OCR Output

’ De stökxpcxPlaneternas gern-gv ochlysande
· « s

bild · dch
still ürsets sl ·
yiiddagensjkll --8 Augusti. » .

nor, sanj . , .
dnatten den 17 April och Imddagen den 4 November. « »

.« : . , « -.
-Lsp «. «» IX .

»i; n jJanuarI. .

» Es¬

år. 187«5.
Urgnus mistas under ürets förra hälft i Kräftans sticht¬
iuräder sedermera-.i Lejonets, der hatt besinne-: sig»
kt.- Han är i södermidnatten den2 Februarisamt v

««sati1riis wistas under hela üret iWattumannens Mem-. s L «

bild; sam äk i södex middagen den -5 Februari samt mid-« spskspcg ;
» Hatten des15 August1. « · « g---.-:s

Jupjex röter sig under ürets lopp blandJUUgsruns stjek- » »Sk« —
Inträdcr Wid deß sLUt i Wägens stxembild Han är- sz E

. )
«¬

ä södcr I

Mo besinnersig wid sårets början i Wagens Herab-UT
gesmmjier Skorpionen och Skytten, samt befinner sig widsl ;
ükets it bland Wattumannens stiernor. Han iik i sizdex -- »
midnall den 20 Juni. « . » l . » .. l :

Ws är morgonstierna från arets början till den 1 Oc-. .
ghkrzerefter»aftonstje»r11a till årets slut. Hon lysergklarast »¬

Es

l

zrcurius ät längst «östlig från solen den« 14· ebruari,

s z-» «j--D«« Jk o’ch«6 October, samt längst westlig der 29 zcars, 27 «
· »z« FYJ ch 15«Novembcr. « - " « , —