OCR Output

l s ’ «- ,¬
MUWL-Mq-»—W» jkkktzkssOTfk T. " . . 1 «

Fdr de flefke torde det dock wiara lämpligast att tagas för¬
säkräng På det rssätt, att ers-äftning-en utbestalas när helft bis-ds¬

fallet jun-äffqu EN - seid-an förfäkrixng kräfwsey om premierna

stolsa idetalad ürligeu Under hesla Iifstidicv, -för- 1,000 sriksdaler
en sutgift jaf"17 rde 10 öre fis-T en tjugu-ürig, 21srdr 18 öre
fdsr en 30-"ärig och 29 ridr 60 öre «er sen 40sürig. Premsiernsa
ksrmna doch om så önskas, ställsas pä haslfürsss ellser q"wartals¬
bsetalnin"gar; hwarjemte tisll sunderiättande för dem, hwilkas

inkomster sicke medgifwa dem att under dessörsta üren betala «

Idessa premiee,»b»olagen bewilja rättighet att und-er de fesm första
sxörsfäkringsüren kontansst issnbetala endaft hälften as premierna
ernst erläggande af fem proceeet rein-to ü, de " Gestalten-demj¬
erua, Lhwilken sknld nsär ssom heift sedesrmetra fär inbetalas men
okk kan fä qswarsthi «ti"lI den Fdrsäkrades död, dä- belieppet från
ersätYingssumman afdrag«es. » « « s

, « andxa sidan kan den,·som äx itillfälle att bettelt-this re
safgifter samt önskar att på förshand beräkna, huru mycket äf¬
fisrsäkringen högst mü kosta honom i premier, öra dlet för¬
"behü-ll"," ukt premIerina fü erläggsäs en gång för da a ellev Und-er
Idippet as 5’,«- 1«0, 15 eller 20 är, warefter all betalning upphör.
- - Genom premier, fom nein-as hiwart femte är, kans man
bereda sslindrinigs idenna utcisift pü äldre dagar. ·

— En nun-an starkes-, att Jan, der-est han upnür en wiß ålder,
sjelf skan komma i«»»behof af förf·äkringsfum1nan. Dä- chmsett
sådant aftal dras, shswarigenom den dubbla fördelen wj"nn-es,
att anfingen- sauss sefterlefwande Widhcms fränsfiälle uthekdmma
sum-man, eller ock haussjelf wid up
hseller henne till en hielp püålderdome11, dü- arbetskrasfterna
iatagit · - w - ’ - . ¬

« «Man kan säfwen försäera sig tilf förmün sförssjen ein-nun
person. sü att till den Esednare utbetalas wid -de11«1"för-sä’kradess
död antingens ett kapital för en günsg,«esller Mk en wiss ränta
ander den " üterstående lifstiden cller Fett wißt isantal är; Eich«
twänne makar eller twå bolagsmän kunna sförsäkra san lif

pnådd bestämd Bilder-ser- . »Es

».«
4,« A«’«

« » "«·s" IU ’« « .s . -. . . .
udks . . · s«"« W .«.«V«:-.s«s7()»"«!"«;'« TI -.«,« T«’«"·-7-'.W,-»s1.s!« e; «««"-«« .s.«.-,—JF.-«..k-ss«r;p«»» « « «»-· ki: www-;- Wi — WW
UMYOLA M « .·-. I-.«.« .-A.. ...tA;.T.« ZLQLL ...«-«.—uC-F...h...MM-jJELJMLIJWJLJW It HEFT-L ·-’.L««..-«-x,Å-1« . « v « « · « « , -.JL« m ’..·—...¬

Gü, att, dü endera dör, försäkriugssummansutbetalas txllsdeu

efterlcfwande.· - . sz . —
LIfförsäkrmgsanstalteena meddela occksü.»fo’r-sxakr«t1»tgar pü sä¬

dant wilkor, satt den..-.försäkradesårmitsdetl 1 »den wmrsts beweget

- gis-r pü ho-nom.. Wanljgen mäfte hau dåi göm Uügsk ÜMM

till premi.en, wen d.-,etta.. kdmmer dpsck hufwudjakligeek hdnmn
sit-If till godo soch-.erfäjtesl hdnom rek-lrgen,xsmar de sersakrade
bekomma2 tee fjxerdesdeslaæ 1 winseerr - ich zbosslaget for stg end-ask
behåller den sterbe Den ersphxdllnta wwsten,.h.wa1;»s stor.lek,
ander lika förhålkandsen i. öfregd derer .-pås dest starre aller
mindre beloppet af«:.—anstaltens förwaktmngsiostnadey eger den
försäkrade att, efter sixu önsskam axkktiwgen uttaga kontant eller
anwända till premiernas nedfättmng.· « » . .
- Sikullespnågvn under ssin försäkrmgeted komma »t en fä
förändrad ekonomissk ställninkg, att premternazbetchHIMg all-s
Icke eller endast med swarighetxkaxs af honom werkstsallps,.må
han vicke lemna sin sörfäkrmg att föxfallm »Hm; hqktxtfstidw
försäkring, för-.hwil«ksen. tre-: ans pxemter erlagts,- ar forsaerygs¬
brefwet- (polisen)· -en·s-.wärds,ehanidlmg’, som af bolaget återkdpes
eller belünas medtrefjerdedelar af deß mathematcfka wurde;
eller ock kau han isintsbyte mot detsamma.» erhålla en från
widare premiers erläg ande befriad förfäkrmg ü snedfatt be¬
ringen lagtsstillsgrund · ·- . » » «
Lifförsäkrings förwsärfwande är«1cke allenast lamplrgt,sutan
borde wara entflilglt .för hwar och en,- som-, ts- ütuxukande af
inkomster ekler tiisä e .-dertill-, met med »sig atthans dod skulle
medföra förlu för anhöriga eller -fordrkn»gsegare. ,.H1Zru ofta
är icke förhü ander sådant, att en iamilzjejadex met stgs waxa
urståndsatt att efterlemna någons tellräckltxgspformvgenhets für
sin enkas utkomft och .-—-d-arnentzs up2fosstra·n., Genom ennefxer
fina inkomfter lämpadårlig afgtfts skujle han hczs ett-··lt.fjorsak¬
ringsbolag kunna beredsa .-si13a anhörtga ettr wal. bsikhqjltgt ka¬
pital. Såsom - ett första w»tlkor;.gäller dsock, att forsakrmgen

lopp, wid- - hw-a-rs"isbserässning heiser wärdet ü densz föxrasförsäk- «

v Nr

. « ’«.·«.i
Its-F siH

.«- ««.

»P«

I-", v , g.

f- "slx.«,, «»i'J»- ,«ø

"7«« «,«-.«»». «:--- s .»».k-»«- -,- ’I «
NUM- ----kJ-s«-«ge-..WWMM