OCR Output

» —Post-underrattelsep. «- O « . «

’ - Bref m·ellan inrikes postanstalter stola sörses med portofrimärkeu å Tals

» « öre sör enkel breswigt icke uppgåenda till fullt 4 ort,.«4——7 ort 24 öre,.

s 7——10 ort 36 öre o. s. w. —J" saknadaf srimärkejst ·kan wid postanstalt
( porto kontant betalas. . - " - « «

Bref innehållande s penninsgar bör alltid rckommende¬

ras. Asgiften för s Taten rekommendation, derwid Postwerket answarar , "

H j jemte i senare sallet assuransasgift Twå öre sör hwarje 100«R:dr R:mt.
« s » För att, i händelse af —förlust, winna ersättning sör de i rekommenderade bref
« ’ . sände pennizjgay mäste sedelsövteckning upprätta6, som upptager hvwarje sät¬

· stild scdelsort, samt äfwenledes seriebakstas, nummer och dato å alla valörer .- «

srån och med 150 R:dr RmIt och derutöswer. »
Uti Registrerade bres böra penningar icke säxIdas, emsdan dessm

med undantag endast as namnkarteringety ej få behandlas annoxlunda äu

alia andra orekommenderade bref. «
Rekommenderadt bref Utlemnas icke utan qvitto as rätta egaren eller

deß behörigen befullmägtigade ombud«, samt utgifwes ej till okänd, Utan
intyg as trowärdig person, att "den, sig anmälande är den, till hwilken

; breswet sinnes wara adresseradt « ·
E Bres till Norge och Danmark om Enkel wigt, 15 grammer (3« ort),

» beimva betalade ihr 12 sch« obere-lade söv 25 dre.

-- Från och till samtlige postanstalter i rikex besordras äswen VOLK-anw¬

Ti sörsändelser.
T Under korsband sä, inrikes orter emellan, försändas .
dels tryckta, litogrcIfierade eller eljest på mekanisk wäg ästadkomna

uppsatser, med undantag endast sök fix-isten srambragta niedelstkopicrings¬

maskin eller kalkering. sz . «

» « Ä korsbandssörsändelse sär icke finnas annat handstriswct än i fråga ¬
s· ojn trycksaker: adreß, afsändarens understrist och darum, samt, sp;

« hwad beträsfar waruproswer och 1nönster: adreß, en fabviks- eller
handelsfirmm Kummer och pris. « , - «

Portot sör dylika försändelser utgöv 6 öre sBr hwar wigt as åtta ort

eller III-runden ¬

betalade för 6 öre pr 40 grammer (8 ort). .

Es
»---.-——--«-.z,

sör 150 R:dr R:mt, utgösr Tjugusyra dre, samt sör öppen Femtio bre, «»

Us«

Kor«sbandssörsändelsch« etc. -till Nat-ge och Danmark befordrasÄendast «sp«

Fösrsändelse i wigt öswerstigande 250 grammer behandlas som paket.

Eurigt KongL MajasNadigaVref tin K. Wet. Akademieu

af den 1 Ju·li"1858"skoladesmå Almana or« " « " ·¬

. » s. » » « Im »k, . ¬
gigssspkgssgxsgxsh sxkxxnsdsssgk ZEIT HEFT -sT«IITTksIsTs’Ts
« ,- · « · a ex as prts .e er wtd försäl«n«
Almanachor ej ·«ttll1ka är Eförsedd « ·· I m en Uf
. » » . « de« a tad

for 14 orc stycsket, att böta HONIde Rzzsztossrsthst

gang sådant ösfwferträdeT «. «

Tabell, sont ander saststäklda Fem Ilasser utwisar, i första kommuni¬

—deras» födelse-år,-som wid .1870 spårskörjan äro unde

rkastade utskrifning

och "i scdnare kolumnen det årtal med hw « «
· · -« · ·- ars.ut an de aro . ·
b.eratt1gade, att Ifrån sallmänna Beswäritsgeng entledigkxtxkaorbgm

sgHIsI-g-g-g-s--s-sg-:-s-s-s---Essssgsssggggggggzsäszgs

B

¬

Wid 1870 ärs bärjxew nnderkastade Utskrisning till

National-,Bewäriagen.

Första klassem Ynglingar a llda 2 «’ «

Andra klassen,»efter fyllda x1spär . o. ak« « «
Tred1e klassexhzaf dem soxzx fyllt 22 år «. . . «
Fjerdc klasseykfter fyllda 23 år . . . . «
Femte klassen, as 24 års ålder. . . .« « «

Wid 1871 års böxjau,« då de, spm höra«·tif1 Hast-¬

föregående åretD Femte klaß, entledigas frän Be¬

wäringen, föriindras klasserna på sätt som söljer:¬

Första klasseth n lin« ’

Andra sklassew Y. g-. gkwkf .20.år . « · .
Tredje klasser . . . . . . « « « « « « «
Fjerde klassen, ; « ; «. . .
« Femtev Rassen, ,. .« . . .« .

Och så widarc är ester unnat.

Crit-ledi¬

Födde in- gade med

Um nedan¬

siutet as .

strier ät. nedan¬

1849
1848
1847
1846
«1845

1850
1849
1848
,1847

1846

nämde är..

1874
1873«
1872
1871
·1870

18H5

—1874

1873
1872
1871