OCR Output

« ( FMarkInnda .« , «
; Wedelandwplatsen 1 « ;
« » Elfsborgs Län . . 16

II « SlättäUgTO OF o «·,.·’0« 6 « '··" inde
sp ( MÆXWM Mk MJJ M Swenljtmgw « « » « 22 Wiesxanda (kr. » , .

. ,.«««k.«....g«Ms-loån WoMAärd.-»ALTIUIBB«MZNM(UL MI);-»I.H WittjiöQ-JO..—:O.«., svv ...·..-i;Q —Å—-.I.— 9

-.:JxJostland11ing, Tom pa samma gång är rik

l l II ·l s LSISWWEM · 00 lO I · -o « slTrädets · s (0 f. bot Tol OJ
Slädenedfc s o O i ,0-.1.3Ullenedsx·.l .«. « « l. .

e

) I
" 2
»e;

each idhaflagringar, ofta af derhörd utsträckning ach betydande

Mäktighet De stestaaf dessa bildningar äro tjllfölje afsin

uJriskedom p·å -swäxtlemningar" anwändbara till bräunt-ori, men»
kenn-Ia derxemte mesd framgång begagnas som jordförbättrings-¬
För öfrigt kunna åtskilliga andramer —
· « hopsamlas och an-«
» «wändas, t. ex. affallna löf och blad, mull från stickbackars, jord "
iefter nedrifna huis och bngnadey fg1cästmtf, förruttnad halm",sp

III-edel inom landtbruket; »

seller mindre förruttnade wäxtlenmingav

förmnltnade sjöwäxtjer, sam mgar a ogräswäxter o; s. w. Dy¬
Elika ämnen plägarman wanltgen först upplägga i s. k. kom¬
Hostey för atk lata-dem ytterligare förruttna och samman¬
Edkandas till en meralikformig massa. Till sådana samlingar

skan man ock tillsätta ütskilliga fafta eller flytande gödselämnen
ach under wissa omständigheter äfwen kalk, mergel och hwarje- - :¬
Härigenom erhäller man en kom-.
pü wäxtnärande «

Isanda fabriksaffall, m. m.

göd s·in-gsämnen ach - a mullkroppar. Den jord, hwara dylika
sannngar utköraz lir i

-anwända sådanasaffall och ämnenk som aslltid i mer eller nun¬
a

Irre mängd hnpa sig wid hwaxjje ndtgård. ¬
Af de öfriga jordblandningsmaterialierna förekomma wan¬

Jned .sandrika. jordarter kunna meddela üt des a sednare wissa

segenskapexz fåsom en större wattenhüllande raft och nppfugs «
-11mgsför1nüga",emedan på südansa orter ofta finnes en ymn1- "

»Hm-e tixlgüng pü torf soch dyaflagringar, hwilka i sü fall kunna
jasom ondförbättrin smedel i wiß man ersätta Heraus plats.
Likaledes käuner Ursan huruledes man omwändt kan för¬

Eaättra torf- och moßjordarter genom« att "sandköra" dem.

,- .. , » : dsz ««« ’«- .:,.

»—s,,-.k:;k1-»Exk-JJ-:L L; «-—.--««- -' «
- « ..--" THIka

- Y«-'.:z.-s;’-T-'F

. flera afseenden förbiixtrad, hwarföre V
sacht 1ordbru saren aldrig bör förfummaatt txllwarataga pch "

.««(»

Hex-- »He-III - T —¬
,

. Fig-en lera och fand eller grusartade ämnens temligen allmänt, .
- sjknndom i lager öfwer hwarandra pasamma siälle. Uti några »
Yeavinsdelar kan wisserligen endera af dessa jordaflagringar syszzi
«-wara förherrfkande, men den andra deremotmera undanträngd.s . «
» ILikwäl saknar man wanligen ej utwägar, att t. ex. i trakter - Its«;.

.. »Um-Hm .-«-.....«. « «.«. . . » —

anktadt san-den och dyjoeden hwar för sigs ofta ära alltför
zlnckra och Iösa, sför att bilda en för de odlade wäxterna Wimp¬
lig jordmüm så gifwa de, märkwärdigt nog,. tillsammans en

blandning, som eger mera stadga och fasthet, än somzfösprefinnes « «

has dem hwar för sig före -blandmngen.

J trakter Medmera Uteslutande hürda och ftyfwa lerjykdxi

artcr,"«-och der man äfwenledes har swürighet att anstakfa fand
eller Dorff för deras upplnckring, har man wanligen I stället
tillgäng pü kalk eller mergel, som man sför samma ändamal
medsframgångi kan anwända. Genom de allmänna lFedldgisksa
Undexsökningarna har man-lyckats»påträffa mer-ge

kalk shär och hwar vmom landet. Jordbrukaren skall säkert deraf
kunna göra sfig mycken nyttagenom att anwända dem-sont

förbättrmgsmedel ej allenast på styfwa lerjordarter, ntan sock
— såsom ettsssärdeles passandeblandningsämne (för-t,orf- och dy-»

jordarter" samt framför allt på sandjord. — « , »
Sammanfattar man i korthet, hwad här ofwan blifwit

antydt,·sså1«-Tframgär deraf, att man, allt efter sont omständig¬

heterna jörainledm kan förbättrat - « "

-le·r1drda"rtesr, lFenom.pafö«rande af t-orf,-dyjord, sand-,,mek- -.
e ·« - ·

« gel e r kalk;

fandjordarter, genom an påföra leea, mergey dyjord "

« eller torf;

- . will-, "tor.f- och dnjordarter, genom att- paföras "lelr"a,l

«sa«n"d, kalk eller mergel; samt

smergel oth« Jkalkjordarteh genom attblandadem med¬
-to.rf, dy- och mulljord samt i wissa .fall äfwen «

"-med lera eller sand¬

Da man alltså har att wsälja mellan Tiera -ämnen,- hwarss
» s med en ach samma jord kan förbättras, sa torde knappast na- ¬
s gon «större eller mindre jordegendom inom la11det«förekomma,

der man icke är i tillfälle att widtagxanägxa belöfliga för¬

« b-ättringar genom att üwägabringa länipliga Iordb andninxjar0

ager ach ¬