OCR Output

I asseeIIdevå wärt-III «"IIf« de« Espädw rådsers I dklmävkth ev b « LIMITka Arm-KR- FTUZÆFUtZFspTMTITT AMIka
ss « " -«« — « s ; z -- - - « »Es-Do «-·uu" ei
J ’ MrgTFkTTPlgngcYtPÆTåTFeFTZEML YZITEZIUZYTZZZEIij is s » III IIErInsg Is- samms -ssastseI,--sosm«-IsmochskischIjeuaIsstiE
. . — ts- s- ’ D o 1 e. « « . s I: . ! -. « · s. 2
« simdek den s.peid,asie, indem- .hwi1kei:,;usi uti dcmm okmmiä et »Mä« 0IWZIRPZZTILF keinuIåTsZåkbsÆcikTKERFE-HEXE¬
char. sinhuijIngIIgastI gkulxxkd , WIH wiljadethgre fötsökcisath « » m- »audr»ass,· mksjiigmkii bat-ask wärbefiwsniqude»isen-n www-H
- DER-ZEIT ssksädssnåkaäkckåääxsk Ist-MAY TM KLEMM . STIMng has sst Oswxsstssssssdssg »Ur-Ist III Teig-II- pxch III-!
I· If inrotadeg skadliga swdnordch brük ’ sråtida och Utbredvcjctsen ; · FäckksxåklecklexräadmetfYrttZgJenTeettIPasFsääkkklcdåargåtvftxkxgkz
-ka««xkks»-Ikssgxeg Mäg-HHEWFFHTTF«THIS-s « VI W s.s-sIs-s-s-Ds— Isch -«—h«-ss-’sp«sisssssssi II I
. « TM genäjidämåvlscjjlli ».2»-wård höm WMH de fürs-m V l igifmugsen ar usw-en walusolrande förmosdxeixs Denjbtdragevsz
n - -- - -- A - ch k Mk und-ers hesla dennai penod styddu och befasta shmneis »e«gem’¬

ichtcr IfII uste wilka III TIIUIUrlIg föda- III fund Ich lustig : haqzxej-säuan-förbcittra:ssest sismtssskleutvchsisswasckkmnde weiss-«- T!
sbpstaäfamplx Hekltxdmth kkvllghkt Ochs» ngthsch -"-; , . ti«-kltt«isnd»,v -!«’och ersfarensheten Iäseer kattsssqswikmowsssom gifwhassdikj [
fomkkftcg ach kok »lefnqd8ordums9-ch Up o VIIUYEEIUUVE »Is; i äro mer skyddade för« sjuskdomkdrj sefitxer ach I följdsafsfdrloßsiss
ssvch vmhst samxszctt III-Ist Msdwstcmds 08 sprach-tratst um m - samt fis-r eitskilliga ekommorissdvisstku,«seisom«s-Wdek,xk III
Tom der-as Wldmhktekemot kamen· « ·« « «« iwu ster sochs knölar af merpellerImindrexsselakartad nc1k·mris«.-ss---"f « ,·«.

Den naturliga führen .är Modersnåjölkew Den IkijtxtlsiidssI , Jklädesk si en mode-»- mev gjädje Vchs M f-rj.2wjk·s « « .
— « - - - - -- ·- »- - i- s- - » - - « 1a«-plI.-tekUI-.
»wandIg : vch.-OIIIIdgöU-gI.Ig stt det.·11ystdda. DER-VIII WITH-sinds tm sjekfcsskämgch war-da sitt-darn; san-Er ·wi-«sser-1«sgm:det fsgrskckx »
Rande, deß fullt.-natur119a· utwecklmg ochstxllwaxt.--W1kunna »s« s ach wigttguste sie et taget.för.a.ts-t».besprdm ochsp;bespfäsmbametzz il

Mde sägt-m M Wämds WUVW Mng a-t-t».-«Ax MODDV fmmkida heisses-so H Iyckkg wen same paihaiIketiHeringen-» gei- s:
" wes; «på« hwilkets würd-en egnas, ntöfwewäfxwenett stdcrts fu«-s .

d

»Ist-all digt ma sitt baxtne II « . , » , , , , z« »
Naturens« spafsigt Iar tydkg Vch Uppenbar« » UndekhaF « ytundeppüssbåde moders vch braxrns besinnandesphwerrföre wä- « U

.·«wandeskapetj8"er"cwezskedkdjgfsändrasuribrüsteniringssmävgd . Insmastesnämua neigra.so-rd«·dewm;«-·—z- » . . «
M egens klIbeSs SUIUYUS Wutskas MEU EIN-Ester kam-M fö- i« s somastider war det,ts-dchstill«en« del-Tit defänmtiwüeae

delse bildasi IIllräcklIg mängd m mjölk- som I föruvdms- « » tm seh an einig-— a-«-D.-amet-ti1srmodrenssIhrisstssdvxiiixk --«E
«·wärd"t hög gkhd besitter just alla de egereskapethilkafordras - « · . » — »s-- -" — p-, .. - « -- « --s-- -z,»—.·»·« ·
; v « für den spädawarelseng UppehållgndY hastigautwechmng ach IIpr det heter, nuol en fallIt tell , eller på 2.dra 3:d·«-g.
«·tillwäxt. Under de första dygnen efter«förloßn«ingen"assöndras «
mjölken sparsammare, men är rikare pü .fasta.beståndsdelar,
» sän hwad den sedermera blifwer. Alltid innehåller den uti en sx
- jör den fpäda organismeu afpassad mängd och proportion de
Iämnem hwilkia under meuniskans akla åldrar utgöra de wig¬

ockerpps

nct·seftcr förloßningem Under .tidsen«gifw«es-iibsarnetsj

( W tm ensumt qller sblandadtsmed Wer Ida-km :·mjö·«lk.-s.s--«i2s.r

« « Dem-Er ett -stortszmtßtagg.. Såifott modrenfhuunithcmtak« ¬

WITH wich sut exter fjåxlsoßningens smärtor ach 1ansträngsk

z III-« W Jedem on mutit vågr«a-timmars lugnljömn —- :««
W M ¬

etw«8—-10stimmarsssspbör Dame-e läggas ti how-Wiss s;

r I ;
l.
lass

L
«¬

i
-·-)
Hl

AU
«.’¬
,»..

s Llis

c »J» »Ah -«..: « - s. .¬
t s. « , Es »Es-M « «
« I I« VII-« I «¬

Tx s·: «

-»—.-·"·s-«,
« — »
»Ob«-H

-««...»-.«.--«-.-.x, ..-.-.« :,:- «