OCR Output

Den like-, rödaktigeTornfalkem som plägar bo -i kyrkstorn
nich under tak, hörer -till de ofkadligaste af alla, då han mest
förtär .större «infek-t-er, möß o.- d. och ioftast lefwer i fred till¬
lzopa .«n.ied -Sparfwama.—-.—De för oß met skadligesproffoglame
ji«-m Ost-name, ochx i .si)1merhest Dufhö en, som är temljsgen
allmän och kein anses för den djerfwaste blend- wåra roffoglar.
Eis-Wust — för bessre, de meft skadliga arterua bestämmer dennyn
jagtftadgan skottpenningar. i « . ·

- Dessa roffoglar kam-m igenkånnas på följande märkem —

Dufhdken är nära vcrlnslång; dock hannen wid skpaß Z
tum «-mindr.e«- Wingaene sriäcka knappt öfwer halfwasstjertens
Iängd, dü dek--hållas·s tryckta intill kroppen nich-. 4:de wingpennan
är läxsegft Wei- :a«lla"— wåsra öfrizgsax lika stora roffoglar uå win¬
garna nära M mdt.sftjertfpetsen). Färgen är äfwen grå..-«Un¬
dertill säw deåldre hwita med- tätt ståeude swartaktiga twärs
streck; de yngre äeo undertill gulhwita »med läugssgående,
swartgktiga fläckar.; füledes ganska olika med’.de äldre.

s Ornarne äro de störste bland roffoglar-na, omkring 172

aln lå1«cga,-och äro genom denna storlek wäl igenkänliga. «
« Bergufwen är försedd med 2:ne tydligasfjädertossar» på
l)ufwudet, ösfwer ögonety oclJ är uästan så stor som en Our-,
Purn kortare, blott något öfwer aluslång. Den wansliga, lilla
pornugglam ssom äfwen har fjädertofsar på hufwudet,- men
blott är 13 a 15 cum läng, bör ej ofredas. «

« As hrpad här är i korthet anförsdtk torde enhwar inse,
hurn wigttgt det är· att igifwa ett skydd åt de jagtbara din¬
ren och foglarna, och äfwen såt-må11?et ««djur, som man afgam¬
mal fördom orätt hällit för skadlig . Püdet att wärt land
för framtiden må fä-·behülla hwad ssom äunu üterstår af deß
forna rjkedotn på willebråd, bör derföre enhwakr der-tschi¬
draga, att jagt-stadsganssnu gällande bestämmelser,sså wäl« sum
de Tföräsnzdringar - deri-,· som KoIIgL Majtt kan pxdfswa lämplsigtz
att päbjusda, Nmka med xxoggrannhet iakttagaF »

. --. » « . -.« ..«-- -«—-—.-«MW--.

llnderkäkteffek fäis KorrespondedkerlEX

Utan att bref mellan allaj«·inrikesIpostanstalter«äro«f«örfed-da
Med portofrimärkenå Tolf Orc för enkel brefwtgt««1cke app¬
«" Täende till fullt 4 ort’ o. s.««w., eznltgt uppgxft har nedan,
unna de ej winna befordran. Ä » »

att, It saknad af frimärken, wid Postattstalterxta kontant betalsa
postportm « , « « « ««
Uti orekommenderade bref böra penmngaraldrtg sandas.,
utan dessa då alltid Rekommender «
rekommexxdqtion, derwid Postwerket answararXfHI 150 R:dr

R:mt,- Ittgör endast Tjugufyra «öre,’ samt ör« ««d"sp »e«n,s«ut««oms
assuransajgift Twå öre, fdr hwarje100 Nde »:th- emtw ore.

För» atkk i- hkändselse asf förlusp winqu»ersättnixkgsför ,d«e.«i re¬
hmnxenderade bsref fände penum «.«ar, müste.s,edelf1;1«f«te

räkt"as, som Upptager hxparje färsZtldx sedexfdzrtz «saxnt « « « « «
feviebokxstaf,.nu1kkmer och dato å alla valoperspfxåndch med 150
R":d’r,R«.:mt o. -. derutöfwer. . « z «« , « «««
« Uti Regij made bref böra äfwenkedesmgsa penmxxgarjank
das, eznedan des.sq, med undantagendgst af namukartermgen, ej
fü behandlas annorlunda

Wigtbestämmelser jemte belöpsande psorto för brefk

ihm wexlasf emellan itirzkikes pofiå11staltex;, näy wigten R"d«rs«öse.
ejuppgüetillfulljtz 4 opt. . . . . . . ,—- 12.¬
früxxxich used 4«iut,ill 7ort . . . . s.

7 . ««10. v . . s O . . . l . .

H-) Postnnderrättelfet sinnai intagne i tit)f7k’«s:i«fte««nF LIMIan

ket« Mde Arg. (1861) list-I häftetk sid. 64.

athrligtwis möter ej hinder

as. Afgiftext för Tflutebic

cknixl i app¬
åfwesiledes

än alla andr«a,prekdmmekjderade br
Rekaxnmendexadt bref utlemnas Icke ustan qmtto af
egareneller deß behörige

eft
« rätta
n " befullmägtigzade o«ti1b«ukds, saskjtt argij
wes ej till okänd, utan intyg af trowärdig persön, att den skg
anmälande är den« till hswilken bre

fwet finnes wam adresjjeradt

". ·—— 24s
—- 366

gss Mr Fole