OCR Output

I

s - Wabe-II that- Nsrska ole Pinska Samt IIIIIIS Danska silfveskmyuh

IIIVISSIIIIS deIsaII sägt-, silfveIhaIt III-II värde Isvenskt Isiksmyhtk baSIäIIIcIS sä väszI · :T«
enligt utkäkdadso myntköroräuingar, - som after särskildt anstäIIcIe undersökningar s
sjelfva myntstyokena sääane de IIII i röreIseII förekomma. VIgten appgifveIII IOII ocII
Korn, halteIIi tuseudelar Ant- silfveItz ooh vä detj Kronor ocII Ored svenskt riksIIIynt

. kErssborg
Miikrkunda «-(kr-.J »

« WIIIIIIIIIJDxa-platseaj

Mk)

s« Län o v«- «

sssasisxtisr Argutsgzårxd «¬

EIIIigIJ Inyntforordmng Enlligtz IIIIäeIssöIcIIiIIH
vigt. IIIITIH III-Ida vigt s IIIIIH variie. «

Ort Korn Kr. Ore Ord Korn « KI-. · OIS
-6-——80, I 875 3—97 6—79, 6 87674 3—--97

.-3— 40,I 875 I-—98 3—3;8,98771,-41s—.98 . . "; .
I-—SS,·9 875 o—-—79 1—«-3ZIJ-«58;7 0——781-2 ;-:«¬
I—73,1 68772049 14918 Sowqu » - ¬
0—SSJ.0 875 ()"-—391x2 o-—S I, I 877 o-—89 .
0—45,3 875 0—-26 0—4-I,48761- 0—257·2« - »
0—-79J4 500 o—26 0——76, 0k501 0—25 - - ¬
o—70: S 250 0—12 0—-SS, OIS IS 0—-Ios,-2l
0—35, 3 250 0—— S 0—.—-34:s0 246 o— SI-, ¬

»i« -¬

, ÄLIITIIIIIMIHI . I. s « III¬

« Nokska silfvekmzskjh

1 speciedaler=120 skiII.. .
sz spec.——60 skiIL . . .

T-« -x)»— =24« » =1 Rigsort
VI »" =24 y-= (äldre). .
"- VM » =12 » . . . .«-.
I-» » l = 8 » « ·
.» VI » = «8 » i (äIcIkS)
ITskiIIing z. . . . -.

- III¬

s-, ·; Sludened f ·«·. ". « . :-.«- -.- s« .

22

« « . d

I
)

Danskssllorska Ins-III, glang .
" « 1808—1815s.

X» 8 skilling sklnsmtha l« - «- «

s Wissxanda (kr".. "

I

——-- 0——62 ,0375 ()-—151x2
—s—— o-—47,32501-20—- II¬

4 I) » v ." »s« - ·
DaIISIca sIIkvekIIIFIIL

s1 SpSoiesdaIer= 192 skilI .

1 Rigsäaler Rigsmynt .· .
V RIgsiI —-48 skiII cis-Z Mark

S—78 3S751 I, 3———95st

S—79, 7 875 III-gev¬
3—--:-32«3-1 ISIY »- I—971

3—-3-9: 9 5875 1-.——98
1—I)

EIIIivt undersokmng

yxgjz ; . Vigt. i-Halt-.i Tät-de. J

Vanska silkveIIIIFIIt . -.

. · — Orf- KorIII - Kr. Ore. Orf- Kora- ( Kr. Ore« S
16 skIIIIng=1 Mark . «- I . O-— 91, 7 ’50O O—3()1Z2 O-90,3500 O-—30
4 SkIIIingstyckeII . .« ,. , O 43JD7 25O Os-—1 7 O-—43:«0251 O-— 7

, IIISIII sällszmta Danskil Ins-III.
YXz spleo.s"=84Ma;xk«-.J .. s,.. E-.« 4-—-53,2;875 —64»
. . VI z"=4«».. «.- . -.« 242662875 1—32
spsztkzkzzFasse-;- -. . . .s. II—69 ZIISSII,;2;0—79 « » . »
-T--—:J«;t«·«le— s = «—skiII. . « . . .31——HI:-«I-,23687«2 0—66 " 1-—41,-5688 -O—-«----64V2
« ; . »

Uszn.....-...0.—79,3500 0—26

ZIH skiIL III-THIS Offer paa .¬

- Psede AItar) . . l1—-—19,0 4061;;O—32 ·
; 8 sanng . . . . . . . 0-SS,I 875 o—«-—ISI-2 0—610374720—-IJ
HS » 03,72«;42J50——- 0 )·ISI’0——5¬

2 » - . -. . . . . 0——26,22081,-«30—-— 372 s
FIIISIIS sI IerIIIIyIItI « "
2 Markstycken . · -. . . . 2 48,986 8 1—41
1 . . , . 1——21.9;868 0———701z2
5O Pennistyoken .« . . ,. . O—..60,0I75() s O-—-291X:
20 . ". .-(,I—.:-30,01750v o«-——I-I-,J2.

« 75 Hi .« -·.« . .-- . . -0-89,s9 750 os—«441x:

JMIIII IIIMIIIØ — som IIIIIIIICISIIS m III, med undantag af de III-a DansIca, iakei sverigS III-«
göra les-inst betaIningsmedeI, III Ins-en föreställa Zig, att haII är bekamng att. fin- Ilär app· ¬
räknade Norska ach Finska samt äiåise Dahska myntsortar, som hasn gen-org Lands-I eIIek
vexling kommit 1 beginning mak- unser hvjika Metzndjgheter som III-Ist IIIbekomma de

ward-III som Iokvanstäenäa sahen Lunas upptagnsz atan beka- get Yä III-Illig ökvep
enskmsmslsa oxa als-II IiU hvilket Pria IMS SUIUZ met SWIISIIL xayat IIIZ aga- kam-I ¬

2s—43, O 868 I-—41
1-21,9868 Os-—7OV2
O: ZEIT ZIVHOUH —291x:
Ja