OCR Output

..·,«,

Man begagnar , fig» psä olikg stülko af- UIkiiscF sattde »Ent- - — IS
Maximuan Taf pxlkcustskalor ach ilxtsfätkniv en as Ve- plaxtkorssvyt «
Man der nppdragit För"skolox, från gwilkaj wem wtkI hexxztex «
pfantor att Utsätta med« . jordklimp,- IIppluckxasjorden tikl ;
eller 2 thutns djup need en klohacka, eller ockho söresochupps
brännes ris påj platsen sör den« blifwandc planx ««Dla1·1, lswilkens
derigenom gäres tjeulig för emottagande as frö: Detta ut-»«
sås sedermera jemut öftrierallt, hwartill ersordras s-«4 skålpund ¬
barrträdfrö på ett kappland, hwarifrån 3;000 till «4,000 plan- "·
rot-« kunna erhållas«. Da tallplanturna hnnnit enalder as 3
och granpwntorna en- ülder as4 är, upptagas de sü, »attj,ord- « ,
klimpinedföljer hwarje platxta, medelst en spade as ödecimajbi »k;
tums läxjgd och 172 deckInalttIms-· bredd. De utsättas derefter «
med 5 till 6 sots mellanrum usti gropar, hwilka tillj famnjxa
form och storlek som jordklimpen bltfwtt upptagne medsamma
spade å den plats, hwarest skog skalk uppdraga . « « "
Man- kaa ack Utsätta p antor Utanv jor"dkl·imp, hwilket u11-,.
derstundom är billägare, men ej så säkertx För detta anda¬
mål måste plantfkolan beredas« omsorgsfttllare, såsom ett trad¬
gårdspslana Sedan jorden bliswit såluuda beredd,s 11tm,ärkas
derstiides såningslinier på 5 till 7 tums afstånd srån hwarki
andra, hwjlka linker Irr-Magus i forder till entkring 1J2tums
djst och 1 tums bredd. Uti dessa rännor sär man nju sröen
så tätt, att 15 till 20 läggas på 1 tums längd samtsedan
nedmyllas till 74 tums d1up. Undei sin uppwäxt Pallas
plantorna Jena sråu ogräs ochwattnas uär ftarksz tot a in-»
träffar. Tallpslantorszutsättas wisd I2 elker Fürs "-ål"der, mens¬
de as grcm wid 3 eller 4 är. Wid Utplanxerjng af toll, scnju
sker sm« wären- bcgagnar man sig as sättigt-UT foxm as ca
planteringsikipinne, sådatjden brilkas af irädgårdsmästaee, eller
wanlig jernstör, " «
eller Ircppluckras juriste till ersorderligt djup uti waleivga plan¬
teringsgropar.« Sedan man, efter att haft-Ja 11ppxt1z31tplan-v
to·rna, buudit dem i kiiippor samt nedsäukt röttertra .1 let-Wäs¬

« -s

hwarlmed Hört-is has af 5 till 6 taan djkxp,, · «

fing, sa löstagas de zeuester arm-an o än as i det med
1Lesenet » Fxpsrda . haletz J-.J;»«1;Y«,»Iedij·e«t.f»1ietg upjjä skejth eg bland ad fand
acps My. , u, hxvckxxxftrr äxkxthxkxt Iixt « Tags ·,t,1:.·. am; as o«mkri1.tg«d.eng. "
For .,gxc,kxxplaxrtox zgxxxpsayjikgspzjktest" neppz lauteer pa så säti
att, sedan de ur platitskojprna. upsotagit«» geuazm astt pafömse
selig-or .om» plagt-nahen -n’eds;k1—g«1;ta, sspaden snedxt soch upplyxftaszdetft
Im en tell 2 sifvts langa pragmatåska sträckor, man wsd dems

. ägämsring iasskiljer tdessa resmsosr Uti Iknippew sinnehållasnde Z

. ...5. pszanwr hwakrdera med sås mvckea wisshäagciikdxe jord som
»maleg«t. Psfaptgroziamsespupptagas medsjacka djcsij göras skåI-«
sormtgaz samt temxxgenszwxdak mzen ej syuaerligensdjupax Sanft
icmelleritd detta « sat·t medst ,»åtskijllix1a, olägenheter j.sö·r.pla1i-.
tornas goda uthtsdneng., brukar man- opckomskola 27-årig,a plan¬
tor ach sedan Ursiitta dem estti ngnit dsjupsare gropjau Art ef¬
ter planterxpgetx de utsatta »pla11··torna meist-e :-e:f17ee·ses, io att
Håatkjeltäå sorhmdsm satt de af kreamr .a"-fsbetas, torde fix-Fa af
· Man har ,eräknat, att i wärt,"lan"d atgå närmare ·9.m·ifl¬
lionexj samnax wed .t:,lll«hrxsi,n,s-le samt ungefär 2 millioner sam¬
nar trll byggyatzN ach slöidwivke samt för u.tsk,ezp.pusingen,, merk
att skogen ex foriyär att,· Utaa äswentyr för sitt beständ,«af¬
kaska .merax,an swsxd paß is) mallianex sammt-, hwaras måste
splja, att skagskapxtaleOt ärltgen minskas med onikriug 6 mil-.
lxouer ««f»amnatr. jLFsgger man hsärtisL att-·högst betydli-ga wid¬
dee stagsmark Krieg-Heu berijzfswass jin trädbekläduad genom swedj¬
nmg och skvgsselsdah samtakt fkogens bestånd 1tndersgräfwes

geIlym·» keepingazuuga txsäds bort.tagand.e, så axt ej« mindre äu
Iq nnkfwner pct 4 år .·x1ll.te1eg,raf- ach grufftolpar utförts«, så ,
wtsar det sig zkzlartzatt en älndaugålsenlig hushållningsmed

singen mäste uppfattas såsom en ssak asf allrahögsta wigt, ej

allenast·«d2er.spr,»att ..skogen- ger·-oß medel att« fylla såmünga as

würa n»od«jzva117dega»kzehas, utaa äswen dersöre, attsdeusutiöfwar

etk sa Ybettjdlkgsts mslsytaätdies YPIE wär »säd«e-rn-ejo«rd«s sörmäga att

srambptxnga Uaxzande stördav " " «

N——..—sp¬