OCR Output

fx «Sjkib.otkm«.i «J·L"yv«gkns J
I · - « .-3Pr·cestegjeld’. . ,. . ; «d·—7«»16»Januä»r

.-..—-———-- ..»-,..—-.« ««—.-—·.-... -.---...-·» »¬
s. ...«.«·-«- -..’x ¬

- Lillehastmner · . ; .. .d. 24 d:o.
·I »G.jöw«ik-." ·.,».·s. ·.·d..31 d:d.«
«· spBugöfjord s·i ’ iSyd-U .
- varanger . «. d. «-2 Febr,
Christiania . .« d .7 jd:o,. ·
Drammen.«s.." .» . . d. ·«14 Hdzox
Kjrkenjæs ved Bögfjord « »
—- "i Sydvjcxxanger, . .. d; 15 «-d:o.
Kongsberg ·. d. -·21 div¬
Röros.-g.- . d. 721 d:o..

. s Vofekop « i Aktens¬

Grundfets is«-«Ekverums« «

(·" j sPræftegjeld ..j .» . . d. 7 day ,
« · «Le-vang«er- . —. . .. . k. . d.· .7 «d:«-q.l »

Skibotten i« Lyngens »¬
. Præstegield . . s. d. 16 »d:o.
Stofmarknces i Had- - » «¬
. . sels Prcestegield . z. d. 20 Juni
«Thronxdhjem.. . . .. -. d. 27 »d:o.«

«. Tilrum -i-— Bröniö « - "· "
ssPræstegjeldk z . -. ..«s-·j;d-.»11»z dzm »
—:Næröhjerget »i -Nærö" - « «
· · "«Prcestelgjeld . . 1. . .. -d.« H18 ·«d:oz.·sp »
- Stavs . HcestemarkedI

« «Sk»ie"1"1«.,· : d.«28« d:o—,« - «
"· ; « — Christianssand . .« d.« 10 d:o.« .

«—Præstegjeld!. . . . . d. 1 Marts Stavang,e»r.. . . .. . ..d. 24 d:o.« ·¬
« - · Skibotten i Lyngens —

- Karlebotten si Næsseby

» .

« szisOieerPxeftegjeld ·d;««29 d:o
Chrsistigusst . « .» d. I2»9 s«--d:y; ».

«Lærdals.ören·" . d.«» 26spijept.,»

kalungsnæs i« Gry- »
tens Præstegjeld . .. d.. 3" O-c«t.

Hamavr o o Oj·0 O O »O O di- 3d:oo .

Mælen iOverhqldens . . -- sp
Præstegjekd s- I « O d lO · do 3 d:oc »

Præstegjeld . . . d.l-13 Nov
Kjækan« ·«i —»Skjærvö» «

Præftegjeld . . . . .

Prestegjeild til den« ¬
»tid i Slutningen af
November erler, i»

..«—»;« ro egnade att kraftigt ««motwse-rka sattig
AMklwäxh att sbefordra euikild vch

«

· Hm Mute-; pch Kapital-Xfötfäkrivgsåvstulkekks—¬

J AtmFUTchM fökszåk Hsz18kl57l «1—f«örekvmmer-·e"n«I.11«pp«fsttkt·ssonsziv ·.
arbanker, 1 hwilkenman sökt -üdagalä-gga, att dsessatxaustalter,z

om de flitigt och "«allmänt unlitass

« synnerligast a«f ,:dsem,. spm
IV sitt Uppehällc Uteslutansde äro hänwisadeckill sitt -arbe«te,j

domseus sdrowäckande

allmän -w«älmåga- samt dy- .

medelst äfwen satt wälgörande inwerka på sdetsisallmämxa sed¬

lighetstillståndrkxs · Man har med s-skäl— txott sig kunna antag»a»,»

satt, sü länge« tillfälle , till - arbekekochförwärf -»icke»saknsas.,s de «

«-·"cilbra .flefta fullwuxnapersdyer as akbetsklasseszn iwore »i. stünd·

satt, Utan någosrt ssynnerligsz.a-fsaknäd -och endast genom"i11skr»äuk-» ·¬

Wn af nåsgra nöjen ekler « ett och

annat mera insbilladt äu

Mr ligt behuf, äf stunk-· sdagliga förtjenster seller årliga löner «

al, fom kundbförsäkra demkmot nöd ä

p
grmügan till arbete och förwärf aftager

« llätta Uågon del i spakbaakször att sümedelst samla -e«tt spkas
fwen und-er stund ande

dea vagen-, «då,«med Hlltagandeålder eller förswagad ·h·elf«a,s

ellers rent af Upphsörx

e lofligct och"·i· allo aktningswärda wedel, hwarig,ie«nom. ctt

Mant, af andta menniskor ffoch ogynnsamma om··ständ«ighcter«

Jota oberoende tillftånd .--kan«-ernås,- äro arbetsamhet..«och"
gfälligtzztagg wara på. siusptidvch på

e kgendotn

är ioch förbliswer all-.

December- ·s.0m as till w.älftå·11d. -Genom -be.-"

SIETPUEAMUSSVEVS is Xb den säkraste om sej cenda wagen

H Rde Prwstegjeld Idk 27 dws SFVSM FestemsmeT « . arade penningarssziusättning I sparbauk winnes den« dubbla

Blåkåläggsgsbkswstrj — . sz j . Vosssxtegjå3·Ylfeslftd 6 Dec·sp YFdelem delsl latt dessa pennjngasr ä»r.o bragtg isjäktzthetlellep

i s gjcld . «. . . . . d.» -"4 Juli-H Levanger . . . . d; 12 d:os.· « « «» uddapc FUWCZW fakakk . att blkfwa for · lemga JFllcV sIUWdrc
-! . .· . »» « »t » . « « " , bbwandtga andamål Upppffrade, sdels ock att de I fpaxbanken «
« « —- - « « « drkofras på fördelaktigaste sätt genom ränta på ränta",« ander .

» » « s » et de »i- egarens egen.hand· wäl- sällan kunnat förräntas,

»k- « » . · « · W s, . . ; . medan hans befparingar nnderskortare tidkex wanligexi äry för

. - — « » · « sz » z . - , - « «· ·« snga för gxt Fynya moträntaz och säkerhetutlånaz -.

i"
s.
¬
«
st:
p,
«¬
«
«.
.« «
Js¬
¬
.. .
.«- s
« .-.
. s·
, s
,
« . «¬
s -««.
«
«.
l II
«¬
s .,. »
s. -.
. «¬
! L«
(
J» »J¬
-». I .
··..
, x
» k¬
. , «z

Its-»

i -. Ozde- s Mk disk-M¬

ARTHE-F ;¬

. J Este-e- ss:.k,«1--zx--J-s- OW¬

i- « use .¬