OCR Output

Lxx

· Misselanda-pkatfcn s1«i·. GENUng «

v
I.

MIZHUUDU «·o«e»os— o- u LSISWFVEM ««" d s q»"0·(s ( siTradetsdc « o q o «

-.-sI-w... .-V,!.««--.¬

ElssborgILän .;».. IRS-MADng . -. PLWWNMM W» By »

gtOm nyttcm af fordblkmdnisngap inom landtkrnket.«

meje «jsordart, som besinnes anwändbarsför sodling af

sädesslaH oth» andre l»andtbirukswäxte;r", wixfar figst svärmare
Underskixxt » ’ « «

. ·:-af Mkskxlltga ämxchy hwxlka hwkarsz fäjt skg jörseteh wisfccjärskildt
«·1,Itma1kkande»eg·e»nskapcr.·- sianfskMHWLUarrep Hauch att«»dm od¬
.»Iadec» ordenxs xbördsigkjet till en ·
----esgez.n apersj.sa.1zn.w-erk"ansp s- —

irrng utgöræ en mev eilen zwiner likformig blank-Ring

· - Då . man Uppihettar en« jordcwik «bli1:k · dan Matilixjtjyis färst

·- TWMD Uchx THE-un gukbrunaktig sellevröd.i Astfkjilligck jhsksznbaka ·

.-äm:nm» färfwinna derwidoch jordeni förfgwxmex exkekmmdre

" «i"« wigsty s«D·essa-ämnenj,- smn.spsülunda bortgåi och hwisikck alllkiid

Utmärkiazf fig. genom m « miß kolhaly betecknas wanlfigfen med

- » der gemesnjamnkæ namxtetmusllkwppar eller wyltsaoch bestü.
Hf mer-« allen Mindre förmultnadct wäxtlcmningur. Om. Widare »

Die-n»···gl.Bdsg»a"dse-« ätcrstodew eitler- askanf sagf jgr«den"1sttröregs med¬

WMU W ZWEITEN-· sså MAX-ins delikt-täte- ochs-si«soft1zspi«xmsve-« «

lass-na, som» meriindels sammanfijrasj Inn-der benämningens Isra¬
Dsch Ide- YTEFW PM- «hårdag1se -"kssrkn’cN-,gsåker«ståk liwilkas salltetftcrs
stdrkckcnkajlas Md,-i.gr»uåek1serf smcastemws . » «
Wen «s IMME- dsssss Erste flagt as .»b-Iand’UEn-gsdie1ak . inne¬

"k-"·MTTT M TM Was ijDMM atmen Mk, Wirken softafts sei-c

«

· » Lan-»Herr . Wid xkokfyzm füsom» koslsyrad kakk. Darm-c gifwsesr fig
- sixtigzma gekrom prxuksmnxgH ellers ut"weckskiz«ng af koslsyir7e«as,i .
Mr kordm dfwexgmtesx»·.«m,e»«d nägon Mira-» åvm ; ’ål’tfyir.c·i,. ed¬

··wakbm TUTTI stark "Eäst-ts,lka.« Äk den kolsyradcijalken H Ixfköxdekad o»

·iNUe-V1i«gk.hkand.ccd« smsed ler·asz,. kecqu ensåjjmkbkandmng may-» j»

. » Mylla, IesV-sand- iigsch Falk exleirspmsergelf ärøjalltxfü de
Wisgtigastes blandmngsdelafrna r wärt-« wsaxnliga ükerjordartseu

Jxmturm finnas "jordlager-, bieftiåmdsesaf«snästan« rcn Tera,

Hand soch gmsesller as förmtnfmde wä-xtleimningar,»Man-z mossa,

. »So-ts- ochzdy aller musijwppay men ins-en af dass-I aftagringar

· M si »Ich-« W sig enbasprt reimplig stirl drei-jam- - Först Uijk d¬

9
I.»1Ull.ejjedkks. .-. . . « .» 1 » »
Z «

« förckomma sammanblan
man »en 1

jordmån, men- Wo » » »»
fand och äfwen lera czrs den asxhctydelspio
af godæfoch bördiga«-»1o«rdartseir. . " «

» wascutlsg del sterqu af dessen «

nin om öfwserft » » » » » »
artig och andra örtev samt tmd ocy buskar å

fkilliga ass

kommt-i blandade i entmängdsokika fksirhållcmderks » » » » » » »
att: häri cnom skoliaxuppjthxå kjtvarxehainda als-Ia ilag sgf I»oxd-s—s »

, «
dadr« i- wisset föxhåzqundeiy erhärteku
·ord-«, soim är tjentig för odlmg at DZ1k-a»xs;lag»8 Iijxtex«
A ei· mer esms i ochx för fis-g Zusamt erringen kample
swa» g. » . »»ll
m bkandsimkgssdcl trilsammanss mkd nxsy .a,,
· « r»« sammanjattnxngm

. — d- « Unser man» attxtcitliim Fels ofta Magsersförxss
Emellem f· · « « hålla lera,.ja1;x·d ochismexskss

— Um . akt de wa- iordmgven.»-21m·c. . .» » V
Mk exi mmpligs ·Hiand:1insg—. Af- sm IMM- DIIM JOHN-«

I I ’ . Erim-am att·n1.os;drk» Maximum-,¬

pü wwytam d g rügen-L leknnaätk

all. WidI-.-·Jsiixns·s·«d«öd T Meer-ge de»åt jorden Dotter-They
andra wäxtd-elar,» hszka fksrsmulktmx ochs ttlljamxnans mcd lersza .
ach fand bildæ det« d"j«xes-»mxxllhaltt»x»ga. matxordsslagxekx .« Dettsx
lager behöfwer sedeszrmercwndasksk»"»otsasszoch behan»dlazs»»på«wan-s
Iligt sätt, för att» blifwasst ««fmktbarmtdes ach tacksam mitb«

s IT . "e«ran- «s"and,mi smillan ochssmergeln Punkt-a fisspessg
Men da · ·"···· · " · åär Ir«atur11g»t,, .¬

artw s can plägar likwäkmxdexdea.lw11ä11nabenätknnmcxmæ

aässpford ler·ord», » « » » » » »»
smng Ef hnload bcskasffcnhet den«ofxvsrwasganve»b»e;s;åi1»1d3-ss
d,elcjts«är,. under dct die äkacggspblandnmgssdelarnkk »w1»;81er Iggxkz
icka jamais-, mcn ingäx i Ordensszendwst UT en xemsprejlsemy
« »k .--». ä1d. c »i«» ». . ,"» u» »a. » »»
mmozezjsgy alts en jordarks skcell waru- sbsförth ur xxosditncx11.dtgt;..
att den-Macht ej aklenaxst iunchxåxlexzdeersordcrlrga wwde
befkåudsdefkcima ellcr denx s. kxwaxtfzodaw Man ock att han« I
ösfrigt är afssådasn »
was ochifutwcckka irg,
öikar man - misiugden af
after osmfkkiiixdighcterna p

äförxsa lcrcy sand, kasl·k",.s 111.exrgxel,"·»t»czkf rieb
dyjordi III-Er mukiartade ämnmkan m

ans färbäxma josrderispsxnstL

keins-Ende r¬

mUssslljzgrdxochs kalkajVW aller merge Hord— »

be Haffcnhet Mr wscixterna.» dcxfcäsz kunnpc tku »
sk Gen-DIE Höhn-engen bvbehsxllgpgch »f»m;sz-«»
Wäkass fösd-oi«åm.n.en,« och gcnormxatc .¬

Tät defz Tämplighet ism bokstcjdfökswäxtcn»Famtjom » »