OCR Output

" H. K Hisghset Prinsesssan OHAIILOTTI EUGENII
AUGUST-I AMALII ALBEIITINIS zodeljy den 24 »
Apr111830, ....«..·....«.......»........det44«

zzormorkelsers

Ar 1874 Inträffa twrnne sdlko och twrnne månfdrmoI«’kelfer,««W
af hwilka ddck endast den sednnre solsormorkelsen oIh den sed¬
nare münformorkelfen blifwa fynlig a i Stockholm Solför¬
s mörkelsen eger rum drn 10 October, börj ar kl.10·15"’fm
« « s-· «slI1tar kl. 0'57’" e.uI. och sträcker sig tj·ll tre1femtedelar af sol- ¬
« stifwan. Mänförrnörkelsen den 25 October, soIn sträcker sig till·
. hela månfkifwan,- börjar kl. 6«54"« fm, ach kaItar kl 1073Rf In.
JSwerige är endast hörij as förmörkelsen sy nkig ¬
Den 9 December detta år Intraffar deßUIoIn, aIt planeten
Venus synes gå förbi solskIfwaII Fenomenet blifwer dockj
ej synligt I Swerige. » - «

« - Tecknens bemä rkelse: " ¬
HI- Bekyder SöII-. och HogtIdsdagar. O Sol-In. :(( Månen.
W Nymåne. O Första Qwarteret. O Fullmåne eller ne- ¬
dan. OSista Qwarteret. LVeIIIIs OZMarQ TIJII -.
hSaturnus. »Wäduren. »Wen. szMI Twilling g.
Kräftan. MLejoneL D- Jungfrau 443 Wägen. ASSM¬
pign. K Skytten. QStenbocken H Wattnmanan
Fifkarne. fm.formIddagen. e.I;n eftermiddagen. kl. klockaw
ZZ Månens IIppstzigaIIde, F IIedstsigande genom Djurkretsen.
« ( Nedflyttnmg till eftcrfoljande, dch ) Uppflyttning till före-s
gående dag T. timjnar. In. minuter. II. ·:.ned u.IIpp. Wid
« Månens Upp- o-ch· Nedgång tillhöra de uksatta timmarne
. förmidd. eller eftermidd alltfonI de stå efter eller före fS. m.

«-——-——- - — -. - . .-W—·s--o.s-.-—-k.-»-.--2M—»s .-» · » » » .-,- . «

- « « . . · —..·...- -.—«-..—,».s , .«.-. ( w -»— «-·«-,-- « IT . . «s-,«- .-I-.1 ;,» —.«s»... «
» ««.«,w.» ,HJHM1 «T"I«.fwh «Lmä» »M» JEAN-· Cis-« « H, -.;»(«1,« m L I- . -«s, »» I « at Itkfs MI· F » »s- M . H
» « « » . s. ¬