OCR Output

«H K KHZ chLMPåIITsLLBERTINAS Fodel e·-«· den Hat «·45«sz · »
« AUGUST · . .- "
LPZIU1830O «oo0·««« ·

II
o·««
c.«·«.«.«..««««..

«
007

,

W Månen
Uägondera blifwer synlig i S Hoseng · ·
Fetta år ex sormorkad.·

H. M..- Konung Use-III II:s l
- Deß Uppstig ande pü Theorien¬

-- —— Sksdk SVUZUFZZU I . .«««Ie«« « - -. I » . stxmoLkeU « kisey GI· hwzilka dde
eeeunmn entrafsar den 2I Mar « Tsz « N 1875 Izetriiffa twenne IOTIOTMN « blifwer under
I

·»». - , - -«sj»-s « - s’ " arkkxse
röning, den III Maj1873 . . . . « » de I -. J « Decknells Eesm
H. M Drottning SOPIIILI WILIIDLMMA H . - ¬

««"HENIIIIDTT

« « · « Sol-eng CMåTTIeU'«
As Födelje,· den 9 ·6» · « .s.1-« ««, Hksz »· on- ach HögtidsdagaL «0 «,« .
Deß Bil läger, den 6 Juni «!"·7 ··, · -¬

. S ullmane eller ne¬

.. - szsz .. ; : F Bett-der O Försia FQIIICIIIterct O Harz 21 Jupiter..

Kröning, den 12 Maj IS « s. . - I O Nymånc teret JVenus ck Hin-g »Es
M.E En ke-Dro«ttni«n«g JOSID « , · ««·« · dan. QSista mes n MEPHer kavasTWi M» Skor,

EUG ENIIssFodetpe, den 14 « « - »;«;.;-j-«z·« Z«J""k?; tzSaturnUs WW Æädure n frun. Jsz Wägen M M

Deß Biläger, den 19 Juni -·, ·: ««-, « « « Mkcm Lejmlet DEJU g hocken M Waktumcmn .¬

.KKron1ng, den 28 sept 1844 « Us -. · . - » «· z Krcq F Skytten CI SIM em» ektcrtmddagew

Höghet Kron-Prinfen « « . «. « . · pwnew fm soumddagen c« H ande« genom

OSCIII GUSTIPADOL - : · « 898 - M- Fiskarnei- ' I pstigaudez PS ned eg Zuw¬

H K · . Hertigen af Gottland«-x » I » Zkk IW?;kkockcu.I-. ZZ MåMUs III Ell extexszzixandh Vch
Födelsh den 15Nov.1«8»59,sz «· - · rk jsen ( defiyttnmg
f- PrinfenochHert rtigen afWester dt land · "" - DjU re
CARL LwILHIILMs Föd

ster.
Iimmar IN UIMU
«·«««« -- -- - « nde das T- Nesd åug tkllhlsm
ele, den 27Pc « «. . « s« . knmg III IVWSEEE s U p- och B
HoghetArf -Prinfen o «-d’·t « E s- Hm ·.d u. III-III Wksd Måmn pesk eftårmidd. alltspm de¬
n. ne rmidd ell
H NKPODLJEFth NPEPPTIUS de utkfatta timmarne fö « . · .
D II c MI«

»M· »

Dalaene IIHIIRESII IM sIå efka Mk för« «

PIIINII IINIJOINETTÄS F««««
Deß Biläger,

H KH Höghet Prins

III-IS Föd e lse, den 31 Oct.18»51«,

Deß Förmaluing med öD
« Danmark OHRISTIIIN FRE

CARL den 28 Juli 1869

G)