OCR Output

. .. . »k. -.-« » l« « .. » T » L « ON . « J , l .
s Arn-U « »Ja-Itva ,: »sp» s .Ms’ M » » fsszr » «—·,» JÆ LIEka « I- fig. . I.l J,’« » sp.
- — « s« s- ’ ««·-s».8-1ssi-is ---—«Mr»·-s« » »i- » FMxTIHWIIÆ — s UND R »O-- -.

wrlkvorz »··j·om Ränke- pch Ka·pital-förs.äzk«ringsanstalt-en. efcbjydekikx
tordeszgspra zbckst att I «««;;,första,thanid««i15c;sz·ci)t»t«a lbespsaringarth iirsew
. .-sparhank soch ..se";3e1.s«merat ..11ä;r han. genonfiszflera insatser der sams-:
H lat exx j.1,1,(k"1g1·1,tn stskrre summa, öfwerflyttå densamma till en Nänteski
- » och Kapital-f»orsqkrmgscmstaIL SDettcx jörfaringsjätt bindes ·xedan«
l« » - « as den pmskandjgheteuxtritt».ensdysliskspaustalt, i anfeeIisd«e»«ti«ll-«stden
» » « v I sue-ra« spyafta11d11»ga behandltng, » spms hwarje insats «erfdrdrar-,«s’ —
« s. .1cke.szkan Jnlåta stg påxmottagande .—af asllx för små och -t·cita«isn.-s,

«I TEJ -- scktsep sfor iamxna person-. Dertilli kommer, att ännu endast".
r sj zxs .hogft«få Hist-alter as detta slag finnas i wärt widstxäckta Länd,
» » 1 . th satt jardeles münga fådana, med god.-och ändatnåslsenjig Ü

« foxwzglftnuxz Icke toxde pså ganska länge-kunnajörwäntaThinan
H eik prIJd .ar»o,ch»b11f·wer,k«-as-tt» ensstor del af landetskbefolkning ·«
; ; ; — 1.ck·e» kan uka betydlegsa -sw«årtghseter.winniaxtillträde till en «dylik.s
; i ,anjtalt, »Ycexx» desssa swårxghzeter iböra doek --i de flesta fa.ll«jcke·»»:.
X . waqu ftorre,:«-qn-.qtt de låta»»sig öfwexwin11«as, närdet t·ill- «exem-f
; .- - pel» ar fråga om en gång hwiarxe --elle-r h-wartant1at7-,åv, ont
X

Undcrrätieilfgse··«««röstaiide-postförsiindelsers : ztaxering m· in; .
« z a)-»För«sänd«elser mellan inrikes orter.« -- « « - ·

c

Föt WANT-Syst Ekesfikllcr sadane fond. utan.. s. k.«.namnkartering«, af¬
sändas fiån en postanstalt till en -anncm·, bvetalaT då wigtenutgöv »
ej fullt 4 ort LL öre 19 intjillj 22 Ditt« 84söxe -61«in«t?ill 71 ort 156 öre
4 ’iU-till IT -» —-»T«24 YD 22 » sys« ··»««26. » «9«6« ·2) - 71 «)«) ·8’1s. "»)") .168··s .»"·
7 » 10 » . 36 ·». 26 D: - .J3»1 ))’1«08 )). ·81—:j)) «9«1 »» ·»18·0« j)
10 f» 13 » 48 » 31 -.«)) 41. » 120«« » 91 ))«1«01 » 192 I» ¬
13- » ·16 »· ---6s0 » 41 »F 51-».132U» 101 »"126 pj204 .»·
IS » 19 ..)j" 72 » 51 ))sz: Bl« » 144-.) . 126« «.)«) 151 » 216 »
hwarefter betalas 12 öre«(enkelt po«r«to) mers förxzhwarje 3- yrt mer. ·.
« För försändelser -1;"nder« sband «betalas. Höre för hwar wigtuf
s« 8 ort eller derunder.« Till, bandförsändelfer räknass tryckjcjker a"f allajflag
(äfwen koppckrstick noch-«- litografier"-m. m.) samt -w·aruprof.spo.ch lmönftey .
hwilka wid afsändandet äro inslagna Anders " enkelt band- eller korsband
eller på annat jätt så inlagda,« att någon fwårighet ej möter att·fsörwissa
fig out derasdbeskaffenheLV «: s . « « « " «
Förxekommend er ade -. bref erlägges,. utöfwer zwanliga brefportot:
a) «om rekommendationen är flute"n,s eller då"brefwets innehåll ej uppwisas, .
en rekommendationsafgift af 24 bre; "b)« ykn rekommendationen äx ö.,ppen,»

V

» z; namlxgen msckttarem samslarr.sinasmå -b«esparingar, «er wfzckak .- » , « » »
z , s« eller möknaky I en sparbank och öfwerflyttar demf Wid skutek eller dabrefwets kontanta"-innehall·sa-postanftaltenupfpräknasz dels en re-.
F af hwarje eler hwaxtaxmat är- tjll en Rämzspoch .Ka«pttak- kommendaitionsafgift zaföo dre, dels en assuransafgsift af 2 öre för hwart
Eis försäkringsanstctlt .Wi kimna härwid Ecke «Un"dkrtr cka d « t« « fullt hundratal riksdaken -«Gårk brefwet förloradt, är i förra ·f"alle«t Post¬
i» ; ken« attelfsådau famwerkcm mell «« « Xb k" y« cui-an- werkets erfättningsskyldighet inskrätxkt till högst 150 rdrz isenarefallet er-¬
.« « , och« Ka ital« ..r Mk .. » - . sl Un sparspaUerUaJUmt ROTHE-.- —· håller« afsändaren ersättningUför hela det inneflutna beloppet. « »
« ; i « .- p» . «·fo sa klugsansta terIEakUUdc Dich boUchstadkOMMUsj « . « Penningar »böra» fändas esndast i rekommenderade bref. För
-. att IfIagaWaWIIdc ochrflyFtUIUgak blchc Wexkställda Man smärre penningeliqvider å«sannan Ort kan«"«ock»anwändass f. k. Post¬
c « — Uågot onna-: åtgokaxlde från Insattusrens »sich, Yäkf lltt han i den- «« anwisning«, «hwarför-erlägges 25 öredå beloppet, sont å ena- postanstalten

spåkbaklk, sollt «haU--.anlitat, anmäler jin sönskan bekom. Med — .« , nedsättes, -«för att wid den andra utbetalas, luppgår till högsf 50 rdr,- och
« " 33 öie dä— beloppet är öfwer 50", men icke öfwerftiger -100 xdr. Post-«

denan « amwerkan kunna «-s«iä1«1te-"i.v"J » « · .s-- -- .

-" « Ran bslifwa lika allmätctkgkkgijeliggJI ägkletasx foäxg kxxnskgnsta17 « « anwisxjingssktifwes å blankett, som« afgiftsfritt tillhandahålles korrespondent»

» s euer-keim- fijkutsakk akt ingen standsäsek finaesgspsdm icke haIlcFE « å hwarsp WM ""ch spostexpedw Den M WWMWN ku- X
« - . , « - - -- Es T· » -·» n ka , · m n utr m, be a« nas örlw«lka anteckn·n ar -ä"nda en
IIågprslUsUda latt tillganglxgxfparhankxman ,.-.de-nsamma-lä,ra fde .· « s« THE ggodtn fäme af- . W- e « f ) « « — 1-9- ass r

»««« wäl« ämm ickcpå länge« kannst-« Utsäfwaszallt -«·d.e,t« wälgörandkcknkszs « För l«ok·albref, eller. fådafte vTbref fom wexlas emellan pexsojter bo- ¬
·"1:» .. kfxytandek spM ar dcxtxs måIY .1szzde«t,gtt deshrbltfwa swårtillgängz - endei fantma stud, köping ellers annan kommun, der. postanstaltfinnes, och
« Ilga Sack« rent Uf-«-0k«1«llgängll"ga »für fflertalet just- cif dem,s-hwji1«ka» hwilka bref ej sä i wigt öfwerftiga 13 ort, betalas z bre.
; « DC——fWle0x allst arg kallade att gsagna, · " , » « . s . sp « , . . » »
pka — - - s ¬

TI« «

H

II
g L