OCR Output

d

« gen-Im lä.Mp»liga .10rdb«iandnängar » » »
Jerna hos Lord-Essig ach sålnnda göra den- «:» » »
« "« · « « « "« ! ett mönster för» åkerbmkshandteringm."rk-ich«utgör Stdn-säh

« sierhåilande as rikax
» HEXE-U ,·"d-et» waITIWM den¬
. Ware-, « Jsig »m«ed lajdaMYrdssMllning, ekler

ssftijillkande jkökds HTMT .
« - Hund kanns wirtskxifwas sen grrsstlig wädess

» «·?·,1zss:sftk;xr sder-ut.i,zsattk: Ihm-den« »
« f-WTEILIITIJLFTEND-Uns,«des-ji«»e.1;:hk-ILITIIei:«dsex gigenskapcms spnx Hirin nädwätxdxgg
« För· Wäxtsemsas Nehmko » »Hm: smanikomtmts tij öfwcrkyigelse t·

. . spät-et- anzdra, cklerspcn reden uppbwkads

(- I
. I

WQTHIMM « Es SIBWCÆ » « l « « «

,.»» » .»»»»»0s»c-0»f c» » . « »so i J e c (- sTradkkh i- t C Ca- 0 « «

Moxxandagpwjst i ESKädensMs « . « III-UT H , « - B

Ekssborgg Lan Is-szexttkiugsss.« .. . . ; . s! « W V -«k « « «« -« 1 «
Wieskagdax »(k·c. ,m.Jss 2 . «,

Röttjas Algmsgårds Zinses-backen (·k·k M . .. ..
. « « » « - · s. Its « ' »- - -—«««-«·«- . .¬
, Lkrs m-) o ( o» . - -’ JITOVUJ rkfp fis I ) »Skr«:k?csttno« « « « « « « « d - « ». ,.»·-«-—«.-..« -. « v «

kkefwd tijng mästet egta ; drifwct jorybrut Trädgåtdsniästarcrj ddjlar fina7p1at1txeringfssp
land. hwarxe -år,. ;» J « kemnas dem i träda;. ziså cnszrinTgak»

Hchlssxjotdyatxt fis-: några wäxtsks . , . .
»ein störte wattenhållandc kraft,x mcn förs ankam dermots waret s , « » .
« war han nästatt« alitidsm rikj afkastnmg, Eimer-M

Mem torr Toch- ·.»,«ge·»1»"1"omsläppattdc,si så sitzfgrs .et"1».".hw;ut»,« ««a».ttszm.au» » » jpkdaxzseai sko »
. » ·. » » MEWMTW I W WH« « E han« W M Wsiß W göv Essig vbewietkde as wäderkcksförhållawss
mtx forandra egenfkax bena. Dcmm del as trädgärdsskätpseln lframsirår darfijxgsäsom » .
« « . «.. . » « .. » War¬
till man bor trafwa Undevbemijdkajndkgt M bkjnga kandtåmket

· ««ä"ckm1tssalämpligfoxolikaändamåk » »
. . « « mähändclp Mk sdset äk Ugg Hör » » » F »
» txll en allt störrc fullkomcligghch » Mm ».hwarpä bewr männe

Mängms liandtbrukare nor- . » »
skö-Vdar,.s oms jarden sbklott «b«earbet.as» zych « gäh- »
dMUU fmmgång mäd oblin af- jrädgåkdswäxterYsz»Wis»ser»»

dctta outta»dt stundomd TIEÆMHJYKKTMT « » ll
. opynn amma w仫er,e.enxz» ien may-« · ss li en ti en uwsudaklgis ««del « - « « » « . «
THIäsrksamme land·tmanncn,g· Lom- yar att« jköta flach jyrdaxter : » Jngängd gödningsximnesns Eh Nrka PETRENZ Fcfkåp LET¬

- afolikax skagsp Fall erneklertid suart erste-M att M»r1s»k.s·g.kidxnngx," « »tillfällp att« mattna wäxterrm;- mönjdetta skulle ydosck Jej makes , .
» » » » « smcd f- k IMPngqu .- ·. , Uns-g, I full ej trädgårdsmäsfarsän derjemte förstsod känften aisk
sigddsxclamnesn,«- exx Mkde «-h1elp.er«for .w311nand»e»f»a.f en inljsredN - » bexeda lämpliga jordblandning«a.r.«, Genom gräfningmblifwch .

MIHM TUTTI-BUT WTXOPPMUBUMT GENUka »«.k HE; Exadgårdsjordcns Lärskilda « Tagev likfoximigt lblcrndcedex M XVIII

» · » . » » HMJW UMEI ; kmsemcllcm med «-.warand"m soan mer«-Öde tiirkdkdwämuenck
antrat ;der»x.emte;. snrskrciszszoch detta Find-m säfsom gsödscl, nuillämnim,« kosknpostjjkord,«lex-N kakk».dyziode f -w»«""
mäste— egaxspdcn lampltgza blandmngFm Den-Ia « omblsauduing sker Jäfwet«« till «et"t"x ej så "rin-ga djup
hiwadcm wijterna komma att; fartlefmati et.t"’ mäk«tigt."rikt. ode¬

AH »» s ch h» · d »m» » tfg nd »U» d m » ofweRllt ltkformigt matjordslagms « - T

»·«g·««zez,zct»»a »ee1uie,goj»- Hat-: mau»»erxe »He Vor-C U«- erka a« -o»»« « « « Jst-n om man nu ocktzå åksjjxwgkkj adom » » » ·
ds; «»me»d:cl,· som 1 hngrxze Fakjksspidt ifall kumm anwandas knir- - . » » a früng män« sig Lock-» sgmwidansåtaäxk Uzåjgt» »

«"E.sh1?1WdE-»UT«» DE. UPWE PWWMWW WHAT-MADE »«Dckjå s .- · . . kcrfält cgmtligen ästadkosmma mag-zutqu i dem-ca«
Existeerng www-«-Otts-Z;Iå«-1Æsplsgsists Ich Haft-s FAMILIE-Isla- - g " « .. hnmwida Isiimpriga materials-ex Namens-es¬
åjkmads sie-km Oxford-sag ihrs- de olxka .,;Ordaxrternas· fdrbåttmndm - Turnus act-tilng få torde wäl få antagas « « J «

Namrkigkwis är· härsej mcxrivk « , » ellcr mindre jordcgcudsom de lösa bilsmn « « .
RIEM- åkTekskIFtet osmwcxkande art, att man kanswaraix .-ti. fälle att. Mminstonessz
eendc förbättra de jordaxtey Tom sådanx...behd««qu»»

-sla-s.. . När skörden

« Weis-— jatt « trägt-Mag «

III-et emr eile-r audra ais-sendet
« sgikn,- attmmr statt-»Höre t. .-e.x..matjord WEIU d «
»I» » k » lex,j»3rd,."f«a«n»s)jord» eller E i något häns
MuÅs jordf på en ern-nun ä« erj-»ord,—u.tan m«ansas»zx«cr:enda.t»,anmänds- » « -»enom satt å dem ä öra ämncn ja ahnet — « · · «· - « ·
. Eisingen as wem rena»os:hobkla«npade lage-r astermjandF tixirfych glandningsdelar, fng förnt iugü if otkcjlkijckjllicängåxkEds LTZAFH
smergchm m. qclthilkapzflagvmggr efkjeft skukllefliggapbrukade 1oxden skall wara lämplig fom åkerjgxd «- » .»-i : . « ·
« Wer t enbart txklståndbcfmnas soyetxlxga för« wikxtosplmw »» » Hwad först nich främst beträfsar ffijkekamstm qf müklhrtudcs
» .Man»· kan i allmänhetsbetrakta ckrädgårdsskokscm ach Its-r- - duman, hwartill böra räkuas torf ochszdyjord iå Ekiixmck mkm
· sskskldt odlmgm as »köksträdgårdswäxtcr» såsom sett högts app- att mom decflesta af chrigesflprovinfer filnnassztvrfmossasz

- « « « «
- . . .»T.'. "L.· -- -« « , L—---L.-k