OCR Output

man «ü rund af åkommans eller feletss bejkqffenhet kanjwarn
Isråttfgadz att. antaga,k så spatt t. ex. en«40-ar-Igzperfon für be¬
tteln fom om hanwore 45 selker 50 «år gammal..«. ¬

fsamma innehsåller "åtskillilkfa frägorxhwilkadet åligger den« fö¬
kande att befiwarn i fu« enlighet med- sanningen; ty.ingen
måsgl·ömsmn, att. lifförfäkrinig ·-är en öfwerenskommelfe, .h«w.i- s
lande« på ";-ärlighet och upp.riktighet; s Dessa Lfrågor afsfe med- —- l
delandet af upplysningar om sökandens person, såsomhans
ål-der, yrke, le·fnadsfätt, sföregäendei och numamnde helsotill¬
ständ, föräldrars och «sys«kdns helfe-, derwid syninerlig wigt
lägges på till- eller frånwaro inom siägtenaf ärftlig sink¬
dom, fåfom Inn-gsot, kräft.a, gailenskap m. m. Sökxanden hän¬
wifas derefter -till en iuf botaget .antagen, i orten boende be¬
sigtningsläkare, hwilken i faftståldt formulär inskrifwer sina
iakttagelfer öfwerden sökandes helsotillstånd.. . . i ..
OSedan derefter bolagets agent afgifwit yttrande angä¬
ende fökanden, insändas handlingarne till hufwudkontoret, der
de granskas» af« bolagets öfwe.rläkcc-re,- sont föredrager dem för
styrelsen. Firma-Zv jcke .n·ågra anledningar att asntaga., det en
försäkring Jå sökanden är mer äfwentyrlig sän ü fullt»-friska »
perfoner i asllmänheh antages den sökandes lif obetingadt till
försäkring med den wanliga premie, soxn är faststäld för frigt H

» Mir ör äkrin en -jaf einstellten an.tagen, utskmftjdes»«fr3rsa«k¬
ringshrefwfetsellergpolisemoms hwars rnnehäll «for.fakr1ngs¬
tu aren hör taga noggsirann ikänn«edoxn. Wtdv deß emottagansdze
in etalar han första prem1e-ns, wen-I de swenska dalagen be¬
höfwee han-.icke göra någon fäxjfktld utgtftfor de med ansoikk
Ringen förbnndnaskostnader, hwelkza af sanssstaltens Tb«estr1das.

, Aftalet om lifförsäkrsing kan»waea«af,zsflera olxka flagkgch
man kasn deraf wälja Idetspfdm bast--pasfae:. Schlunda -kan--.f»or- ,
fäkring eng-as förhesla li:fs.t1den, då gnftEalsten forbznxdex sig satt
utbetala den fzözrfxåkmzdxe fummannnr helft den« forfakriade af¬
ljder, were .- det ock 2efste-r»-—en senda erlagd prem1.e, eller sock på
wiß tid, då förfäkringsbeloppet nebetalas endast fåsfmdts »bede¬
fall inträffar under ..för«sä-kxmgsst1den, fan «an bestanxmch tell
1, Z, 5, 7 eller 10 är..: SIftnämnda forsakrmgsfatt ar -1-:-flser-n
full ssganfka -anwändbar-t.- sSå t. ex. k»an en pekrjosn,,s0m eger
wißhet--sa.tt, dereft han« für lefwa ett wißt santali ar, kunna tell

s

fullo betala sina.«skn·l«der, genorn lifförskikrmgt for fanthq ktxd
Person wid has-usv ålder (såfom ett lif"af första ordningen ,.;s»"« « tillförfäkra fina fordrmgsegare«quv1d, afwen om kzan ännczn
Men om de inhemtade upplysningarnellföranleda att antagn, . den beräknade tcden skulle ,af11da.» Längefwarne gkorav Exon
Mk fökfäkkingen af den fökandes ·ltf sku e wara mera -·ä.fwen- ofta ltfförfäkringz t1ll etx wtslkdr fox derasenedwex an. te a¬
tyrlig äsn förfäkring af en fullt frisk perfons, ward-er ansök- 235 · ledes kan den, fon1.·nedlagger.sena tillgångar I ett ntth sfoxe age,
ningen derom antrngen afslagen eller ockfä antages den ö- pl hwars fxamgångnttllaftkientyrs heror på att- han foxtfalean k¬
kan«dests«li-f spä( Tsärskilda ewilkok Gäva ett lif af and-m ordnin- »si« under wissasnr vfåxr derategna fen wexkfam«het, genom Iffsolkv
gen). --Dets"före·kosmmer nemligen ofta ntt per-sauer Iida af fä- .- fäkrmg på miß t1d betrygga de frnas utlomft, dexefthanfksn e
dann ükommorz -hwilka wisfserliqen fckesi ’ ’ - « H

- . » ’7· , ' « «. . " tt det
.. » - . srg s1-elfw.a medfora » bortryckass mnan annu foretaget nätt den utweckleng, a. «
sdödligaJ"«sfö:lj-d-er.,« men wäl genom« wasnmård eller tillfällign or- » kan üter älda derå nedlagda koftnader. J desfa och andra
faker kunna «grundl-asg-ga. lifsfarliga fjukdomar

-· » - «· » v.-». s- ..s I » , : . ' ·I terna
, och fors.akr1ngs- dyltka fa« bor»sådan.foxsakxtn.-1cke undeelåtasY helft afng «
anftalterna hafwa derför, enär afxflag ixalla de fall, då jcke ;·;« »defo äfkpen aw ,s«3rpekes hz .Iga»» HFOrYekxsptwkådrs Bxfnkrtng
beth AM fUllt«f1-«Efkk«"tillstånd kMI föketesss skUlle wäfendtligen , « ü 1,000 rtksdaler utgor den årltga priemeen 511 r- r orefor
inskränka lifförsäkringens wälgerningar, asnsett fig ickse böra

en 20eürig -.perfqn, 12 ridr’80 .--öre. f-ör.en,30-årig, 16 rdrs40
afslå försäkringen, men deremot antasga den sökande mot för- LI;Z"’ "dre för en 40-årig( o. s.- w. — « , » « . - «¬
höjd premie d. w.-f. beräknad efter den förhöjda såldey fom