OCR Output

PZF Js- UWJO k. « « i -, »
, . »v- N .-«.--!—- TM -.s
-« -,I’ «s · I««-Ilsss«.sl"

. ». ; .. ON .«, » , III-W » Isqsswsow DIE-Vu¬

och ssom .har --att..,-till -hustru och barn utbetala d-:-1·n-edell pä » . , « » . . » «- ,
bwislka deras Eekonomifka existens kommiklr att— bera-, är, ett « Postafgtfkkma for Mrckes bkkfmk Mk . v .
fådsant -«bv-Ia«g - sont swerkligen försmäx fiusgöra sitt åtagande. . i .. » « .. « « ; ». . .— ,
As ssalltNEiV rsxdsEtta det wigtigafte för fötsäkringssökandem Må i wi thfwtkågschbsefd T oksdksäaskzskest Esser«3Jsf?z«;t,4a-fzzä3»Es-»Es
dekfösrsicke lockelsen ..af billig-are premier bestämma walet .-ty iss g- . - » - - « . S . » -— » « » » ,

. . , . - · » . « i · ! , ( 25 ort, och 36 ore for wtgtaf mer an 25 tkll och med 50,ort. Tyngre
Momydet attspdFU stllnsdrspm skan fVPEsiUUUSsT Ullt san-Gäste zt förfändelser taxeras fåfom paket (Ankommer wanligtbref ofrankeradkcllser
»Im-Im ganska.-r1.ttga, bora läg-a sprexxnesatseir snarare Inngwa. »« ofullftändigt frankexady stasll adressaten, om han will versammamotrwgsåsx
mißt-»so -till bolagets fraimtida betalnmgsförmågsa. Alla holag k; , erläggaiförutom felande Ebefordringssafgiftz en avisevivgsckfgiift af 8 Este-)
sträfwa deßutom isjelfmant i föij vaf konkurrensens twång astt ’ » s«

- JJL »

·; Utöfwevstadgad «befosrdring·safg"ift bethlas widäaffändanden -s —
si. « ; - sz s. ( - - - « » · för»xrekommcnderade bref (s wilka ickse f ·ann·at än mot "qsvitto«
EXCEPT Fssmxäilådt Poeå gesfgksijåägkdfditsysggzekcxgstklg utlemnas till adressaten seller dennes« befullmägtigade ombud o-ch, om de
lifwer «

· obetydltg · ehursn den för bolagen kan hufwa en wä, J- förkomma, Mittag afsänidsaren med 50 rikssdalerx 18 öre sty-cke««t;
sendtlig---jnwe·r-kan· pü säxkserhkkknsaf dems rörelsp . » « .. - .

» «för assureraide bref (fsådane fom af äfsändarens åsättas vettwißt
. » , - · « — « wärde, hwi-lket,- i, händelfe af brefs dorthime honom eksätteöyfäo öre för

Ju stqrretomforg iett sbolag anwanders szd antagande af wärdebelopp afthst 1,000 riksduley och 2 öre för hwart hxsgst 100 vite¬
mjia föxssszäkrmgars,-d-esto större trygsghet böra de«för-sä-krasd.eshafwa,- » « daler deröfiver, sauft derjemth derest wärdeivnehållet å affäudsttkvgspvstss
attdsbsolagetssställning icke iifswsenstyras genom asllt förstor d,öds- « anstaltgn gkafkas efter Meddelad förtcckningi en särfkild uppräkvinsgsöafgift
Tighet och dgeraf föranledda,««.beräkningarnse öfwerstisgande er- Of 10..V-ke for War-Mk .- « « ’ « ’
»n . » . b i-« i I-» li» »bb - «- I for postforkaottisbreff (sadane ä postkotktor eLer ostexpedctcpn m¬
sattmngar. kaalcdes kunna erammgarne attetgen ru as, » lemn de b f f» Mk .d St ät wd tt . « , l» »
derestændnsft Iett "T«f-åtal förssäskrade sisnnas shwasremnt deshöra as -«7«e' or h i« sa a re ja Zu m se il mo-—Ta9ans»e Tags-ask »¬
» . ·. » » - . · .- , ». . dem asatt belopp, somderefter afsandaren ä mlemnmgspostanstaltmtoll¬
sbsrmgsas I- svaMUsfPMEMIIE Web "dddlIgh(’-.FSYFAFU II "famma handahålles): 25 öre då pofkfökskottet uppgår tin hiögst 50ssriksda1ek, och
Mon, som iasustaxlet fürsakrade o«kas,. sPü forsaknngxsfondenss s

» . » · · 33 öre då beloppet är höng men icke öfwerstiger 100 tiksdåler.
n-Wrisäclæ:gh-et Joch säkra splacerande ttll den rsänteafskafmmg, som

·, Lokalbsref (förf-ändelser ej wägande öfwer 12 ort«och Istäldq tisll sper¬
i«.-.ibe«räi-ktjinsgarnse» lagst-s tisll grund, bewr ytterst wederhäsftig- soner inom samma stadi kläping ellev XIV-»der förfändelsensstill psvsstbeforprmt
heten,ty War-ef ibolagets egna tillgxüngarsi grundskapital och UHEMUUJV Emkas END 3 M styckFtD I(A.V TZDW Ekefkfmnikekadcks MADE
kejspewspzndpän fü ,swra, sitz-ne de, wzd en Utbredd rörelsesicke : wid mattagandehjorutom befordrmgsafgiftem en avisermgsafgcfst af 6 dras)

förslså iaætsssgodtgövæ frånwarlpn af eller bxist uti försä.k»vsisng-s«- I med Toösrk rfktxckerllas fa wagn Alls ach med 20 Mk) New äffenledes
foud.- E«Allaskifwerska» bplag CIW gen-Mk sma-«stk1«dng fOkPUEP in Brcfkort «(afsedda att anwändas för kortaresmeddelandem fom ej
stcldc utt , Upp"ehåH:El-sa.- foxsakrmgssfonden wtd erfpydexllgt III-kva behöfwa hemlighållasZ betalas med 10 öre dä de fifrsändas fkån en post-.
.-ot:hk- härö"fw-eri,11kfm öfwer bolagens ställmnsg Iallmanhetz anstatt till annan, och med s öre då de befordr«as-I·n«ted .l·o"kalpsost.- För
är regetängw sbsekrättigusd utt Utöfwaikontwll -—— en DIPTER- brefkort Zued förutpetaladt swar (dubbla brefkort) crkäggss Mbblsa belop¬
Pighfexs spm äfwien böir bidmga dertills att hos allmäf Jeten » « pet aåälksniliktdjsdclxxzkxteister band samt« warluprof o cle msnstfr taxe¬
oska foptroendet nllf de 41nhemsta bolagen’ . · sz rassmed 6 öre för hwar wigt af 12 ort eller bekundet-. Till bandförsän¬
" « - « ·« " - » " delser räknas trycksaker af alla flag äfwensom litografier, «fotografier"m. m.
Waruprof och mönster må icke ega något handelswärde samt böra wara så
inslasgna att« swårighet ej möter att förwissa sig om innehså-llet. (Ofullstän¬
digt betalad försändelse af, desfa flag påföres å ankomstorten dnbbla be¬