OCR Output

IMM- WILL-Ade bös-c fullkxändjgt inseixqch
» » out en Ucltkokens Byrbctgsså
.-UtIigE11 »Hu Mde splkmäxtgchkfä III-IT
surrte »der-Ethik Zix·cg:tsäkd.rark- irr-Stein
Wlskjy Wi.gk"- Ei ällekla
Mw
see-I

txädeswis per «
dies ward. beisaktsas H
OCH dÄÜfI
"«ogsprojd1xk«ter,x «
fksxdaT iså"år der its oaf
1 . .cxf·k1a«ftuitxg»-xtt·etsd föx
bestand ach izköskankde be
M n Ettig vdliklys framsxeg. »
. ru., man böy ajwcrka sixr
lägevch beskaffenth .s
« lika«behof, sont deu» « »
bruklzigä sättct äxr den få kallade
städeis towärr ofta Utföres
crna äIr här jän «« »
nstill olika äudamål anjer sig .
warlemnasz skdgenblir hämf oxemn,

Ti

hwam

som . .
WITH-geh txt
BE ofwek Tcth
dsgf äva LI¬
cctt skiz¬
didß
MIN¬

wiss dess
e.t,..h«elxs -s· »

Hf
,«. .

--« —

TUH
. geys

r; Akk¬

åtxd tnå bkga"g·xtas, grau je

El

Eordsrcisz sddr detta ej kmth

natxjthsj
dd ...Vch"tätk)

skog beIor
amt pså deß« Wj
skzall »f1"ll—a«.« " Det« i wärleatxd kniest
lädningem hwilkett här¬

llt Heft-er out- «

PS de )

M del-I

iä»pl«’anlöft, att Man q» « «
der bnrttager de Httasxszåtkötnljgg

ständi het ¬
g behöflkstxk Ewka

rng Tom smsci
emsi» de sämre träden
d«·«e Ming träden öfwer
nom- i Tin» t,ilklwä»xt,
gär, gtt Ungikog
UPYWIMU Mfkcck skUWQ
» djetr glesshuggna f
lle citt härjd«,, och pfta
ctanpge de unga plantorn
före föreslagi"t»«.åtfxilliga ajjdra mera ändamå
prpuadHätt för skng
westkij blottspcn del afskogswiddei
så,. att om man till exempcl her
« vär, sückndelas
nom maxi, efter att hafjwa ofwcr
get, Full-: kunna
w11x211,sk09.» Elle-r dck as
hwar spnch Ye1x uxtder fett i
W erfas; « ’t»·,l ·e«x,,
päriga periodh

Etwas- af äldre vodi-) hämmris «hjjrige¬
einte bristen på större öppvqu plgxser
företrädeswis hildas «,af gran, spmxmder
och att tallen derigcnotn Updgxk

ogen .så fromman ster tilg¬
att genoij viparfczjjjt
a alldcles först«dr,as. «»»M,a11»hcix«fdkx¬
lseuliga gllet bätixe
en att ükxigen af- ·t.
ensåterwäxtz

tr"äiigds.¬
UOg « jexf Man, «

h"1tshållnsing·en; näng
U mån Taf sko , «
äknar sdenna åerwäxt Fauna
i 100 å.r,shy«ggM-· Time-righ¬
« kat «·det sistja cllcr»det
ånyo bdrja m«ed det fdrsta, som s «
delas skpgen i wissastörrelopttep « » »¬
vißt sur-tat dir (kexller»·a-fws:r.k- « »

med jOOssüriy åtek · «

ske «».pa, 100 fkogejr .
. . IOOFDe
IMH då hat«
ku¬

pxspgxgs

tmigsperinw CI

dxt
induqu fern .

en sksogs Maja »Y.

yggcnx Fördkluriie "«a«f dtt

« M »Hätt» zip-;- ngxx -.-i ! Whey kgllkgxt trakthu ggz using ,
sp- sugim itwissvc scigtrm r sitt- skqxssexiss -.srci«"tsds11 Etext-sinds
Idxexiwg med- deßg shss skg iixdikigg ..«d?ws,tmi:g ..)si-r.ige1sions·vses¬
« ttjggas, att träden blistasxktigEipkkiak sdwima ålder pjå hwarje
Puggplatzsjamt rckkare Joch- ciwistsfrijaky gifwande en stät-re wir¬
« esxncksiq,. Utsttf äiwext ..a«tt «ät«c·irwäxten af »t.alls»kog. därigenoxn
Undktläkkfcizsk skitx jxtorjnäx ej irr-Imskogexpkxxnnagörä sä« ftofc
stadcy samt atst.jpxakjtornasxjredatxdc färbekanidjc ochzskogsk
affotslingen ijdspblifwåk kl?s·q1v,kjjn«ate.. ·Man hat zbekäkngh
att i Hn sä. stött skd",szdär "fj1a11shwarje" 2"0:d"e ellethbfke ät,
eller drum bättrss EIN-BE en pü. V20Tdk spellsessf ’--·t’2s:’t.ed.el Cf skvg,e-tt,
utgallrchspmåttga Bittre Härmadc träd tiscl stängsclwirkhbxäxiHF
Mk« m«.«" Ich lzäjrfcgetiorit spä tütmlandet borttagitltufetltals öwaåk
stuggade mxtstdre statixmax tilI hwarjehanda ändatttåh Akle
wid moguädstiden hat 400 xill 500 fullwuxnck träd på tunin¬
landet äri i"sännfng betydligegendvmk wmmen genomklök
hushåkcningI . l . - « « « " " . ? .

Dennaträktshuggning kan dock ej mesd fördel genomföras
af andra,« än .a.f dexiyfpm Tegla widsträcktare och jemnare sto¬
gar«,« ell«eJ" i Icindra .ort«er..i«jn fådanek Her fmärre wirke,spsom" ge¬
ndm träkthxiggningen erhålles, kan afsättas ellcr anwändas
Man hat-J »d«å jåsom det itjcnligastcfkogsafwcrkningsfättct, ej
bldstt för de norrq ortchcy atan ock för smärre htz"t;1"mans¬
"»"gä,te,«förord·at deris kallade osrdnaspdfe blädningem .Wid detta

hushülltiingssätts sdxjx ozckzxiärmaft öfwerensstämmer stued natu¬
kcnks egef, ciftsvkkkas e« wißddl as skogen under ett wißtderenth
swasraitde äntaf är, ,dv«»ck sä, .c.t«t bekunder blotk d«"g"t« behöfliga
eller afsättligci wirkeflagetsafwerkaz oth· det öfrigq qw"arle1jt¬
Üas för "att ijtterligcjre tillwäxa. Då derjemtez säso,1n—sigbör;
afwctkningcn är grundadpså och öswerensstämmer med· hinab
skvogeu ätZt sen Allmäer o fskoHsmarkeW genom de träd som
warlseinyå d,"aldr«i" chlt oJ hü et hcröfwas·skyddpafw«ä»ngd«e
« Zog-« is Mich-Reis ;..’äki·"eI-nde skdgetss bdståvsdksörutscijtrlkaäl
att« lätiijäligci gäkdbk ök återwäxk äj försiltjmjfcjisg ·