdamåsp ’
enlig sdjetskalLlängemotwexrknsxaf Hex-m I.:i.inxko,txxxsdiss

bruk soch y»skicks, hwilska».azfisxkclder ,w421.ixmt»2xx2stt sa, Inhan ksDCt
har reibt-m föxut sblifwxxt ftämpjadt scäfymxxsezl..--»..;a·idl!g-L-Ych«xM
kastlig oscd, att barnest-.l:dgges.«ttllzmodWIibxssdftthIcMW
det» striker ellch .wiiax. pro-. -- Dxexzs lugnask qj,xsdexafs«fs.d3et«k«an.
twärtom, genosm ,a-tit-»-sfx!i, sförsixxymsmgxists-»da, b.-ltf«k,1cxa..mcr«fker
vch - owligsts -- Juträkfxxxiv dcttakk förestållrr zmgnx sxgksjwansngen IM
.-»m.o«d«rens Mjölk,s.:äfwen, der-den? III-Eies t,.--ttsllrä"(;kixllgsist-IMng M
är stan z kraftig och -närande,utan gkthbgrnct måsfkes shafwaM

ännu fktarkare föda, hwilken man".deßujtkom,igzäxng ,gxfwe.r,äfysk«
axf zdcts Nil-, Satt den anscsbättre äknmodkrsmxölkmHicjfiorpm
Varus-VI utweckliznkgjoch gtixllwäxtg ,. cszyitmg zomzde cstgkxsc
följdcrp hwilka en ( süiiunda -särwizindH2och1xortkttg « W Find-qu¬
digt mäste« medförakkTzfzdkledesdman -«qt-t;-redsan«xundex fgxstæ lei¬
uadsmtmadkerua ach ...a.1lt- jwmgegiztx Wng baxnxt »m- fsødxts siw
cj allen-Jst 2. är- ..ijfw.er-fläxdig«» oth« o.1«1ytxsxig;,2 zutcm iixhögssgrsadsisxgd « s-.
Wäsisng pa swåxa zsxswayirgsa mxsölsortcrx ..-e-.llerx. M stosskpoks Isc¬