OCR Output

«Mark!nndcj . . ." , . MEPHde ... . .. . »8sTrädet. . , . . L . s .
WEBER-Fugen H LIMIde - sk « Ijuuevevsp . . . . - I«
— « org an I · THIS-) a Ging O· 0 svfo O o lsp . "
Mörlunda (kr. m.) 27ZSweanunga . . . . . 22 WITH-TUTTI (k·««· M-) O 2
Risttja Algutsgård FTjursbacken (k·c.-m.)j16.Win-jjö» » » · , « « H
· lkn LUH . zi- . SFToxup (kr m.) z .» . 23»»«s»»»,,» ;»- » ,

Ptkstkkfgifterna föanrikesfbsefm m »¬

sp — Wanligs Bose-f äro underkaftade en befordringsafgift af.-12.öte,sfijx 7
Hist of tillszoch mcd 4 opt; 24 öre förwigtgf mer äu 4 tisllsdchujked
— 25 ortzxoch 36 öre för wigt af mesän 25 still och med 50 ort. Tynzgæ ,
« Försändelser taxeras såsom pakets (Anko"mmer wsanligt bref-ofran!eradt· esller
« Ofttllständigt frankcradt, skall adressaten, "om han will detsamma most-ign¬
swiäggak förutom fclaudebefordringsafgift,· en- avisetingsafgiit af( 6 Bre)
Utöfwer stadgad befordriugsafgift betalas Auwid afsändandet:
·för rekommenderadespbref ,(hwilka icke .få- antrat äu mot qvitttx
Title-Imag- till adrcssciten eller dxennes befullmägtigade ombud ach, unt de " z«
sökkommm erjättas affäudareu med 50 kronor): 18 öre stycketz ¬
, ; för assurczradc bref (fådane »som af "afsändaren åsättasspett wißt-»Es
f » wäschek hwilket, i händelfe af brefs Vortkomsy szhonom ersättes): 50 öre«för¬
wärdebelopp af högft 1,000 kronor, och 2 öre för hwart högft Wo krpsjssp
nor veröfweV samt derjemte, der-Ists »wärdeinnehållet ä« afsändnzingspojzk-j-j-¬
anstalten granstas efter meddelad förteckniug, en särfkild uppräkujngsafgifc Ef-:
as 10 dreer hjvart brefz " , - "
· för postförskottsbref »(f,ädane å postkyntor eller postexpedition in¬
Ieimtade bref, fis-r hwikka adrcssaten mästc wid mortagandet erlägga ett¬
idem åsatt belopp, som dereftcr afsändaren ä- inlemningspostanftalten tikxlki
szgudahållesxzsö öre då postfsdrskottet uppgår till högft 50 kronoy och 33 ·—
Este då bcxoppet ärhögre men icke öfwerftiger 100 kronoxu - «.i’ «
Lokålbrcf («förfändelser ej wägaude öfwer 12 sort ochstälda till pas
samt inom samnm ftad, köping ekler by,»der försändelsen tillfpostbefordran —¬
» aslemnaD betalas med —3 öresstycket. (»A1:. ssådaut bref ofraukeradt, utgörcs
’ wid-n10ttagan,det, förutom befordriugsafgjftem etx aviseringsafgift af 6 I"öre.)«s-·
, Lösbref (h·wikka· få Fväga till och med 25 ort) taxerassäfwenledes
use-d Z öre stycket. - , - — « - « « .
Breskort (ckffedd«a satt anwändas fisr korta"re meddkelandem som ej-?«
» Brhöfwa hemlighåxiaV betaias med TO öre då de försäudas srån en pos¬
Uzigtalt ji«-II mmam och mcd 6 ökedå de befordras med lokaxpsoft. FH
« breskort med förutkbcäakadt swa-; WEBER brefkcixtJ erlösng dubbla belop
s; - . per af nämnde fafgiffer., . , - , « ¬
. · Försändelfer under band famtwaruprof och m"önstex·taxe-¬
" rtzs med 6 öre för hwmc wigt af 12 ort ekle-; bekundet Till ·bandförsän- ;
delser räknas trycksaker af akia flog äfweusom Istqgraficy fotografier m.-1n;
Waruprof och mönster lmåjcke ega Kägot Handelswärdejamt böra wacm fäng
änsiugna att fwsårägbck ej TIERE-r ask Em«21 Fig im inkzekzålle:. —(Ofk.s.kistän-« «

W »N- «- « «

Ast I

--·--i-. ·.--..¬

., AM¬

-. —-·. ..-. .. .

o.

«

.;,-s —.

" . « .-V .. , ( «
«- -gfrP-«-««7M«,( .

--.

,-«
--¬
Is—

s
..»».4,»

disk bejalad jixkfändcäjc ck die-Ha ims» hzuw å qakomsåorken dybixia bei-,

.-..,--«.- »-,..«.W»»,-« . « .«, .¬

.-.«...

,
,7
. T.

. i , t. s
s - « .««....,« », . . - « » « -- P -—..» » , ---.. . . -.-«-...—....3..-,.-» ..-,.-.-.-.«.-..» .-.«.· -» « .. .—-- ..— »

«-. .-.-» —-.-,«,

VIII-: ; »H-- f- ED« .. ,T . -- «..de-W -.",: »Es-Isid- « .s;;·«....--8L-»-"E«o-s-.- —- ,..,«
A H—.« . -«--d-I-- ——-- —-—- -— JEAN —-—.-s—· Jst-»- . - « ---- - -.—