OCR Output

« « s T«"·«--L-«II-"—---W W M CI "s« LW ’· ’ . «
» « «- I « sit-C- stsxskis i«·«.-.h-Fs-.ss»s-z« II .- «- s-. « s» .. ...«, » » l« , « v
. · « -".- ·x..«-«« n « Y-» »».«-,«l

Markhmda . . . . . LssSkösdeE . . . . . . . ARE-Eben . . . . . . . 9
MEörlaUdaleatsen i lSlädenedfs o I o i s 1 Ixllenedf . . . . . . · I

Elssborgs Län . . MISIättängsL . . . . . A .
Wsssswdq m. mj MISWUIJUUM .» . . . . 22 Wleslmwa m· W-) « 2

Postafgiftema för imikes bref m. m.

Wattliga bres äro Underkastade en besordringsasgist as 12 öre för
Mgt as till och med 4 ort; 24 öre sör wigt as mer än 4 till och med
25 ort, och 36 öre sör wigt as mer äu 25 till och med 50 ort. Tyngre
sötsiindelscr taxeras såsom paket. (An«kommer wanligt bres osrankeradt ciler
msullständigt sraukcradt, skall adressaten, om hau will detsamma monogr-,
Mägga, sörutom sclaude besordringsasgift, en aviseringsasgist as 6 öre.)

Utöswcr stadgad besordringsasgift betalas wid assändandet: .

sör rekommenderade bres (hwil«ka icke så annat än mot qvitto
Miemnas tilx adrcssaren -cller dcnncs besullmägtigade ombud ach, om de
fürwme ersättas afssxudaren med 50 kronor): 18 öre stycketz

fis-r assurerade bref (sädanc som as assändaren åsättas ctt wißt

Wird-H hwilket, i händelsc as brefss Worts-auch you-Im ersättes): 50 öre sör
wärdebelopp as ijögst 1,000 Honor-, och 2 öre för hwart högst 100 kro¬
nvr deröswcr, samt derjcmte, der-est wärdeinnehållet å assäudningspostss

anstalten granstas estcr meddclad sörteckuing, en särskild uppräkuingsasgist

as 10 öre för Wart brcsz

sör postförskottsbres (sådane å postkoutor eller postexpcdition in¬

sör hwilka adresfaten mäste wid mortagandct erlägga ctt »
1 dereftcr afsändarcn å inlemningspostanstaltenchtill- - «¬

o 33 "

Temnade brcs,

dem åsatt belopp, son
Zyandahålleöx 25 öre då postsdrskottet uppgår till högst 50 Honor-,

ist-e dä beloppet är högre mcn icke öswerstiger 100 strme

Lokalbrcs (förfändclser ej wägande öswer 12 ort och stälda till per¬
Zone-c inom samma stad, köping ekle-c by,»dcr försändelsen till posthcsordran
aslemnasJ betalas med 3 Este stycken HZAr sädant brcs osraukeradt, utgörcs
wid mottagandct, sörutom besordringöasgiftem en aviseringsasgift as 6 öre.)

Ldsbres chwikka få wäga till och med 25 ort) taxcrasz üswcnlech
sue-d Z öre stycket.

Breskort (assedda att anwänksas sdr

« kortare mcbdelaudem som ei

Brhöswa hemligljåHaD betakas Use-d m öre dä de försäudas sriin cu pas-·
Anstalt tiii nun-au- och mcd 6 Eis-rek- då de besserer mcd loknlpofi. F¬
breskort need sörutbcäaiadt swar www-a dreher erläggcs duvbla sichs
pct as nämndc asgiftcr.

Försändelscr Under band samt warupros och «
US Ins-d 6 öre sär hwar wigt as 12 ort edle-: derunder. Till baudsörsijn

dslser räknas trycksakcr af akia flog äswensmn lirqgraficr, sotograsier m. m.
Waxupros och mönstcr må icke cga nåxzot Isoasssdclsswärdc samt biära wara så
änslagna att småxöaM es mer« est skixxciisisti sit-« sjim inneMlleL (ILTI«L".-.s.1"ls"jåin¬
Bist bcåaiad ZEIT-säumig ai- dscksfg I« pxckx å cmt«ox:cst:sr«i«cn dubixm be¬

sob¬

PWIIJ » —-.¬