OCR Output

Allsgästgsfwarsgård « MW ·"bä·s.ss«12jscs Tkäsia i Stockholm-»
« (sLiOstengtkijika-Tätt IT«—NMM1« «. »ich-« Läu (k-x.- th Wis¬

(kxni3.s stsrrtsekjcM .- as..·-maxkuad)ii
HRBVU «-« «·’- U « z· Hur-« ts. Näghult · · J · · ·, Jok-·lk6«T«örcboda«-« «.«

M n — » vckning pfa marknader, fom hMass I

III-w · s «·i"«?«ui.«?·;—1i3-5;Z»k« is ewa ais-: ;« « ..« .is ..·-»

KÄØTMFFIFDIGILEZKI IPIÄEAMJII Isttfgdakods 10 ulrtManrvT ; U-« «.«-, · Ab IUEV '.I h . Mit-«.« · ««- Norge år 1876 : «»««’ ·
JOK sjizi . . s.,--,-9suwka .,.,(kk..m9 ¬

i , « Angsbacka HEXE « « . » « « « « «« « ««««««««:««« s ««««
stsngssbw i sc Mk FAMij s(k««k« m) :-·2-z" UMmryd (Iv.« arg-PS z« « « hpmu j- Lyngmg . Næwblekget « i« N
Hing g Lizji Ysij « -- cgnck . . . ·z. .«.««..«««J;Upsalaish .. «.. .--:«-s 2,».- K-: « ;- . stier d. . . ..« . d. 17 Januari wastegj its . . , «, . h 35 Juki
Kkmg slsmst Geiz-NO jjj Tszjz Waldemarswik Cit-. "« «- , jmmck . j . «». . . d. Its-· dkdg JSMW Hejjemaxked j« «’« ’· J
Y- ania . . . . . . S-. i Fels-« QM Pmste Bad dnzs M¬

U J

IS

.T·«··TRcmna-re its-Mk
S d s an ir- G «««·- «·«WUVVSTS'Z·:« « s "«--’«-«
im e runi rot ,» WMSWWMW » « gststM

·. « Lagigäseskaädåek ZU- « st I k «
w « DE ««.«. r« ) jjj UNDER M« RU- c ersvst s « s .- « f Christiansand . . .« «. d Lgss sz
» , Psæstegield . . dz «-2 ---d.o«» -iLwrdalsoten . . . . ; '««d. iAst Sept¬

thl · · · Luholmf . W « «.« : H Swtllna · «· I- IgWexio DU F XIV-. · · ««· » » « «
. · samman · «.· LI- s· · · dJ 18 d:o· .,«; isten thcchaldens «.«-«

JLMWI IIKML I «.jk.-—·.s««10,S-k wi- «.’ .k·. ZWMM I CM m.) .
, - Lbfnckkhd szt M. C S llkngaryp IF m·) 10 Winkmetby « UMMC w . « . .- .;- d. 15s d:p·. Præstegleld« . : . ««»D« schbtzw

Ijo « l LIMIan «.« ,·!.«’·.··. . ZSW de Y- , sp« .««.«.««.18Witzsjö I·' · · · « «·«. .- LOX · « lll II. ists JA« I · · · do 223 dsspsszC M Hain and ««-«-«;.· . .«.-«sd«.1so.d:v.j
MMTMWPMAT - IsSrLånedff .« ,.«.·’26 Wrå CH MJ » . · « « «s·-«-m«g«s« NO ! · d· R- EM- .- Magkssi ;d; 31 « sdioit
ksfk « « - .MV.·HIW«C «-««'«·"m Aus-) «II.SI ttüngM’-i-.«. ’.»· ;.«»T ZWEIng «.. . . .". .I«JJ»«.«J MS « · « Wiens »« MjSi MWU sit-»Zwng ««««,»««.««.
« · s» « , ,»«« Ei öSUUnavå« Ikrp III-) ·»;· » JoAMal ». «·-«, . H . «««. «.« » II »is« - « · H- · · · · ».-,«« ?«««·« ists »I««««««« Matey » .H«·» · 913a Nov.«
, - .Måli11a1; «.« ««.-«·.. M Sij gdekkiizxje Mk M).-,·36Å - » . verüms « YOU S »F M
·«--u « »Mit-serv Kissswi ssi missikskiMszp 32 TM WM .. « : ..; ji- »Akk¬
« Möniiekå w. . . . 13 Mut-: Kr; m:)««·» . f»..;·-I39r(er;u1:d) « ED« « MZH F « »J, ; M F- - · MAY-«- I M Kväa III-M ejt »i- E·«·"· ¬
MkrbvlåndapckdkiinthkTorup ckrk m.) 10 g « « · « « « Z. « · . « ««·« IHLWZMY d- 116 ·«d STIM« PMB PVMESIEID Ido 28 TM
Morlxandaplatsen s Wiss-W Tx sckf - i . .« .;·Ij«-«I.T» « " · « . « I T « 'h; «- XIV Karlebottiwt Mæssebtj ,
Eliöbvxgs Käymäwssu Fi- ist, .»«-.. . , i . 24 . · « Ha- · « Ptæstkgkeld- til den «:k;. ;¬
k««««« «««H««««« W » « - s « «7«««. « « J j«-' · vategchd · «· do 20 Juni nd i» Musik«-Fugen Si s:««««««.,«:-«-««.
« « · «««"·« ·"· Utt NOVEMBEIU « · · næscsxstzgsådk d N dd Novemch eller i ,
« Carlinde . . .den 30 Kongshp j Entwqu «., rigstadf . . . . . . 14 EIN-im -·«. . : . . d. 27 «d;:o.x,« December ansd
s- Christi-als akk. m.) . ,««-; Lein kr. «m.)j . . . 14 Ofwcxkby i »und-mass » s Ihm-s is » ., LIESCHde . » , ¬
« Jågiitoxsst i Mk Wadsteva ,. . . . . i JK svckenMnmurkW EIZ ;. « vaxstxk « · · V» exij Aikeng " «
jtpiKgs Län ais-; s. --- Wredstotp (kr. m.) . 7«Ofwer Torneg,».. .«». 224 ECZ

«- .·s««sj«O;-«ch. · Bd·s 4 J-uIi««. ræstegjeld. . «. «. . «««d 6 Decu «
Uti· DECEMBER - . «.« » « «

F
F
s
spä¬
:.

O 47 S «

H « s. -««·JT .-«-·«.«3 INCLIT T« · · « «,k». · ijd II« «·«· d· III dsd ;
« VII-Mk . « i Fell. III-;- MUWPS STIMME-are- - Wrmmersy . . . . . s · s « ·

« sockew ·« · Exz« dm l? gård · ·· i - «· · . . . :j-«;7" .««j«« «« « .««., «:.«««;,

.« . «.. j«««. «.«-»j« J «»«.«-««««..j L I - « - « «—J -. ;