OCR Output

-,« J · —- . - « ’« » I’ s ’ s
.L««h.f»,..s.... »in-J «««-.-J...«»...««....e- .-.-«z’«u.1.«.·.,t ..,.. L«..,-lks4’.. )--2.I««.. JUL ,t.« .y . ..«’ JUHJJNL «. -«T.««-.J«.«i·« » ;»s..«»-,.

« .» » .. » - ssF«.I-I(,¬
. .- n » »I» , s » III AND NWWW »m»
(J», ;. «- » ,.«Hwo «» . « «
yspzzx - . ·.,« s » ·. W« . « .H! -.s1s»yp»«.«·» ..... . .
. T A J J» v, sk! s. s, s «k« - » » vn s ts» :1«IJM, .i « » » »V»W«t,nwk», · « , » TM l,«.t,»7:cy«»»...».zlt .««» :,l.««,«.»,;»i.»««.'f: keck-JEny ....»«»

" ssörsäkrings en betungande sak.- Emedait nemligezt det icke»:k-an Iighetstabellem saf samtlige 1«0,000- tretiosürige endast en up¬
« » förurses, huru snart»döden skall komme, ansågo de -..·sor·sta Ess» nür 99 ür samt under-Heer Wider-, denn-je fis-r försäkvingiunder
anstalteknaxrfig börasta a smiycket höga afngter für sink- soeben- sitt sista är. småiste betala hiela försäkvingssumman-,s endastmeid

delseatt Usexbxetasla en wi skusmma,s när den skUlle'mt-räsfa-.- Nogsk » » afdrag af. ränitaxe Dei sbörjansringapremiernawäxte sä¬
gsxeannasIsiaskttugelser af ettsmycket storts antal faxl under münsga Iunda sör hwar1e år och blesswe ..slutltgen öswesr höswan »be¬
Tür "hafswasslikwäl"federmera ü:d-agas1agt- satt det gtfwes for hwarie tungande.» Artus fördel kreisde sderföx en förändriug i sei-tret
üslderensssannolikhet att sü lefwaxännn ett wißt antal ,ür;»szoch sör .pr.ennernas betalnsing cderhän, att de föksäkkkadk .ti11zjw;s
Man-half Hirt ""sig Mk Time-d bestäsmdhesk beVäkUU ihUkU Mkmga sl att ürligen underxheTa försäkringstidenrserläggasett lika below-.¬
procent inom hwarje ferskild ülder txted döden afgü utckfspext H» Genom diexmg ignokdmy buwa wid de högæe üldmme, pre¬
«wißt, ftörre antal·fpexsonee.s . Südana .1—a·kt»tasg»elser-pafwaigxorts nun-auf wesserlegen iotx räcksliga för xbetäckanden af, ersättnin¬
vch sgöms änthinvm siertalet af- cwtltseradc»lsander. Men game ; fölxd af. d·k--d-s;fall,» mm da .tillik-a, umdesvkden första
späfwexns lifförsäksringsbvlagen has-wa, sedan mer en 100.ük.xt1ll- « sörsäkrmgstedens ssprzemeerna warit högre än sör Utigifternass
2ibakia, dserösswer anstält beräk-n-ingar.« Då,-såsom we ofwan namnt, I betäckande ersordrats,sn1såste bolagen enom besparande af dxessa .

, hafgwa förwaratiüt sigmedel

lifsörsäkringsbolagen icke upta a alla sHkande.,. utan send-ast.så«- - öswcrskoktz med derjåslagd ränta .
dema- svm medsafseesnde å cszittsheksvtxklståndäw-a!1t(1,gl!x;cc- » tilr spförbmdelsernas--fullgörande. Dessa öfwerstotyxsxoüs mied
söskjer soxck sderafz at-t dödligheten ,är.--mmdre2blansd fijxscikxasde ett samfäldt "namn kallas försäkringsfond,s utgöra sörsäskrim
sänxxxsiblands solket.i allmänhet. Axf Io-,000 perfoner wiP 30 år »F garnes mathematiska — wärde och sü as försäkringsanstalterna·
Etwa endast «9,913·fyld-a 31 ürgsülder, hwadccn «87-;dosunder’jsi·· Icke betraktas såsom ideras egna tillgüngar, utan fast heldre
Met, meu blands sett sslika stort antsal le örsäkrade dö.«-e1kdaft—84. z såsom .-de förs-äikra»dess, shvs bolagen för försäksringsändamålet
Qm --ij salla dessas 1—«0,000 ingütt bo ag för sattsörsktkch sig, "« deponerqde bespanpgar.«- Af dem är det såliedses ansialterna
Mr .sör-s 100 risksdaler,s bade sör fullgöransdesas ibetalmngetx ega att,-1»nom"hwar efårsäkringswärde,·bewilja lün elleriüterk-öp,,
exefsordmw s ..·fö.-er«a sallet 87. x IOOeller 8,700 reksdaler soch I liksom weddödsfsa ur- san-den für-tag-as ett belopp jemnt«m-ot¬
sie-Mutes falIettsr-84 X-100 rikssdasler eller 8,4QO rdr.. Det wesen-f »z- swaratxde wärdet å ssörsckikringem men den samtnen-, hwarmed
sistg härtes, att sden as bolagen qnwändwdödltghetstabellen .mm- « försäkrmgesnz kan- pswerskjuta detta wärde, für under intet wilkor
kszkkkafzgisftkmzk - stendk försäkrmgsbolagen erlaggas premterna «-J; taggs ur- försäkrmgssondem utcm müste syllas ur bolagsetss
Iszföszkoktzzhwndakns till dem kommer räntasnch pmst ddexma an- siz ürsmkymst, resewfonlp ellerandra botagetg disponihla msedeL
Tages tills4 procent samt försäkrmgsxbeloppm seiest ytd årets , J dessass beräknmgar haswa försäkringsanstalternar den
slsust mbestalask behöfwa samfzälpa bxdragen endxastsutgvxa 8,077 bästa -grund·wul, ssom nügost industriel inrättsning kan egak och
rikssdaler eller -81-«ö«re pü hwarxe förfäkrad.- . - - » ;:· eeruda, om sde förwaltaS med omsorg roch-försigtighet-izaxlla
Försäkringsssöx « ett vür i- sen-der woredock asf münga sskal -« san förhüllandenzxen hög grad af säkerhet nich fasthet-.· - .
icke lämpligt. Dels kunde det hländaz att helsottllstündet -fdr- jsy - As shwad xm oswan wisat,— äsr idet lästtatt inse, att, dü
sxämradkeg sü,s att wisdare .:sör-säkxmg stcke kund-e erhüllch dels sz«d holagens betalnmgsskyldighet bevor afen püsörhcmd jicke fänd-,
gck ufwudsakligsen blefwxo premiterna föx hwar1e år dry«gare, « I de flesta fall aflägsen händelse, det är ansgeläget att tillse,
i fis-It- af ökad .«dödlighet, sü att, dü, enltgt den.antagna död- Ftt det belag, üt thlket man anförtrorsmasparpenningar

,,,,