OCR Output

Detta är, 1870.,-- sär i Sol-d Cirkeln rlledf Sand
andrmgen der Z: dj e. Sönda gsdokstafwen iir B, soch P
terminen inträsfar den 15 April. ,

Det fammn är ock ifråm ·

H. M Konung CARL xv:s Födelse, den 3 Miij 1826, det ¬

Deß uppstigandep å Thronen, den 8 Eluli 1859, det «·««

·s; Kröning, den 3 Maj1860 -. . .det
H. M. Drottning WILHELMINA FRJHJDRIHJA ALBICAN¬

ss DRA ANNA LOVISAS Fö deJlse, den 5 Aug.1828, .det«

« Deß Bilä ger, den 19 Luni 1850 . . . . . .det«

Kröning, den 3 Maj 1860, . . .de

H M Enke-Drott1ing JOSEPHLNA MAXIMILIANA

HLUGENIAS Fiedel e, den 14 Max-e.18·o7, . . . ¬

Deß Biläg er, den 19 Juni 1823, .

Kröning den 28 seist-.1844,.

-«H. K. Höghet Arf- Prinsen och Hertigen af Ostergothland

( osoAn PREDRIOS Fddelse, den 21 Ja11.1829,.

H. K. Hö ghet Prinsessan och Hertiginnan af Oftergöth;d
land sOPHlA WILHELMINA MARIANA HENRIBT- - ·
TAs Födelse, den 9 Juli 1836, . «. . . . . . . det

Deß Biläger, den 6 Juni 1857,. . . .det

H. K. Hö ghet Arf-Prinsen och Hertige n af Wermland
OSCAR GUSTAP ADOLPHS Födelfe, den 16 J un11858 det

·H. K. Hdghet Arf-Prinsen och Hertig en af Gottland
OSCAR CARL AUGUSTS Födelse, den 15 Nov 1859, det¬

H. ·K. Höghet Aer Priner och Hethigen gf Westerg öthland
oSOAn CARL InvlLHELMs Fd delse den 27 Pehk.1861, det

H K. Höghet Arf- Prinsen och HertigenafNerikeEUGENB .
F«·NA1-0L1e0N NmoLAUs Fddelje, deu1 Aug-.1865 dct

K Höghet This-Priner och Hertig en af Dalarne ..
HNioOLAUs AUGUsTs Fd odelse, den»24 Aug 1831, . det

H. K. Hö ghet Prinsessan och Hertiginnan af Dalarne
TIIBRESIA AMALIA CAROLINA JOSEPHINA AN -T
TOlNETTAs Födelse den 21 Der-. 1836, . .det

Deß« leäger, den 16 April 1864 . . ; . .