OCR Output

"" « Om lifforfakrin ¬

Uti föregående ärgüngarcnf Manne-km har anwisning

lemnats, hurnledes genom insättning i sparbank eller räntek " «
e

och kapitalförsäkrin sanstalt gjorda sparingxar kunna süwäl
fkyddas mot att -ti gripas sför tillfälliga och mindre nödwsäw
digas ntgifter som ockjändamålsenligt förkofras. Det gifwes
likwäl äfwen nndra sått att sgsenonn samlade besparingar förja
för sin segen och de sinas framtid, och bland dem är ett, sont
icke kan med något nfszde vfiörenänmsda ersättas,- o-ch-·detta"är:
lifsfö.rsä«kring. « ' « «¬

Få We de know-Tom iicke a sina has och sin Ieise-gen- »
dom söka Yörfijkring motsskadq Penom eld och vbmndf Far-« »
I

tykgsegare och warnafsändnre an ta» i swidfträckt Inon sjöförs
sä ringsbolagen. J båsda fallen will man beredet sig trygghet
mot en förlust, som kan -nppstü.« Skulle det i allmä«nhet"«i·cke

wara"lika angelägiet att genom lifförsäkring föka ersättningsförs

»

den ekonomiska -15rlnst, sont kan »blifwa följden af den hän¬

delse, hwilken mäste inmifo — döden, som jü ofta Ikommer
oförwäntadtI , J -" . -. ’
Dei är en lofwärd och om faderlig omtanke wittnande

ätgärd att för· bnrnens räkning göra insättningarszi ränte- och ¬

kapitalförfäkringes-ansinnen Men en wigtig owftändsighet är
derwzid att icke fösrbifns De fleste-sfamiljefädserkann-a icke«på
en gång insätta erforderlich medel för det kapital, de önskas
stät san barn formen-wa ntan müste fördela insättningarne på
flere .å-r. ölle denne .fader» ifrån, siedan endaft några få in¬
sättningnr ,·»li«fw»it werkställdn, komme det försäkrade kapitaket
att upgü till endast ett rin a belopp. Men äfwen om han
wore i tillfälle att genom fn inbetalning genast försäkra sina
barn Wid en mera framfkriden ülder om ett tillräckligt kapi¬
tal, kan han icke wara trng att hans goda affigt fkall för¬
werkligas, ty enom hans -bortgång, medan barnen ännn äro
minderm-ng Falle det lätt kunna inträffa, att familjen, be¬

xcke a

senng Eis-se
.« f .

»i! IT

rssgruad den tnkomst Hans-s arbeke fö.-rfka.ffat,:·befunne-sig; alldeles
M contain samt at.t»«-barnen,« närrdet sefkerlångtadekapnallFt en
nng nttjölle,. genaue briftsande «--npspfsof1ran måihanda tspckgtt en
Pådan ri innig-, -«hw«arigeniom des förlorat -fd·rmågan- anstatt an¬
wllnda detfamn1a. " z » ff: » · .
Annorlunrdn är detmed leförfäknng.s Genom dennanp
full-er summan just i behofwetsss stund, och det är.··d«ertg,enom
den så..kr-afti-gt. nnderstödjer Lamm-a .ssyf«ten,s som aro·afsedda
· enoms ränte- och knpimlförsfäkrinn och hxwtlka nnmera tell befas¬
Fnlla wärde «börjat att nfnxängden nppfkattcks. Så allntant,
sont önjkligt är, begagnas likwäl icke ltfförfäkring, utan twtfwel
. ikgeltighet,»-men. afs odeMUtfkapk xmed densamma. H .
i. wilja derfö-re, såwidstntnnmmet medgofwen Ieimna en
redogörelfe för lifförsåkringswäfendets allmsänna»g.xunder. » ¬
. Lisfförsäkrintgpär set-it aftal emellain en ·för deß andchmål m¬
rättad anstalst ochs enfkikd person sdrerosmk at«t, under nnlkor att
denne still anstalten erlägger på bestäde txder en wkß olfwerk
enskommen afgift -(prenne), ans-kalten, .1 händelke den sog-sak¬
rsade afliider " nnders den tde .a-ftalet. gällerksnll Innehafwaren
af förfäkringstagarens rätt nebetalar en wtß af honom be¬
tingad fummax . - . » - sp ,- s » »
Asnstaltier s fär -liss«örsäkrmg shacfwn fnnmts srsedains for nara

twühundra ür fedan, sförsi i Engjlandpnu för tidsen ialla eini¬

llccrade lan-d.« För närwärande finnasss si vaerjge fyra dylika
inrättningar, nemL Skandia, som grundiadessts-«Stockholm 1855,
och "Swea f«i Göteborg .«1866; hwxarjemte twäc-srnya.bolag I
Stockholm nppstått, Nordstjernan 1871- oth· Thn1e71872 - .¬

Försäkringssiaftalets aslla bestämmelser Innehnllas 1·et-t kon¬
trakt, ett.förs-äkringsbxef, san pslägar kallass —-.-p-o11»s,. Sei-net att
tillwägabringa detta ar. fölxandsm « s. » ,
» Hos bolagetseller hos nåsgonÄdeß ombudellxeri agent-,

. « Woraf en ekle-r flere finnas ansiälda i nässian Thwasrje ..stad och

« wen i flere köpingars och sftörrekommnnexälandetk numäler
man sig till erhållandeaf ett tryckt ansöknmgsformnlan Det¬