OCR Output

Glas-»sp. ' . »sp. .

met-« stiikeeeller wijar tecken till ,z,mi.ß
Prästet En .südan owana, zen güng införd,.fortgür gerna tillj ·

- - - s — - -J" k;
.....-.-.. -.,...x.--.1.1 — .. -..-;.-«..-L-2,-« c« s.-L..-s. ...-—.L..:«. , ..-'».. i-...- ««.. , .I . , .».....« -.«- . . .«,.-..«.- .j.» ts

Tämm -:si.tt

Wisserligen still sen början ej--myclet." dseraf», men« det sfår just¬

Dwad det behöfwer, ty. naturenisharsomixöjligen Utasnsafsigtkunnats s

waxas fsü -njugsgs,z -.o -.:«beskaffenhet;en a«f denn"a,-»första2föda är.

Itillika "sden: euda vfu s-t -go.d.a, rsdenxsendassfulkt lämplisga ech- tillk

srcdsstäilslande .för-.-barn.e.ts bel)of.. ..-.Jusptidisgare bamet lägges-;

Eillstrtömmasr äfwen mjsizikcnp - »

Itills brüstet-o-ch juxsoftsaxre.und,es1:«szde· —första dygnem cdeß rikligares

- .- szrün «f,örsta stunden müstesibarnet wänjas wird en wiß
Tefnadsordm Det säbehöfwer nödwändigt,. am deß späda

mage ej ist «-blifwa- öfwerlastad -o-ch matjsmäktninx en ftörd,.
Eefter hwurje mtaget mål en — wiß tid af— lugn·« och sgwila för

«sat-t«s«jförbruka och tillgodogöra den intagna födan. iDenna tid»

Jan under-·1:staxoch 2tdra lefnadsnjünasden beräknas till minst
IT timmar under- ;dagen samt 4——5·-ti.mmar under natten..«M.ed ¬
Tislltagande ülders ftörlängesstiden till 2ås eller 3 »timmar«under
Eva-gen samt Hellers timmars under natten. Sofwer barnet,
får det« naturligtwis ej wäcksas » för atrfå mat. -ty en lug.n,x
mstörd och Ostärkande sömn är ssör barnets wälbefiunande nästan

Aika nödwändigxfom «;s1elfwa födan. Wi kunnsaejsnog warna

Mödrar jör .sxvaghetcn» att lüta förleda sig ktill en- för lüngts
Utsträckt tfwer att oftare, och isynnerlzet för hwarjesgüng bar-.
.elåtenhet,-slägga det till

Tkada för modzers och baru, ty den« är swür att borttaga. Blifsks
Twetden süter aldsii in·förd, befinna sig büda deraf wäl. .
Man.tsr,or·.i.a»mänhet« att- barnet altid strikerz ;af hunger,

wen detta särett stort mißtag, ty det sskrikex måhändalika «
swsfsta -deraf, att det fütt. för. mycken föd«a, helft om födan,«2i

följd af- ow. soch sinnesrörelser shos modren ellerxnügotafhemxez

NEMATH- Dickfeks i» etteller annat afseende äfwenärspmindxe

—:««- is -.—.—- --.---«

Dxöstps Det kan händka attbarnet änmzt .tidigare--—«"— 4—-6 käm-se sst
Max-. efter kj),is..delfe.n .:—— genom« skrik ochi qwidande .gifwer-st-ill-« "«
, sehn-if -af--fsöd.a,ssoch hwjlkenx lämpljgsare kan· wsäisl dü.
» Pindus det, im den namren sjelf redacn har. bereist-? Det für- «

H JEIJ".2«I’«"»7"5"- « )

: « ’ »sp- - I. ins-NR »I, I.«« «’;«·.sp’»7i»:«
«z.,.; « « : ».., Essxpteest WWEMN «.«;««-1«.-.«siQ«-st5"-T«.«F!s"F"TJ«TTI«IW.3«

IMMS och "sü«-led—es Pds barnetframrkallaeknipvch Este-Sirtin es
MWL Vorm-t- stri er äfwen om d«ets«-ha·xszettiobkqwaznt lage-,
W tret ligger wärt eller smutsisgt, om ·ik»ludepna are-for- hlåsrdtk
Itstttandh sü»«att de utöfwa ett obehaglegt ..2t«ryck», onst»weck ellen¬
Isynkor päs dem beswära nsügon ömtälrg«««kroppsstxel«,v Josms iharnetk
ryscr eller är förv wurmt, Den detsbeswgras af Inseker ·o»-.sf.- w,.»
Lan nügojr af « dessa anledmngar uppxackas,»så «a,fh1elpes·» dem
kennst och«bartnet lägges perefter såter 1·--sm·fang, -dsex.s«d.et«snart¬
mider nügrasmekningarm"somnar. ·. Det jåx -e1-waggas·-.-eller»
i modrens sknä "«w·yssjas" tille·ömn, ty tpanjes dek;sders.w1d.i—.——.
och detta sker ganska lätt -———s stall -det,s-:t11»l stor olagenhet koche¬
onödig möda för modren, aldrtg»afstå««der»1»f·rsn.- sz sz ..
Om -en·« jådan lesnadsordnxngsp bor« solxass under vagen-,
wüste denn nied« ännu större stäl«1a·kt-taga-s under-Ratten, ty desh¬

dir hufwudfakligen dä som mode-en genom«j1ü «r"a timmarsgzod.·"

ömeksskafl finna weder-qwickelse— vch »hw-ila., skasp hemtngförnyades
kraft-er- -- tilk sföljande dags üterksommünde · modord och bestyrx

Digifningen bör « fortfara -t"«1sll »des; barnet vått en« ülders

If 10—«—-I12 münader och de förstaständerna «frjam-kommit. Herr
modren tillrsäcklig miökk ·i -brösten, bör underzjhelw denna jede¬
·inge«n annan sföda gifwas"barnet. stSkulle tsrs üngenspå Inn-·¬

brens mjölk blifwa otillräckli«g,"btör, om möjsigt"pär, sen - od«

amma an a as, eller »ock, mäste«spman«s-jämte modersmxö km:
ifwa banstketffnügon annan födta,"-« h"wars·-»««b.·eskckffenhset«Vchkchksss
a er nbdwändigt mäste sü nära som- mojkgtofweretxsstammm
mcg mabiersnejölkens." . — «- .
-« · Afwän ningen bör., süfom nyß nam-nts,. ske-«dsü(barnekc·
nått en ü der af 10——12-«-münader," eller d»ü åtmmstone pe- 4.-—
brsta framtänderncx fullständigt dframkomnnt « Den für ex ste·
- rübstörtady utansplämplig förberedexse,ss«ty ialla lzafttga wex-:-s¬
n ar i bieten wserka störande spå barnets walbefkpngndh
s m 2—-4- weckor före dens.tid,»då barnetlskallstagasx Ifrütkrsx
brö et, müfte man hörja att "gtf(wasdetzsensannay fydaz ex
We ans sparsam, sblott 1-——2 gånger oms bog-en, samt ·-a,f dere¬

.. MMJAN .»kiss»«-HW« .