OCR Output

. s¬

,

Att wärmet ach de alika fördelnin acke ter·»jprdytan är » « . .. .-, « «
grundorfaken still alla w ’derlekswexlingarkz är fett Immera obe-- Dctta »Ur .,0UIEPUEUZULIS h-JVUfo» WJDCÄUHUPPYFFIUY
stkidiig saxming, som ieesdansiiiusgk warit känd och seit-seligen » . arm-m pe forekkvmmtt I - e sxvenskcss wanvchzvmcztuxl ers gn¬
zännu tidigare anad." Hwarhelst man spårat en möjlig orfakv glftmmak ÜIIhUUdWVei UVTPLUEISUÆ kYUEWF .a I deFU Is¬
Itill jväsrniewsesxkingay har man dersöre ocksä sanat en orsak tilf z MU- -D91L1j; spZVstRAIMMTchas Umqu UMVHJEJZVMMWF «:
Wsädserlesksfijrändringar; ·Sü1und·a wet matt, att— soler pa-«Tjjf·s; · M den inforda padcrleken ZWEITEN-ka 19 FUI A desidagnas
sammsa gen-g hon gee osz Ijiig,s äfwen tiefsäsnder riß sen fis-or »» är» Auch Celsxt Almanacha ,pr år 1729- xnkn Jle s Aåtd af·
mIJckenhet as wärme, soch att den väika höjd öfwer h-orisjonte11«i, sk-« · den« Utfomtzio ajweu andra Jlmanachpfs I, Uvzkta es? Ei cka
spsm ssoisen pa o«1ika.stiiereu as jordeu uppuar, ässwenso«m·, sijr H-; umwqu foxklartxlg sakuas- eheru Pet M suIJMEII iekstz s.vW.a»
estt ach samma ställe, deß olika shöjder ander olika sdelar af I dMl Um Dck I Akmanachoma spke 1729 WUDEV dkvkpä gbkk
are-E bselsedsagas af solika grader af belysning och Uppwsärw «Js».·«" MUU hafwa SIIUI)UUVU·SVUUV Vch Upphok· lJ kgsseensenk ;¬
nin-g, samt aTtst deraf de ssarfkilta ländersnas klimater och ·års- s « Mdtlch Uf d.F«st·1kangkeV korde Web WHAT UUIZI THAng
"-t2id«e«rnas allmänna skiljakiigheter i asseende pü wäsdefrleken äro --;»z.-; att man aldrtgz Ice MS UVTPWUJIMXV tankt sigYspshs ·--.-a"s»c«
bereden-des Nu wem wi ockfå, att månen under plika delae af lis, » WAMk M Wllkzerleken skUllF das spr. dag TZZUZU FUIZMFUC
sitt- Topp kring jorsden tillfänder ofz en ivliksa mängd asf ljus, J UUdEV d? ,tWå lerOVTJUs Web ZU mänmkespmg IX U wflkrs
fix-m icke är antrat sän sokljuz hwilket blisfwit Eiterkastadk frsän -. . » IMVM fklllxda ZWEIT- UTUN endast Akt Uknthfamn ; HEXE-spä¬
Måknens Uta: wid fuklmäne mottaga wi såluuda ganska myscket W- Us dagars Wva MOVIFPGVUUDE IVEckOV Fjek III-! Ika kr- stUllze
ljus från meinen, men deremot wid nTymåne nästan intet sk- » MIPEP diessa ·«t.!Vå år MOJUSEU »W1s·a. WSM gibmeklfsfckknmfkof
Da man as daglisg erfarenhet har sig bei-ant, att folljujee all- MMMU de I Ajsemde På VEADUIEEEUk Vsh Ins T I sog-ALTE
Tid Eifrsföljes af warme, Tså war det ganfka naturligt, att«de«n -,-z-" « Mfaxn EN- MUU for dek Wldstkackta laUdFt T a» Tal-The « Äktkk
«-fsörrrivdan sen geing Uppstsosd vch under Iiågion tid widhölls-, att iszs ware harmed hUtU älmfhelsts SFUUVE Udcks UWgWJIUaz Ita ¬
tin-Einen ander sina skiftesn borde tillsända oß en solika mängd « tugekfek thWU PMB Eekkld OkwekydkgkGENIUS-E-attmmlsklfcua

--;--«. - « s- - ·- : . " - icke Utö Wa nä --on«märkbar inflytelfe hwarken pa« wayerlekexl
warme, namligeu åtexkastadt solwarme, på famma gång han E g särfkiidt på temperaturm wW sprdytaw

wende-e en seist-a mängd eterkasiadt solljus samt sazxt dast- i.-,allss»iätthet CHORUS .. .. - .« «
deriesken wässenstligen betingas af wärmet Zch defß föäsdejningp «ij Mer hqxi UIWEIE Ullt skov Upphort att langte Hebchgllg Wu.
äfwen desijna -bor-de eller üMinstsone kundie inafoililmån war-a dersleåsglppglfkesz I FIJITIFKIAIEYKZPL Tgkläkåxxnlheetexnnfl
bewenden m-å1ikiitena. - sen nu e er det Er Ei andetrum ":T- ane - aIw-a«n gson ex f« . » - · . —

f H « g f ’ mai-a Isramikänder Norge och Danmark hufwa Uth famma

ritt Månskiftena «e-f-te"«r 19 Eirs Eförin p üter inträspa Ei kam-um — g . » . . , .- - -- .
månadsdagar; sei sgtt, still exempeÄI ,paskfuilmemfefu,-psonsi 1851 til wadcrkeksuppgxftkw Iwa bokttagxm Ur dessc laudsxs
Anna-finde pa« den 15 April, äfvwen 1870 inträjfar pa samma » lmanachsor. - « - · «· " « —
"dat«uijn«·; och pEi slika fätt alla öfrsizga månskisften ander dessa twü » ·.·. - « «

Eir. Häxaf jledsdes jman till den förmodaxy att wäderlekexe pä ett » .

Erd fäkfkildsa Eider katede Wisa nagen öfwerektksftämsttxelfe...n«i;se’d- « » « ·

·- wäderleken under motswarande ärstider för jeüjitt 179 Ekr tiRMT