OCR Output

.««

För··1d’sbr«ef«, elier fådane· Evid· endrrsi en postanftaft behandlade br· , «

· flnn till postanftalten inkomma eller derifrån Utsändas anfingen löst med

posien eller inneflntncsi i enskild wäska, Ware sig att denna bcfdrdras in djj
pvfi eller egarens bnd,· erlägges äfwen Z dre. Wigten af desfkr bref far—

ej öfwerfkjnta 225 ort .
Samtlige Mir förut na cimnda postafgifter ffola å afgangsorten er·

«j« · · läggas dch kunna —- med· undantag, hivad sangår prter utom Stockhoim·, ««

·er löshref —- ntgiiras medelft frimaxken.«
·" Rörande paketer, se gällande tax-I. . ¬

. För lös—wäfka, fom utwexlas med pdftanftält högsi en gång nm da-··
gen, erlägges årligen .-—6 18 rdr. Fortfkaffas wäfran någon del af wägen:

· med post; betalas fii rfkildt till postiijonen eller postföraren högft 3 rdrx
. b) Förfändeiser till nch från Norge och Danmark. "«

För· desfa gälla hufwudfnkligen fanjtma befiämmekfer foin för pdft«-»
utwexlingen mellan inrikes orter, få att enkelt bref wid affiindandet betrilass

· med12 dre, bandfdrfiindelfe af enskel wjgt med 6 bre; för iluten rekom«¬
« mendation utgöres 24 öre.-· Till dch från Norge dch Danmark funna

docf äfwen bref fändas ofrankeråde. Dylika tilI swenff ort från dessa.

Iänder ankomna bref löfas med 25 öre för hwar enkel brefwigt

c) Förfändelfer till och fran dfrige ntrikes orter, fe för· desfa·farf·ktldt»·

· nifiirdad portdtaxm

Utanfkriften å bref kan läinpligen ordnas enligt nedanftåendr exempixlt
« Till inrikiks ort: · .

Ombndsmannen « Englanc

«Eer«7«·«s().-GL zinrzerssow O. G. Liederssow

Nygaran N:0 126, — « N:o -14 Ludgate EU1,·
· Falliiipjng. . « « . -7 » H ·I«0n(1·0n.

Till utrikrs ort: «. · ««

·· ·««·«E·niig·t Kong l Ma :ts· Nüdiga Vref tifl K· Wet Akademien

en 1 Juli 1858 fkola de fmå Almanachorna hadanefter för¬

«·Fijasa hci ftade och skurne för 14 öre R: mi stycken kouinickiides- · «»

rn, fom wü gar strgrrk detta pris, eller wid forfalxnmgen cifv

:Alinanach«or« ej iillika är fökr edd med häftade dch fkurne

fdr 14 ore stycket, ritt dta 50 N:dr R:mt« för hwskjesz»

s· gütig füdant ofwerirades

WW—-——¬

I

Tabell, sdm ·.unde·r·I fastfiiilldn Fem ilasfer «utwifc«ir, i förfia kolnmnen

T bei-as födelfe-år, soin wid 1871 års börjaxi äro underkafiade Utskrifning»
øch «i fednare folnmnen det årtal, med hwars ·utgå·ng de äro owilkorligen «

berättigcide, att« ifrån allmännn Bewäringen rntledigas. ,

s ; -« Entledi- .¬
Fddde in- gade med¬
om nedan- flUtet Uf

Wid 1871 års börjth Kundiårkciftadr Utfkrifning iill Exier årk nxggnär ·
National-Bewäringen. » · - . . ’

Förfia klasfem Ynglingår af fykida 2«0 år « « s« .· « 1875
Andra klasfew efter· fyllda 21 år . . . — I . 1874
Tredje klasfem af dem fom fyllt ··2·2 är -. - » · « « 1873
chrde klasfem efter fsyllda 23 är . . .· « . . « « — 1872
Femte klassem af 24 års älder . . . . 1871
Wid 1872 års ·början, då de, fom höra iill näst- .—
föregående årets Femte Haß, rntledigqs från Be¬

·wäringen, förändras Dklasferna pä sätt fom säber ·

Förfta klasfem Ynglingar af 20 år s -«

Andra kiasfem .- . . .

Tredje klaser, . . .

Fjerde klasfety , . . . ¬

Femte flossen, . . ·. ·. .·

Och. få widare år efier ais nnat.·««