OCR Output

»-«x».«¬

. — Lav. .« ..

,.....:««s-W«.-.2L—4.L.k·»kk«. —... . H« —...«..»'—...4.--k-·-—.-.«....-«4 . . ...,—.«.«,-... s— « .. .-.—.-,..«..«...«. .,.......-».".«««..«..-«.- .- . .. . »L¬

" ’ ji«

l

Tiefkassenhet satt denjüswäl iikikzzformsfdm egexnsxkapek ja Mij »

Tom möjligstss öfwerensftämmer med dexu —naturliga. Småskifsk ¬

Zuingoxn ocy eftep Izu-nd Mag nkängden och fösrändrgs bestassentzs zi¬
-:jh·Ften .»af s-odan,»sfå,« Mit-Man wid— tidensfövnfwänjningens medi¬
lsiuki»er)k1et«:kans antago- -att..basirnet up n: olägenhet seller zwei-da Jan

iför assltidsplemnapmodrcns scller ammaixs bröst. s

D·ü-:cge.nxssmoder ej kan -.gifwaksdsi, eller Hdd amkmazsej kau

AMICI--.m»åstcs«bst«vst Uppföidass ;,axtificikext,, d-. »w, s. med unnat¬
joda »M-sAswmIIOMIEIks Dsttu iföriiök Erdwde 2yttcxst swddligxtz s.
— MEDIUM-J dct-Z.«.sk-all.kUUUsa Iyckas, Wüste tsdietens pü det· noggkaws Ef-»
MAX-·- -M.d—UO-s Ich Iden ( Mrforgfullaxstes ward -i ..öfrigt komme
Garn-It tIll adp. — .. 2 , .

i. , Menyi Xan bikjöfweyifökxdtt lefnja ochsutwecklasAwisså

Emäringsämnen ·i— den mävgd,s som motswarar deß·ülder« och

vTsde»"fi:ixluster, som krpspspem i f»öljds,.iaf Ort-mer xeller mindre an¬
Firangande arbete,xltdxer. Dsesfa näringsämnenärso äg2ghwita, »

fett, » Wlhndrats (:—zs.iockser,··. stärkelse,2 dextrin),· wattesn zozch "
fast-er. Allg· des-fa» muclxiüllagi utiqswinnvmjöxlkenijusts i den
»ja-and søxch ..»1:.-.det mbördes förhällande till hwarandra,- som .-!- ;

sör arnets säbestünd dch naturenliga tillwäxtxäw bsehöfliga

Hoch 1i.ödiig·q«,sss·-"Den jödsa,·x-»«som.skasll erfätta modersmjsölkcnk måste «
Jsålcdcs wayxssü snasra lxknasnde den.jxom möjligt. »Den måste .
-de.ßut-o.m,« fnrs att.-af allmänheiterr I stort kumm auwijndas, .

NrF1»-1·ar—astilistigizst sbilligsssamts för allaslätt tillgänglig.s« En«füdan
ssxoda Tdch den spenda sädan wi has-wass- är komjölken.· z¬

» For Hatt weta och .förstå, huru komjölken bör zberedgss,
For-. ait bltfwa «en lämpli -—föda»ü«t det spädg barnet,eller, med I.
sandra «ord,s. thfwa få li qwjnuomjölken som möjskligt, wüste

¬

Zwi kännsa dessa mjölksosrtesrsx olikaßsammansättning

I f

. . 15 delaxr "·q1vinnomxäl-k mxtekjüllert 8903delar matten och
-- - — 5110 -d·elar.fasta.ämnens. . · - ’ ¬

. -1000 delar ;k-o.m·jölk innehåller: -864 sdclar7- wattm lroch zkss

· — »-»-136«delar«fasta ämnen.- - · s- w - -.

TDe fasta " amnenas urgsöras as fsocker, ostämnke, fett och.—·salter.

- Qwinnomjölken hüller ndgot mer-a socker än- komiöikcm chwilkmzs

åter hallet en betydlig mänsgd meraxafsostspäqu fet.t.och.salter..
Dr att göra komjölken anwändbarsfördet .spädaszsb""ar«11et,.mäste¬
on förändras pderhän satt: hon i möjligastesmåttaliknar qwitxzuoss
miölkew Genomutspädning medxwattexksasmt tillsats saf en,högfl:
obetydlig männgsocker kein manowisferligen få till widu lyckas
häruti,» att dct mbördes färhallandet em.esll-anx.dx-fasta des-—¬
larne blifwkr snägorlunda xiktigtz men dct är ej ndg--härn1c2d.,x»
ty den olika.beikaffsenheten.waf dem kans derigenom:-ej .fö-räu-is¬
drsas pch detta -ä»r Etsch . af .-stojr . wigtaxtt uppmärksame
Genomsdiexn dagligas erfareuslzeisen och weteirskaplxigarönczäv
det wäl bekam, att. ostiimnet i-q.winnomjölken widberöxing
med imagisaftenwafxskiljes seudastssuti m«ycksetlösas,s«lätt jmäxlta
flockar«,. men. attrs ostämnet itti.s-komjölken-sxdseremoixsälMut-fix
myckcthårda, zfasta mass-Ir- Fsom ej widarerkunna upplöksas roch-»O

· süsomfödzoämne tillgndvgörass.1-Dc sa gå såfom Ost ,-anti,ngenk
med. kräknmgavesliersidssöringarnm. . enssspäda knoppensxgåv

derigenom si zmistnings kaf det iwisgsti g näringsämne, pssom -wzi..
kalla åsg shwtteämneellev Det qwä wehnltigaxshwilkct-..dd.ck,.s.
süsombi sragande till ·blod- och -muskiel-»bildning, ;är-.-,-ialdclesss
oumbärligt.« De oimäjlta sostmassornajchrksa»die utomzæetansdeks
på mag-»neh. -tarm-sleiwhinnan samt-efr:amkallsa « -Iindscrhålla:.
Isdandmlkderudtjz ·. — J- · I« .-"::·«T : .
" Af« erfarcnhset».känner. man -"äf.«w"en sallmäsnftxratt ab".lan.da-d2.¬

«komjöt1«k är «"fsi)««r.s..sta-. ««- fsörs·det·sfpäda.: darunt-, men man wer

es hwsitaruii .·detta öfwermåtstskpå..-.styrka«Usegeniligmbestür. J:
Umodang att iden. är fis-c sfet —.- en Myckest wanlig üsigt .——.«

nimar man mjölkensxoch Tberöfwurs bat-net derigsenomsännm
ettsivigtingäochs.oumbärligt- näringsämnez fettetssdeikt f.« k..

ars "«-" öra mjölken swag« .tillblandas.-swat,tjen i alltssför stor·
n d? mnt deßutom ofta af oren och»;dälig zbesksaffenhet,- allts
Mk Ida Idrbarned Det «äx..sett allmäuikä·ndtrsförhåsll.ande»
aktiven-I- .T.cåmjö-lken, eller den mjölck«,.,fom usiöndras unders¬

. aktifwefrmxwärmesoch fettbildandesämnet. .: TF"ör.»xait-kytter-s·¬
M

——-—.-«—--»-—N—-—-—————-—— -. W ,
— . « « ·
¬