OCR Output

« .-—---.. . ».»-«-...« , ·...·.-..·. e--..’:. .-.: .« » » .»...-«-s-.»-s---. »st- -«wi--kw-»IUM « ·-L:««4,’42-7 «. " « ·-" «"s«« · -..·---·--"-·-»-¬

-««" «

Eise Ewig titl. följd," satt-.- ssenstalten : "·i sielsfwas«-EEkweeketsszigöx be- »
- - jza Muster, .emedan,,-blc»c·j1d enwycket stor mtänkgd dj«elegare«,. · ·
dana· dödsfall esomoftathmåste »jföre«komma«." N

. 11 - s« I Mken fpgrdankee11ä· ärsoj ier de einda inrättnizngaxk setz-nennt
« taga-»ocl) -fö;r«k«ofra euskisldapetfouexs ·s"märre »besparin1·gar ut
. «rinigaste beräkning på egen wissest-s«"o"»chspendastv ach gallenastj
: detkmennzisksowänljga o foxsterländska ändcimålet att Uppmunt

, I « itill arbetedch sparsam vet,-ate slindsm fattigdzomensj elände, .
L astt ««"geno-m« ;de,s.f·a" -yttre medel -«l)ö.j.a·«denvallmänna sedlighse
Ixjii ikänslan... Wijiskola här,f så wi-dt" Utrysmmet det medgifjrki
« .l?emna« några .-iupplysningar. römexsdekett annatsslasgss jurätx
E ni,11»gar,» som,ki med« samma negennyttassom sparbankernmh

f . —

( wudsakltgen werka för samma . Hidla ändayIåL ehurustpå e,

I · nä« dt oleka sätt-, nämligen Ränke- orh Kapxtabförsäkrmgs
-,,TI; ·« an alten « Wi » skola äfwen· -·sökja «wis.",.att dessaztwå flog
Z J - wälgörenhetsanstalter, -längt"zifråln» atti motwerdkaz hwarqndr «
· . ellev göra. den,·ene- den-andre..dfwerfld·dig.,» stwärth bözra "

derftödja hwarajxdra sosch tillfamxnasns wich .ett»sytteest « wigt «

. »ter EIN-Muts .
, Wstaltenicke har några andres invtressentsers än delegarne sjelfwa,fl
d, swz s. des personeydföe--«kh-wilk"aginsatfer blifwit ·g«jordak«sü
. kunna sanftaltens Irr-Fensterv ijcke «tillfa1la -.:andra —än·kfzust sdem:"«
, Dessa winster anwändas nämlige118på»det sätt,· att allt hwad
Z»»»I..I;«1,11derjett är genom dödsfall pü· "-—"·o"f«wannäm»nd«a sätt(til,l«fallfer«¬
;s««i-i-a«ustalten,- blifwer .·för "samma år .efte·"rss,.en ,gifw·en,t.egel fördeladt
Z;e,2-;»-.me"llau salxa qwaxlefwlaudez delegcxre, Thkwilika således «,«komma astt
HitsskPå sina Institser beräkna en szwTidaxihö re ,r-äznt·a, ä-n-km;mars
kg»!;s«siwarit -möjligt.ssanf»attia tpxnninggrs f.ör·ojfran i-«..e·n Reime-« och
ji«-Er Papitabförfäkriitgzsanstalx Tär alltssü «"gr1;ndad icke endast pü· rän«te«¬
Inkomst utan·"ä-fwen»och «ganfkd. wäsentligenpå arfsw"inst. Och·

ARE-«
.i.sp..·

örnämligast häruii skilja sig««des;sa-s anstaltek från sparban«kerna«,,

sT.Mhällsth-«Ofs· .s. · . e. — .. .. . - » i , E wilkaullstid widdddsall utbstala a weksiuater om u ¬

»He-Takt utdela,i-h·waraf sen ·1iödwäxidi«g följd ärz -.a,»tt sparbaukerna’ ·

l enUsjådmyjFhwatfeftsk tillfälle crbjudes hsjvar och -en.att,lgenn

infats" ajttiuigxen -·på- en gäng eller ---i flere postcr, för sig sie- Jicke kmmat tiillgodoräkna Tit-m delegare på .l.ångt. Mir szsåszhög .

. Heiler usågon annan person beredet antingen ett kapitaldtt wi
I wiß beftämd tid lyftas på en.gå-ng, eller dcken årlig-inkom

(lifränt»a eller -pesnsion), riäknad ’fråu uågdn wjß ålder. othin
i till , döden",i allt sdock under .förbehäll,s att, dmziden «ifr.å«g»

warande personen före den i ena eller Tandrafallet bestänjd
; tiden dör, -«ant-ingensi1;-ge··n återbetaluing sker till hdns qritagar e
I eller ocksendast blotta i-nsatfer—n·a., ustan ränta, -återbä«rasi.sp D
s
l

«";·—».i«ürsränta sdjn Ränte- och;Kiapi«t.a1-försäkr»ingsanstalterna. E
annans olikhet» bestür derutjk .:ai«tt sparbankerna aldrig mdttaga
insqtser för«»beredande af lifräntosr, Tatan befattagfig endast med«
.«:;; «;Jkapttalbildxnen·g,- « äfweusom . aTtx zdjet samlade kapitalet Utbetfalas «
. ,»:ka»knsärshelst .d"e,t, f"ordras.i. . » « » ·- —« « -— . ·¬
·" « · J»Sxpeccige hafwxrspi senare tider .1·Iågra Räntesoch Kapital-·

« - «- fiörfäkrmgsauzstaltee vblifwitYii»1"1r»c·jttade,« sasf hwislkjazfden jYStockkxs ¬
. ·«;iz;s«--hd"lm är bådejxden jörsta och den hittills -f·ullstän»d«igast,ordnasde
amt ·mke;ft«»a»nlitasd-e.s stä· deznna «-au.stalt dessme Jär tisllgäexglig
stor hwarje Swen«sk» person-d icke endasst föx-»huf"wu«ö·st"a«dens
Inneswånare, sü, hafwa Jwi fullgiltigz anledning -att" säxfkildft från
idensamnxla «.hemtas,.upp,lyfa11de exempel på de f"ördelar,jsdm» dy- «
.ltk·a"» anstalter Eerhsjudaz «j.«-Wi-.·skola derföre anfösra .de-ihuf.wud¬
»f·ak»legas«tez»willkorenshpssdenya anstatt få wälisörszberedande af
ilefränta som "f·ö"r ;.b»xldc«1·nde akaapital att «lsyftasip.å- en« gåxtgg »

är·i sigs sjelf klart,:sattgdet ssluvtligdi kapitaletss eller den slutljchg
lifräntans belopp wüste bexcs dels saf»iinsatsersnas..st·orlek, del-Z¬
ock;-qif« d.en·.s»tid-, under-· hwilkenldIessa insatiser Jfå inom anstalte «
-förkofras«, innen-nüng Utzbetialnzing fördern ster.» Den onst
.ftändigheten, . att, i, szhändelfe den — per"son,·tjll hwarsfdrmå
"i11fatse-r tbkifwiit s«g-jorda,9,d·ör föret denspbeftäMDa tiden för kap.
talets utbetaknisng ekle-r Iifräneaus —.början«,.janstalten antingexx
F ·icke återbestalar neigontingleller eck endast i11satferna,shar" nja«