OCR Output

» HW igdanx dfwesvttädeeis ;.

frsäü th med 10 intikl 13 ort ;-.:l ; : -.. ; ; .
« lsz IZ Pl 16 W ·—’· li« do o, i« »O 4

19 D 22 V s- 02«·0 or o o« o. — 84·

22 sissk26 s- . -.·. . . .s —-— 96..

« » « « -. .::26 » 31v . .« . i. . ; -. f. 1:""sz"’8.
« « . " ZI » ;41, s- ·. . . . . .- ." . I: 20.
«- · 41 » VI » . . .- . .. . . 1:32.

51 ».-szc»31 »s- . . . ., . .« 1:44.»

d- so wide so ins

, stärkt ocl tilcl Tfamilä e s o tun alter i riket be ordms « w " "
korshsaukdsfsrHände-Lied g U »st» s. . - . f - s af M
z Und-er Ihr-bade fä, inrikes prster »ze«m»e1ll«gn, förfändas .
» . del-IT Erykkicq Jungmfierade vesller .e1«j«eft"-, ä."-·-»111·U1"ekan·ifk"wäg
üstgdkowuy jpgatsszmvd uns-antag« endast För sskrifteix stam¬
brktgksclx Medel Tspfpjermgsmafktxt «»eller-Xalketii1sg. · « «
» "E-fkdrsbansdgs ötssändelse fürsxcke finnexs antrat handfkrifwetän
; Fig-Mut tryckf ketz: -adreß;, afsändarens und-erstrift .o"ch"d«atum«,
a1;-«,:-,Z«««» « x . ¬
J jfshwichd bekrä ,c1j«fx» swåkuproifwer v« mön e""r: adre en ’ ¬
briksäzsellkrsslzgyddksi skrmfa, snugnljtetocckljz »spris;st- « "" B« " fq
H « drtot r zy spa« örjän e« set-at Er B öre Hr «"w"ar w· t
af-’-Jct·tq ort· kller demner s · g « J « f« h . M

"- Enligt Kfon l, MüjW Nüdign Bref tikl K. Wet. Akademien
kle »d.en«»1» Juli 1353 skola d·e smü Almanachorna hädaneftekföw
falva haftadc sucht fkurnzet fdr 14 ·öre Runt stycketx Leinwand-es
den, somsz wüng » eng de«ttasprts, eller swtd förfäkljniukeit af
Abganachor ej tr»jtk«a år järsedd med äj tade vfkth s arise

für 14 spöre styckest,-s«utt bös-a 50 Fäsx Rxmt för hwsarje

-,. x

— M—...·-«—-M-»- «
-« « « ·-..s du«-t¬

« 16 -» 19 d .« ... . .- . . —-—-. 72.«««

.. .« - kcss -I’·..7·PI-v" sk¬
-».·....—.·....·«·.-;..:---,.,c:..·kvÅ W QDFFFHPUH -,.Y-k.« .» wir-» -,-»»»W v .« esse »Ja-»ska- JW « M

Ikastade Ittskrifiräng och is fednarie Pol-J
» For-Ha skiasjsejy x Yxxgtixigak T ckav syudh "
— » HTJriådjdEkfaskknks Jafdem-«i)"";1-·1"1"sylkt22kki15v

ITTj Forfw »s.kl-scsse"1s1k YU««gl-ingar -saf 20 M "«— .·
s- sAigskdxn--"k1asjien,».« » - ; .«

.va under faststäxxlda Femxsksxasspk Wjspk Hi a www »
Mkan dems spfdewåy spmszww IRS-Mist W J « ro Jus-der- «

« « - «- Um dePT"«-szürt9s1i,."1ned, spj .
hwars utgüng dsse»äro owxlkorlrgeu hkxättzgavvzsz M ifranj

allmänna Bewäringen eixksledtgaQFJY

kl.

Wids -,1..8169- säts histqu Unsderkgstadse T«
Utskrifning tjll NatioUgl-Vewäring,eu.

X

· Loär »F ,. f » . - . . i» ,.«·o o » O :
Andre WITH-Hm «efspt«-e:1:sf«y«1sld41 21 är« .

Fig-the Hasen, eer fy . da 23 sit
- Fern-te kilassen., af 24 jäer åldeL I» UT
Id 1870 wars bbirsjkam idü de-, Tom-? «
» . ljsökva tikl Käftförekgående säkets Femtesz ¬
Haß-, ..em-Iedi.gas fix-äu —Bewär.in.g-e.n,
-- fjxrziiudrass klasfeirna på sätt. s»on«I-följieri: . » T

O

O- O . O

Trdxeklassexkk,. : ,« , sz » l

Och· så widare år Eiter anIIat. »