OCR Output

....,.«»,-.-. » N . v · l«

Der må anxnärkas, att handel med-f’treatur.cgerl sruxn å flere »
andra marknader än dem, som här «o-fwan äro såfom kxjeatuwk «

1

majkknader färskildt Tbetecknada ·· - · · ; T» ¬

. N

Opgaveover Markeder i -1870. )H

.«Skibotten i Lyngens Præstegjekd, sze Jana-at —«

Lillehammey 18. — Gjövig, 25. —.— Christiania, 1:sta Febru¬

aV ·— Bugöfjord i SdeUMUger, 2. — Drammen, 8. —- ;

-Kongsberg, 15. —- Kirkenæs ved Bögfjord i- Sydvaranger,

15. —- Risws, 15. — Skien,- 22. —s Steenkjær, 22. —«Gkuu¬

set i Elverums .«Præstegjesld,« 1:st·e -Marts. — -.Levmxgek, L --.«
Bosekop i Altens "Præftegjeld, 7. —":Skibotten, 16." —- Stok-¬
,-murknæs i Hadsels ·Prastegje!d, 21:fte« Juni. —- Thwndhjem,
28. —- Sleipnæsledingsberg i Rodö Pmstegjeld,28.——Bjöm-s —

- (¬
s

ledingsberg .i Alstahong -Prceftegjeld, 5:te Juli. —- Tilrum i

Vrönö Præstegjeld, 12. —»Nceröbjerget i Nærö Prcestegjeld, »
19.- —- Stavs Hæsternarked iOiers prcestegjeld, 30Lde August-—- « ¬

« Christianssand, 30.—— Leerdalsörem Mde Septemb er.—.—Ha1nar,

Lade October. —"— Veblnngsnces i Grytens Prcestegjeld, 4. -·—.—- —
Mcelen i Overhaldens Præstegjeld, .4. —- Fredersikshald, 6. —« 7-».,, «

Christian-Diana U. —- Kongsvinsger, 12. — Stavanger,-25.—

Skibotten, 12zte November. —-—.Kjækan isSkjervö Proestegjeld,21 III
18.- —»Bofekop, -28. ·—— Karlebotten iNæsfeby -Præstegjeld, til I««I,Is« «
den tid i« Slutningen af November ellev December, vsont af,

» Fogden bestemn1es. — Senats-gen III-de December-.

k-.-.. » · .--..--....,-.......—-.-..-«

,« , «
s II»

» - ¬

«

Qm wäderleköuppgis-teman den Swenska'

Almanachan.

" : « Da dc wäderleksuppgifter, som. hitintills förekomxnitiAb
«-Znanachan, jnnewarande år(1870)—äroutelem11adeod) hadanefter
W

Ue Widare komm-a attsinföras,- har man trottfig böra meiddela

allmänheten de skäl, hwilka föranledt sawäl denna åtgard som
"",«ock ifrügawarande uppgifters uxsprunglega upptagande I»Alma¬
...nachan. Det förutsättes härw1d, att enhwar,,som kntttlls be¬

agnat den lilla ..Almanarhan, tagit kännedpm om uden öfwer-.
rest-, som alltid första månaden i året warttutsatt ofwer dessa

.wäderleksnppgifter, « ach» fomntwisay att det warit den för 19

ür tillbaka werkligen rådandc wäderlcken, vsom waxit angifwen.
"·E1nedan mennifkan i en mängd af fma wigtrgare daglxga

deftyr är beroende af wäderleken, o·ch denna fåwäl derföresom
ock I

andra hänseenden har ett stort inflytande på den menskliga

.l)nshållningen, "«hafwa redan tidigt bemödanden blifwit gjorda

att ökaut or a nå on lag- eller ordning Utidetinweckxadespel
af nxrturkraffterkkhwaåf Wäderlekenbeståmnres. Desjabemodanden
hafwa wisserligen icke waret utan all» fruk»t, och Isynnerhekhar
i senare tider den wetenskap, som sysselsatter sig med wader¬
leksförhüllandena och närvbeslägtadve amnen, eller 1neteo»»r»olo¬

jen, gjort stora framsteg. Men Ickc desto mmdre aro we annu
Saugt derifrün att kunna från en dag tell» en annan med någan
säkerhet förutfäga wäderleken, dch ännn langxe dertfran att for
ftörre tidrymder, fåsom för ett. helt är, »das forhandkunna ank
gifwa de särskilda dagarnes olrka beskafsenhet »Emellert1d hat
man i forna tider, då kunskapen om detta amne war fängt
mindre utwecklad än nu, och då man annu hade ett allt for
dfullftändigt begrepp om de mwecklade forhållanden, hwaxmed
man här har att göra, någon gång trott srg haftpa fumnt»en
en ledtråd i dessa irrgångar och I någon wkß mån Mannsge¬
Msäga wisderlekexh ·