OCR Output

t H
I .¬
ss s ,
Es
’.I

satt 50»R:dr för beredande af« li.fr-änta, fortsar att lefwaz Merkz¬
råkar wid sitt 50:de år ut för en südan sjukdony att hou ders.
efter. antagligen .icke mer-a kan genom egxet arbete sbidragaftillz
sitt uppehall«. Pås heunes derom .gjorda skriftliga bc-gäranl¬
medgifwer anstalten, att hdn redau ssrån sitt 50:de sü»r für är¬
ligen »utbekomma ränta ochsp arfswinst på det wid denna tids
samlade kapitalet, som uaturligtwisspsedermera icke widar·e»sör"-"
kofras, samt srån det 55:te lefnadsåret lifränta iwanlig ord¬
using. Wid 50 års ålder utgör heinnes behüllna kapital, utan

det oftantimnda återbetalningswilkdtet, 1,446 R:dr,« hwarför
hon eger att intill 55:te året uppbära, i början nägot mindre "· «
« och sedan någdt mer, men i medeltal. åsrligen 121 R:dr, samt -.; i

ester det .55:te året och .-intill döden 130 R:dr. Hade förbehåll

om insatsens aterbetalning wid tcidigaredödsfall blifwitgjdrdak

så hade hennes ärliga inkomstsintill 55:te üret warit ungefär- «

Tigen 111 R:dr’och sedermera 120 Rådr. » «
s Ex. 4. Om» en person Ivid 20 ürs ülder insätter 500 N:d

- för attt wid 45 års åIdetf erhålla det samlade kapitalet och derf
wid- ej fäster det meranämnda återbetalningswilkoret, sü hat«

han wid den angisna åldern att i· anstalten lyfta--2,820 R:dr¬

men med sådant wilkor endast 2,500 R:dr. Om kapitalet der¬

emot skolat lyftas fdrst wid 55 ürs ülder, sä« stulle han iförra

fallet hast« att lyfta -6,245 JREdr och i det seuare 5,375 R:dr. «
; Hade han »·i stället betingat sig en årlig lifränta från 55xte
. lefnadsåret, så skulle denna hafwa utgjort antingen 562 .R":dr ·

eller 484 « R:dr,, således ungefärligen lika mycket sont den en
gang gjorda"insatsen. - —

Ex. 5. Eu fader tvill wid siu sonls södtelse pä förhand «

försäkra denne om ett kapital att lyftas wid den ålder,»då
han antaglxgen kan kommt-. att sätta eget bov eller börja något

sjelfständigt yrke, t.« ex. wid 30 års ·ü«lder, och insätter derföre

genast i anstaltsen 500 N:dr-. "Gör.han ickesnågot förbehüll

om de insatta medleus återbetalandeflwid tidigare dödsfall", sü.
erhåller sonen wid sagde ålder afZO är· ctt kapital af 3,395-»

R:dr, wen med sådaat stirbehüll 3,195 R:dr.

WITH

. I ) J
»Ja-us . ,
J..««-«.tt.k!k...x-« . —¬

«Det« worfevlätt Catt-« uppftällaätmusen mängd andra exem- .

. pel; meu de anförda torde wara tillräcksiga att! gifwa begrejpp

otn de olika satt, l)«war,på· man sdr ottta ändauiåi ach öusk-»
uingar kan begagna sig afksanstaltem afweusota nat de stdra
fdrdelar,· densamma erbjud-er. Såsom man latt -s1nner,.aro¬

« lifräntorna I. samtliga de anfördatexemplen beräknade till -9.

proceut af fdet,n«1id,5t"):te lefnadsåret jamlade kapttalset,jobexo¬
ende»deraf, huruwida sråga är· om IFIän»eller qwmnda Men
i werkligheten utbetalar anftalten sdr nafrwarande ltsrantdrna
med 9 procent af berörde kapital .för qwmnor, och 10 drocent
för män. Denna dlikhet härrör deraf, vatt, est-er all erfarenheh
qwitmor," sdm uppnatts 55 ürs ålder, 1 .me.deltal lefwalangre
än männen och sålsedes«, med afseende Påltfranteanstaltey, langre .
uppbära san Itsräntor än desse. ·W1d»den kapttatbtldmng, som
föreen delegares 55:te lefnadsårmom auftat-ten for stgvgår med
hans «i11satser, ’ är tillwtixten genom ranta och arfswmst oltka
under dlika åldrar, så nämligen att denssamma»ut»1der harnak
üldern är tminsdre hastig dTch sedermera »oupphdrltgt-st-1.ger r ¬
hastighet intill det 55:.te, äretz da, om e»1forr, kapitaldtldmngen
afslutes och nügra insatser ej wIdare ssa ske. For narwarande
beräknar anstalten denna strllwäxt tell mellan 6 och 7 procent
artigen under en delegares barnaålder,« och «slutligerx, w.1d 55:te·
üret, till ej mindre än 837 procent.ff « . . »

Af» de «skäl,« som ,redan bliszt anforda, kan Ingen spar¬

" batxk bereda ensa hastig förkosran af insatta medel. J det

att en sparbank deremot när somhelst tillhandahcstller»deliegare31
så stor del af hans samlade kapttal, som- han sIetfi onskar at¬
bekomma, ««och deßutom gwid en- delegares dodssall allnd utbe¬
talar allt hwad denne har- innestaeude afmfatser och upplupna
räntor, så Uppsyller sparbanken egentltgen ett annat behof eller

s tillfredsställer andra sordringar srån allmänhetens stda, äu en¬

Ränte-« och Kapital-försäkringsa"nstalt.. Den ena afdessa an¬
stalter utefluter derföre icke behoswet as den. «andra.« "De;1,·sox;r
på -kortare tider endast kan gis-rasch bespartngarz- 1»nen lttwal
önskar att sörsäkra sig om ett kapttal eller en ltfranta püsde