OCR Output

nas obefordrad.)» v , ¬
:s «-Pok,f«tzas:xwissn·itxgqr«(-wid«h-wilkas»gflemnande äppftkontor eller.poft- .
exp,e:d,;i·tinnv Jorrespondent nedfätter penningan som skola «å a"nnan"okt, till ;.s«
kapxesfntenx Utbetaclasj gäldas med 25 öredå postanwisningsbeloppei "är ki«

rhdgsft söos riksdalesy och med. 33 öre dä beloppetspäxsphdgre men- icke öfwerå

stigex 100 rjkzsdaxlex. . . - « - . - -- I·«I
- Paket desfordraN dä de Wäga högstjsiålpund mot so ,öre, dch då de

wfäga merke-äu 1-" men icte ö«f1ver.2«fkålpu.nd,» mot 50 dre. (Dy,lika Iätkare k «

försändelser benämnas småpaketJ Är wigten Ming stillämpaä en -järskild,
zä, hwar«p.ostanstglt tillgänglig «taxa, der afgi,ften»beräknas efter säwäl be¬

fordrjngswägen som .f.örsändelfens tyng-d. .-·. A enhwar pakctförsändelse Es
taus, mpt enahxandq · säpskilda afgjfter som för bref .(se ofwan), erhällas Essjs

kaissurcxns ellesr Tag-ad poftförfkott. Fötkomna eller stadade pakekfdrfäntdelser
eriä,tt-a.s: som de äro assssurerade eller bel»agda·med postförfkott med hela «T-«

losbreß keenna gddtlgoms wedelst förjänvdelsserny åsatta frimärkew — «

; »Es-r h—e-«mzbär.in.g till adressat af bxef,"hr"efkort (u"tom, de; för lokal- Z
korrespondesns . assscdda), tjdningcm bandförfändeljey postanwxsningar och J
säsdgnse ebexaxgde,s.m-åpake»t, sum-ice äwnssurersade eller beklagt-a med. post- s
förstoxth äfmenfam avifer rörande såxdqne försändzelsey otn hwilkass dnkomst «
advcssat b.-ö»r.·,pä dylikt fätt.underrättas (me-d undan-tag dock för ausseer ;;¬
ipfvuxnkerade leile-r dsullständigt kranker-we wauliga-»bxef), erläggcszensäthild II
nfgift»0.f- 3 öxs stycket— . J : . » I . - « . )
Onstar afsändare att dylik förfändelse," ftälsd till ort dersärskildspaf
Postwerket afkönad brefbärare fing-es austäld,« sialh oberoende gfden ord- J
niptxg hwari Irre-f i-» gesessen kringbäraT så siyndsamt som. möjligt aisressaten Js
ti-llstäxlas,2 erlåggeö-- widz fönfändelsens inlemnande «e,tt» särfkildt beloppIcstk st¬
pxssHCfMW «sA-f.-I.ssiäre-k ·— sz « « s

Afgiften for ldswäskm sont utwexlas Med« pvftcvfttglt Mäng en gäng s«
omgzxzdsagenk utgåzr med— esse-IS riködaler årligen-. . Forztsiaffasspwäszan tilk
fide-re eller mindre del af, wägen med- post, hwilken afpostiljynregelbundet
äktkföljesxsiustgäres derutöfwer»från ach med 1 rdrväo fdretill zoch med· Z
riksdalepom å,ret. , , . - ·

—.(Fsöy«bre;fsm. m. till utrikes orter gäller färfkild tax-U

»k¬

inimsäspkcnx Tranke-Juden oeh brcfskorst hå.llas« ä hin-at postanftakt till salu.

»

Jpskkåg -— .

loppet as felaxzdekigbefdrdxiingsafgxiftey; oschjs cklldelgs obsetaladjzfijtfäindelse Tem¬

» .» »z« s .-·»«-,-;z.-ss .«¬

» III-»W- ! M- exis- -·
»O : «»’«««» .«,«»sI"I-»«i « isz «.

V
» » s« .-«s. s««’-« — » --s«
»I» » x « s ’ . «- is-! «LJ-.k-LsuslkN-Ex-L«J-EDI-·

Enkigt KongL Maj:ts Nådiga Bref till K. Wet. Akademien
af den 1 Juli 1858, fkola de små Almanachsorna hädanefter för¬
saljas häftade och»;skurne för 14- öre JRImt ftsycket: komm-andeks
den, fom wügar stegra detta priss,.elletrsz ·" s
Almanachor".ej.»tillika är""försedd mxed häftade och skurxxe
för 1.4 -öre stycket-, astt bät-a 50 Rwr Amter hwach
güng fådantsöfwerträdes. « - .- « , , .¬

Tabklh sont und-er fastställda Fern sllasfer sutwismysi fövfckasikolmumn

deras födelsesårk sont swid s1-874 ärs Meinuer junderxasmide utsktifninq

och i sednare koxumsnen«-d.ets::-årta·k, msed shwards utgiång des-Arn owilkorligm
berättigs«asid«·e, - utt ifväuv :allmämm Bewätingens eurlssedigas.

, - « Even-des
« ·- Födde fu«- gade med«
, , · » « « , « drtzsxtedånd "flute"tspast
Wid1874sz äxks början, underkastadeUtskrisniny.—ti1!f77kf319såks IMM- «
" ,Nat»i-o»nq-sl,-Bezwäringen.

Förfftla klassfemYYnglsingar saf fyllda 20 är- . . --.¬
Andvaxsklassiens est-er sfyllda 2»1-år ·. s

1-1877,«

I Tredjeklsasspm af dem fomzfsyllt -2.2- år . . - « 1-87-6·» i¬

l Effede Hassspny chick fyadll 213 äsk . o« d s - . . -» 18735

f Femte Nasifem af 24 års älder». . . . «.-- -1874

f Wid 1875 särsxbörjam då«de, sont höra till nsässti - .

föregående Isävets Femte Haß, entledigas fråu Bek- .

-wäringie-n, kfiöxändxras klassekna på :sä.tt.fom iöljserkx

. Först-a-k-lassesn,- Ynglingar -af 20 äu . .- " . .- , 1879

. Andranasseny « Wo «’ o «-0’ o ·- ,i0’ o c so · fsp 1878
Trede klasfcny s o d To by s o« O .o Osb «’.0» so «’- 1877

. Fjerde klagfeny o v ; so« Of , p o-, o o« o« " · Jo. to , 18I76
Femte klasfem . . . . . . . . . . . .. 1875 «;

Och så widare år offer unnat.

M

9 ss i«·' .;9 .-:
·«-J." s c- · Rufs-«¬
-’ -«s..,. ««. »,s. »i«!»s .
Is« c»-·.-.«

- « »l» «¬
OH !««««ss Fu
11:«« ·L '¬
¬