OCR Output

, Utomdej«ofwct1ki«ang«tjnxt sallmäuua Jb·eistäfmm,elser,zfspmkär· j I DER-a medderasndmsxtaxde --warcisizti-rlräctlig"«axsatt» gisswa ettss

« »g«kwejIH-fammja sför anstalttznssbåda s«»c«isfdelsni»-ngar,zs·ärzfxörzsdetkysz — hkgre ·p osjn , den si ’«Stockho-lms jbefitkkl«i«g2as«-Räktjtse-- ochstapixabs -—-"

dsissksxpt åtf ssigsseller neigen-« awtau : s anstglten ·- bilda setstxkaspsit .. · » fdrsii rsingsssanssaltens:s«iikk;ei-ksk1i-inggoch--såttxat-t.upsps-y11asitt-ände¬

- - att- idkftkagscgszEatk hatt »Helf esng «««A-txt "«·W««1«d, insfätitningenbestämyx » « müt» Utrymmcjth tillüterjssficke;"«Tå·i«·—ti Esshtärintaga"«."11tför.liga ««ta»h»eller,
den tidekUktj dåskapsitalet skall Utb«etal-Us- MEqu Jdennaskthid « « « enom hwilka hwgr : «ocsl);s;e«1«11»ku-n,d.e"-sättass si stät-nd afltt ungefär- -,
qunkt icke -·får utsäftas senare··»-än—·ibö«rjan af det««skaleudgrår;ix.:d;« « igen hexäkng detszb,ehåsllzng»«kapsika1, spm en« insattszzgjgxdswid .

den« för hwilken Iinfättningensskey fykler 56 är.« Den -».sül(u.x1;d., » - " uågon wiß äldev spå någoftzaf sde föreskr"ifna.»wilk»or"en, lemnax j
« insgångnazöfwercjjskomjmelsen jkcin «seder·me·ra ice - förändr . wid g«"en»·»-wi1ßk--»sena·re· ,ålder,-jell,ersd«en årliga li-frän«ta, som m.

H Mkuorluxlsdw jin -·-s·å-. Futtdelegaren kan, om «han«·"så« övskaN I - « dylik insatsx afkastardesterken Usppnådd 4ålder a«f 55 ürp »M«eu »
· -. . ·« antjngen helcxs kapitalcrellernågon del derafutöfwerspdenbe - s« wi s«skola genom inåxgrq .-z"e»xempel- fis-ja -«znäxmaressörtydligai för¬
’ « Z. st»ämda"-ti«den T-·qwarstå«i anstalten fördatt ytterligfare fözrkofjrsa j hällgndek « «- r · - ·- - .- ·
l

- — I
i
..-.---— »Es-. »—.,--,., ¬

dchkför Pakt sutbetachs wEid en "best"cimd«- senarfe tidpunkkikckdvz "« « " s Ex. Okitf«ej1.·ps"etgsöu.xswidsz1«8""åkskülder si avfstctltesn"·.ijt¬

· "«-c«t-ld1"kigss senffaxe - än« «55:tse·s slefnadssåretk spellersxför »a,tt «be.re—dsa«" « sätter «-10, ithdr oth»«’d"eref"ter«-,fo"rtfccj«1.s«v atst ·ijxtill Esitt 557teszür »å«r-sz . .
s stärkrer-·- -Den· eirdiw vlägessheti2Tom mit«sådan«förändrsutg Esset - « ligen instit-ca ·s·am.ma«szh-e1sopp Teller 10 Nedr,.kså harshccuxwid Tut .

« "mdd»I-"c;1xst"ü.lte"n redan träffa"d«t«,a«ftcfcl, medför;·«.ärszs««de2n,- -at«t nyxföm - - 55:te år eit.t«-ssamladt Xapjtål «an 12I,011« R:dr,- i"«sfa—ll hansejkgsjort s

·» .IV.clltlIiUgHaf.g«iitj« Måste LIMIngle YDC shiUdEVp"fOM-U;Ufkal « förbehåciom "«infats·ern·a’sz üterbetjaluing si händelsehaf »It"1diga·rez-L

spfålUUVaszsläggekkiwägelr föJT jusgttct medels Uttagcmdezitidiga idödsfall, smen 1—’-,718«·R:dr,««medcksett"jådant sörbezhåll. Har hauk

«·s..ä11.«Yfkåx1slsb.örja«I-l. öfwerenskvmmek—b«lif"Wik- kUUUAf MkdfthåU « . för« sma-« inscttsesr Jhetingatsig s lifränta,« så tillkommer honom

« UT spaUskOlkMsiändamåks ickesphetrüktas 3a11t10t1.unsd«asZU Tåsp - fråu -55:tfe" lefnadssärek vch iutill dödezn ensårlig lifränta eller

"e·n" ten-« wälgejrning.s· Denz i jparbankkerna s·-gjord.a· Herfarensh . inkpmst; as 181 N:dr· i »de-t förra falle’t,, och7155fxthdrspi sdet
Wittnar mer äsk tillräckligt detvmjhllkusdm sdell frihkt still-V « senare. "; Haderdcnsårliga insatfenswarit 20.-R:·d·r i· stället jör
jatta medels uttagning",- som i dem är.medgi.fwen,»mißbruk « . ·10, fås hadzepdetslutliga kapitalet äfwensom lifräntszvanxjtzmwäk

« ».,,,-««-»»-.--kkx-- Ä--«.------:,
C

Esomvftast förekommers"»näm»ligen,satt perzfonjer afdenjjarbeta « - .wakjt,duhbext .så;st0rg, o».-.»s» pg. . » · v .
cellevstjenlxtande .klassetk,·e«ftcr att Ullzder Käsij ttdgendm filt o . · , Ex, 2..·· En fadek insätster «"-i-··axxstalten för .si.n"nyfsödda
Drchtlighct hllflpa famlutspsigx »Ist-I Wet- ·kUpi-t;aki-— sskdermeka Iåt « dotter 50-"s--R:«d»r »für "at«t-.g.enom en bekingsad kifrävta betriygga

sp sijg besegtas Jaf freskelferna Idch böij .-·U"19dain;d.e»ä11uux·äsro-z «- -henne«s äkderdom mot «nöd·.« Om »fö.rbte«hålljej blifwitsgjordt
dszell k«1«fot"fU·Ilc"1stE-åldkrn,. Utts gsåra . Uttagmlisgår Jsamt --fortf -.· --·"i-»«om insectsens--återbeta1nin«g "-«wid tidi.g-are dösd-s«falls,s annat äu
-dektl,1,ed,spintljll k..«deß« Furt-—i11geI«1"-ks·1«1kg"mem«; äksqwukifök bete-ge Akkhwcidi --allm-änhetss gäller Hintilk 6:te lefjjad.så-r·et,s,så h.ar.hon,
. lifgtznjajfcdda«:-än-.damålgt,«somzswars enlhxeljp »i«.·dest-»werkliga.— - om .-hdn» uppnår ,55"-årsk «;·ål«der»,". wid demm"«tid ett-i."anstaslte11
hochks kaUVVch PEde «Ecke-NRdeckdpmm Det ärsdze samladt kapital saf- 2,«1,82--«R:"dr,· och suppbäri dereftscr spintrll sin

- z mißbxub Rät»»Is.tk,:-ff—js«ochl KapitakfhrssäkriItgsansstalttzns förebyg » död ensürligTTlifränta ajs ,»196 —R:d«r. Med-«återbetlalningswilkor ,

Hi genont»-«dets Jväkigöra21«dg sztwåznjngkYJijITsspülägges Ims:i·i,tt"cereu»kv « « «. habe kifrjjntan utgjortFIZORdrx Enspstwåjjkeller trespgångersåsz
-j- . «- l-üt·a·"medlknisifsasnstalken scsjwxpwftå-txtttkl"d"·c-.;U""s«xt·1.dvt som inerÆ ’ , s s- sz stosrisinsjsatxs hat-e »lem1tce"t«"eii Jslika münga J Enge-r stzörreslifräntay

! - « ly,ftgnds;sUrsprunglisgcktkblifwitsbestäkndx -"" « » « · · T · "

- »- »7. -,;-,«-»-.». ( «,-,.,ksp7-»kk-2v««·.;-«,z;»-»-»-..« ( zw-.x-...;--.2».-.,.

· — Exz. - Sammaffekrlspw disk-n -i nii t. sfökegåeuxde exempel » «

ojxitalgsy och för? hwi ken"«sfadren, kort se ter heunes södelsze «ius¬

, DIE-? see-EITHE« "7’.