OCR Output

-..« .,...--..- ·- « -.-s«--—- usw«-M s- -— ,;-.-1.-.L.—«-..- -¬

».-—---.-.- . . s «..;.-.-.--««-. «.-.z-«.-"-.-! .,

T« nrszsswinst insom anstalten, innen han.uppnått36:te lefnadsüret

· ·- JRäntekjoch Kgpitnlssörsäkringsanstnlten si Stockhoältn kn ,« Stälct till·dctta stadgande ·ä»r,»a·tt dödligheten är särdelesstor
man, så wäl tpersonligen gsom genom brei, göra inscsjttmnga inom den ·1srågawajrande- spädxa «ålde-rn,,hwadan- sör insättaren
jcke endast fkör sig Hex-f Ukau äfwcu «er andra, och ,bltswerspci»ll-f - rissen att Icke ernå det med insatsen afsedda ändamület utan i.

tid den, till hwars sördel insatsen ster, derigensom detegaire t- ;- ; -’ »tållet uppoffra «»densamma till förmån för oskylda, är- utan
anstalten samt erhåller sin stirskilda försäkringsbok eller motbd cmförelse betydltgare änzwid högre åldrar«. Det är altså
En- och samma delegare kan ega en särskild motbok sör be-j« « · nteslntandse trlls den -1- anstalten inträdessökandcs eller hgns
« redande as » lisränta och « en eller steras särskilda för kapital«-«» rättsmnehaswares sördel detta stadgande blifwit gj«ordt».

bi«ldning.— Den minstn insats, sont på en motbok får göraszf , Dessa äro gemensaxnma bestämningay warezsig att fråga
är hwarje gång 1 R:dr; men på samma bok kunna årligc sit om. ltfränta eller . kapitalbildnjng. Hwadsättskildt angår
flere insättmngar ske. J afseende på Lhögsta insatsen gälle » turättnmgen ssäsom lifränteanstalt, så gäller "för. densamma

' « såsom allmän -·regelsp, att lisränta börjar utdelas till en del¬

endast den inskränkniug, att sören person, sont vcir 45 å v · » »
gammal eller derutöswer, für icke mer än 1,500 R:dr på ett s; cgarci först szd börxan af det kalender.år, under hwilket han

.·och samma år insättas,· äswensomfatt sammanlagda belopp sx syller 56 är, då hela hanssamlade kapital össwerflyttasv till .
--af en delegates innestüende medel icke sår öswerfkjuta 15,00 en särsfkild fond-, kallad lisräntefonden Lifräntaneller..lisstids¬

R:dr. . Wtd hwarje insättningf erläggess till sörwaltning .»s fcusionem som derester till honom utgår, är så beräknad, attv
kostnadernas beftridande en särskild litens asgist, ntgörcm Jan wid- den-sannolika tidpunkten för sin död skall hafwa .ut-»¬

en tredjedels sprocent as insatsens belopp för bwarxe månad sütt hela det wid 55:te lefnadsüret i anftalten«sa1nlade kapi¬
från ürets börjsan till ’och med den, hwarundevinsättninge. H talet jemte Undet tiden derå löpande ränta och Utsallcmde aris¬
er. I Deuna Ililla afgist är också den enda som förekommer - tvinster. I werkligheten torde endast sü Utbekomma just jemnt
under hela den tid, en- delegares medel as anstaltensörwaltasz » Jg så mycket, som dem euligt den angifna grunden tillkommer,
En wigtig omständighet widinsättning af wedelt la , ntan somlich sotn leswa längre, utbekomma-mera, Under det
stalten är den, att jinsättaren sjelf eger att «besstämma, hnru » att andra, som- dö tidigare,»undfå mindre. Man fer-häraf,
wida de insatta medlen, likwäl utan upplupnatäntoy skola , att dethnfwudsakliga iändamålet med denn-a afdelning as an¬
eller icke skola till delegarens arswingar utbetalas, i händels -· stalten är- att bereda den bräckligas och orkeslösa ålderdomen
hnn dör « sörse den tid, då eljestkapitalskulle utsalla eller l pett skyddj-mot nöd. jsMen anftalten Inedgiswer äfwen, dä sär- ¬
Eskild begäran sderom sramställes, att delegarc redan söre 55:tc.

ränta taga börjvanL Det är uppenbart,1.att den fördeh som - « » »
det sörra fallet as insättaren bcting-as," icke kan vernüs Utan - s . lesnadsårct får under ett cller slere år lysta årliga xäntan och .
motswarande npjpossring,« och denna bestür deru«t·1, att med- « .arfswinsten Hi sitt mnestående kapital. Härmed asses åter satt
som« påj-detta wilkor bliswit sinsattas sörkosras mindre hastig ·. tsqllhandahålla hjelp åt den, som redan under den krastsullare
genom»«arsswinst, än sörhållandet är ustan samma wiIkOr ; üldern genom sjnkdomxelletcv annan olycka bliswer«»för.längres
Men i ett fall «å"terbetalas af anstalten äfwen den upplnp Welle-r kortare tid urståndsatt att genom arbete .--»lisnärn -sig, eller
räntan jemtede insatitasmedlenjnämligen sdü delegaren ärT-et sj ,satt üt en annanbereda medel sör.,någo"t annnt wigtigtspändm
litet barn, som (dör" före det tastenderür då det. syllerkts år « " mül, som han derföjtutan —icke kunde ernä; s .· » ¬
men dersöre sär icke heller- någon delegare räkna sig till god " 1 . - - —