OCR Output

s ..:«T«««;.-«4m.3us·k«s-x—««ørlmthzZ-«d.«

scbättms äfwen de vyttre

« Qch kunna derföre ej sä. lätt träffas elleetillogodogötas af

E Mut-Hunde : T Il· -« . « LsylSwfdleH « ·«O«. « XI . SflTrädetO O der-I ·0 « O « O."y,-«l«

Pkbsrlaxtdagplatsew i« -s";-Siiidettedj., ;. -. ..«z»"-«1-12kaHned f» .« « ( I,

» « »scFI-«isbvrgs«Lein«...·.··1jsI-Slättiingtxj »H, . »
«MkM-Mdå «(kr-" M.),271Sweanunga—. . . 221Wt Runda (kr.·- m.),;j.·.ssp,2»z,,,« ¬
«. KZ«OOU«S.TFFFH«FJ-BL,-.-A - .-« —--..«..«--.,..-« - . :..«.«. .I. .. - : . .,« .«;.«»—" ---.e««'"«.ll-;7 H »Es-.¬

FTLUa nemligcnderisfäjste uför fmn r,ö·tter,«hwarjemte en sädaw

seit magasindch- tillredningsrnm förszwäxtfödans Sarden-z dik-«
ftarka spwattenhållande kraft " wanligtwiijäk

speiing ech bearbetning befräxeeja .bf1da·dessa äxjdamåh tygenom s- " »Hu-d- genom jin

« Akt Underxättp Sch. päskynda THVWMVMZCUVFT UPPWGUMBFU af« ««. « dålltför fixktig.« Deßutom ärszden void starks"torka benägcnsatts

KLEMM spfskxlpq bekoUDsdelarssp bkfdas och U redes M spsrskad VII « dxaga sig tillsamnians,-och ritt twärtom swälla ut under fort-«
·-·-’MUUSD WARRANTIngan Ach pafamma gång Man bespkdwr "«’-TT « farånde regnig wäderlesk. Dylika förändringari kunna ej warte-» ¬

WW sssschss sssksss s
. ; .· «.. - e-« » .- is »s» » »e1»1.xor«j«a pe nan« « a,e e « « . »F .
s s sin ged-MDIETxgxtzsxkgessgpgsgkgs Hex-Feste Weg Wis- skswzzzzzzzzzzkzzzk fzazzz s
starkvch ihT aUdE"-"t0rkasammankrymperhon ochbkldctrsspvicksy « Mk may .geZemrenochiealkbäddarxia wisa sig«sdersi5re seismxn all-—
Dwarigenom wäxtrsöttemq föndersmas WihskadaT Deßutvm » Ä delessp ofruktbarcj ödemarker sä länge ej-. kalken uppblcmdasss
.sfår lusten« akltfdrxmga txllxräde tikl dedxupare jqxdlagvenpch - med Mir-Ha ämnem såspm räyllO may fand-ob fi. w« . -¬
flera af de wtgtigaste narmgsamnena spridas fogavmkrmg « « Omzderemot falla de här. omtalade olikasämnena blandas
- medshwarandra i lämpliga jörhållandens, erhåller mem- eng-«

jdrd, hwilksen lemnar tillräckligt fäste eller stöd för wäxtrötterna«
Utan akt« ändock göra för starkt motstånd för de sfmarez rot¬

delarnciszis.ut«b,r.edning. En fådan jordblandningnpptagee0ch«¬

bibehållet« en passande mängd fuktigheH utau att wid tork«

swäderlekk för hastigt uttorkck Under waderlekens .wexlitxgar- . «¬
·cke några fkqdliga fizrändringar medelst sammt-M¬

·«"«wäxternas rsötteu J den obkandade soch styfwa leran,, sdm
sderjemte ytterst lüngsamt Uppwärmes af solfträlarna, kamt-m «
wäxteenas fina rottrådar endast.1ned fwårighet Utbreda fig
søch Utwecklas. Till följe af desfa egenskaper has det einsah-« »
. Ihwaraf wäxtboningen är uppförd, blifwer denna sednare allthrs «
fuktig, kalt-, osund och trdng, hwarjemte den saknar nödiglnfsp T . über den« I
Ivsxlmgs I. III sådpm Isrd ex WAde påspm Häng-WITH kkympuiusgiseuek Ukwidgning; Isrdmuppwärmcs tcmtigeis
— --(«ktk-Omlxg· vch Illa Fller o,f.ullstandigt«t1llrcdd- såspgxt WANT-« hastigk as innereman utccn att« dockswid uthållgude stark ist-;
Isida nod, oaktadt forrådskammecren kan wen-a rIklegen For-sedd. » s. wäkme biifwzaspså UNDEde Vch tokks atk Wäxtewaszdekaf WIT¬
7 « VZTT ükerXVVdekk åkEVFIf Mk Fand ellkrj Wss W BUTPIW siadm De spåförda gödningsäjnnenaUpptagas»och« qwarhållassp
Flappes « atmet alltspr IJUflISts Vch Iordm mtorkarz dehllsprdas as en« ssüdan7"·sblandad jord, Utan att, detta skerd fü kraftigt».«

--«««Wäxmäring.sämnena- tmättas dort eller -«1Unka« Ued i djuszpets » » att wä ternamed würi et ellers allt« ör lån "amt-" sulle kunnæx
Man Jttkhmwuyptagag as XVWKMO km behofwer allth . tillgcfdjzE öra«sig« fgdatkghLuften erhåxler tilgt-st:ädestkill"ji)1:de,n·?--v
HMPPHOMSM Ullsptta «.Uya. sppoamnms Emedaxlssprdsm spkwrs » i"u«r«e» degarz föewittriugeu kan utan ufbrott fortgü och wäxtss
Inng kgmtkst magaspl sprkfkmmknas sprWMUSZ hwqd IMP- näringsänmena blifwa på behörigt Hätt tillsredda eller försattass,
ex for den narmajte tiden folxbrzuaT gåirswatijigen gagnlrgft Y-»j«»- i- m för wäxtsemck Iämplig form» En så beskassad jokdkau Hut-z
« ,«f"2rloxad.t« Undsrjadcmq omstandlghcter JWCV UIaxthfm brXst « - · liqu skötas och beärbetas när som helft Unders dener åkerbeuk«s-;l « ’
tpa foda oeh nodIg fuskalgth WaxkaFmgen CVDFVIEWE for « aisbeteua affeddia tidsetyv utcin attktillfälliga wäderleksföxändriuss ;
idsammanhgngande och los, for Akt WUW UUDUMTUSEUIIS Ach TUUVS gär deäewid möwa något synnerligert mcnligt ’111"«flyt-omde.v
« Men -af?Ven eXI Iorpmckns spm endast beste-W af-.Fnulltmppars «I«I"IT« . Mendå mein as er areuheten känner, att fomliga wäxter;.
szwrf eller dlylokdsar Wng forspett stort Cum Waxkers Dessp «««’««· fordre en merkt styf d ) hürd« andra deremot en wera.sluckerrj"