OCR Output

«M.gkrk11msda- . s.» LSZSMBÆ « i . s, . . .»-.» Sijäkdet-. si- .«. ; I. . . .

« Tau "Hiirige1mnx« ssösndevfallscx sochszrdklcpsdd fig, lkättayjse samt ««

. . ji cskerx jamblandnincsm»medden« dir-i a, for-dem Allt«efter. .
J g

; de i lämpkiga förhåkllankiesn deriysikngåensdze «ä-msn:ena.,« fåfom lcra,
s( «-«ÆspMiS.tHEFT-WEIka Jgi;»--»dk1z-Isi,»snsgekiN III-ö"fW-cjkfyU-stä11dig»»w-«crkan. ., «- HpÆrejfyckem , is . » « » -- » 60 »
» UDMMJ Mistäxldighetjnkxa fmmhåkxas,"Unsedqn utweckljmgm af —·.«· «EI- ( » s
wärt lands Jordbmk I wäsendtlig gradszchsäxxaf ärs-bero«en,d«e.

Matt-en tillsomfånget rinng »Da-DE oberng hcmmaussdezh man ERNST Med« kOIIUUgUVEkek DMMUVk d ZOMEI 1873 af¬

j»»» göwmäletl i allmänhsetx J ¬

»I« .

Mistgasse-WITH I ISEETFMT « TUTTI-Mis- . .
Ttkkessrlfumdag Cir. III-) .27iSweII-Ij1mga ; .. . . ». SZWFZSIFIIIM Ekks III-) - « » »
Nöttja Mgntsgård « Fijtsbackm (kr«. m.) IIJYthkjm-· «-»» «»·» » « » » »· »;»»»·»»»» » »

.. pi.wnmih Was-. m? - , . Jetskzspo

9
1
«2
II- ist-F «

T· Riskcmdse kiclfwaf sssisktletk fix-: des-jasjprdbxandiiiug,arg wexktx tidsmp MM M Naturen Wf härwid Mwiscisik mmängd bis-Ip¬

Ziällænde mål scutligm erinras,· att: Ebro-ji«»imezkgslakstek H szdsxsp mkdesl "och-;.derjemte med«-fynnerlig frikoftighet håller dem HEF¬

« Hord- ellev storf helft jböra IUPpItagza-s Unber- iBEIDE-fieer ach wintern HENde fä- äk Mk ITUDWUUUEHUI »Wäk,sszkk;på ändckmålchxisc
Mmtlemnas trägan III-d Utiaxtjia för EITHER-» ach k«öldcn.s,inwer- H EgkäsågaagåkåätsllE säkaf fä· wal. for MEDIUM-Mk an TAFEL buka

Fauna «fu"k1.fts.ändichre. odji Ineraslikforsmigt ins-Miiwa med. den

« «T jokd STIMME de vvIkaijJEITIETZQE IUUNV W«"k-I«ktws11".s:schwäxen ».«kscm man— »kl«sz3k«s I « , ) » » " » · .» - »" « « » » ¬
» . derfårex ock käm IIt blandsningsämnenapåx ’å;k«em i snIlärre h»so’gar," Nya Myntfokhällandcpk

III-m ich wid» tsillfiikke uthkedas okyxsstprida.s..k jEimompkdzxuing s . » sEIITIgt tzmntchgen of den 302 Max 18373 är- gukps Wage-E¬
gch hiarfnisng ekle-: jcvrdenss besarbetnsingf medeklsk «lämpki—ga red-, k Mr Wardemamre M» WWUDMWH IX PMB- Vch MJ .."U.W.Uk-··
« » cujJetsexI antagen benunnIIIIgen»zkrtmrae Isstxatcet för-.r1ksd-aler»
vmständighetmch ksasrcz main säkunda på tmmkcmst utföxm ändas As MUUFEIUWEN spM skUll IIMTIJTMQ sUkskspndcdklAk TUTT- AUWI «
till 2 åx M laß -af.—"detfsa«nwända jmxsdblsandningsmedler-« Dei " Ach M tTFUDTDCUOPPUIJskoka k-Il1,1.ck»s««P«Mglktjdct « · .
»Ybränds kalkJ· begagnckszl fonIYjDirdförbätirsingsämne,. tccgerj man s » s VMUtstWM å 10 kWUMszwWMPF «4-4893 gramk «
««decaf ivaIIIigen f"I·T.ä1I"»10-«ttzi;klk Iågf jasxundsom äxisda till 20 tun-« - . » ", W » "s . »«· EMWS .. » « , « »
·-»·--mk W kmmjakkdzH » ; . » s» « . -» MOM dessa guldmynt stola fumas praglade folxandeis fis-f¬
« Fözkrst jedem ist-then bkifwiiks wääsalfdikadochtorrlagd samt WCTMVTIJTI - « .. -" »
» 2-krone»tzxycken wagM 15 « gram, Dich Umelxde 80545 fint silfwer..
«Tand-,-mx)-ll1a.·o:ckj»kais,»qu.ljifwsit med, Wamndm gmsprgsfullt ach jsz I- « » - » 7-5 » s »O " » ’« » ·- » «
» » - - II Je 60 »
10- n » ]-J -) «1ss-"--3Isp«40»

.Säkertxskall också LIWEIcIrjc".ijvkd-bxrukarc»-säfwm omhsanxbiesitter « ckfWMWMIbwnsmynt å b, L och ·1«ö-re«. (
. jiåxjynnerligen swit Jomkostjnad eller Euppofifting af tid kunna s; flutæd»my3»1tkonve«nt1»»on-stola» I detta Fike summte myntstycken, .
« åftadkammæde -j-ordförbättringar»« sode här blifwit okmnämnda,« » WITH huf:»»aw» III-IMMENqu fIUUMZ « prag.lc1de,z»31!cly.de»sfa» dayfkasp
endasthan smed om"·tanka och klokhckj armrdnar Elandtmannas Mylkt THE-C Mng hältst VOMIUMAZZMMLUEIWEFU I SWMSSH «
" " » - « s« s ltkafom de Swenfka I Dnmnark AfweIFsr Nokgc prägkas
; , Ehqu dick mästefspexrkännaT att "-sle"rsstädes« infomZi Tand-et UMIEFM FAMIan »·af sann-tm bpskaffmhkestom de »ik»-venska. »sich-. ,¬
jvrdbkandningarzredan anwändas för åkcrfältens förbättrande, danikass MADE-SUCH Icke fåIMU IFgIIgtspetalllmgsiwdclstSwettge.»»
så üterstår likwäl mycketämm hinan mani dctkazhänseendse I- ·..’ » J Dymkart upphorq Fldre silfzrkexmynt am VZJSPeeItsssz
Uppnåtts det eitersträfwade sm"ålct«,» elleix,«atts Hkummsusppbringa s- VOLK-P Och, VFTLFJFWEV med« 1d7di Och de OTITIMMW 1881 MWUM « ¬
»"·::Z,orden till den »h»ögst"a möjligaxs afkafming, utan att- alstrings- Tag-USE WARRANTIEle · « . - « ¬
NNFIM hss chIsmIIma tilxiutetgöires elim- jörsqugas för- krum- » « sz .