OCR Output

N »We-: Hin-w - — —
; : v eqtsst MEPng så Wfälsssdm iflMiande djsjtr Ji taklmänheh xsårIJjFHW kfkkr Elz» af. iaIla «..-s«lqg, thnfat«, stgdzas as hat-REMij Gesti- vch förtM
I ) UUU WM Iåslgwäge wintserrefor, spläga -å«terw-äxnd«a till de -tkak- , 17 « Ukan «.U«d9..dse ssgstftlgakke».1Ujkkter., I. FszpM »s·stug«an.
- - ter, hwsiareft dev .»äroszfödd.a, ioch i ssynnerhet tiill dem, hwzarest de. ; .I Hund« UWIM aw Ug; »Wart, »thka Jana

rede-n sfortpiautait fig. Ett o annat In see ar kan· doek hUWUIDsUkU M Iefiwa szssaf ssmößi VIM Mk Mkssta UND dem "
.-?zfigalsxkog,d föfa sig ett nytt hckmwist påJ Eckeng afstånd fzsåzi U".-w»ken (e««ser BergIIfwen-s)»kan anfes adlrg, düs?an,s-oxfsta udkE

» fångax Harar, ftörre fingsfogeb m. . af de wisdadjur sont
: Orfaksen hwarföre ingen belöning anses hör-a utdelas för «.-"s"3 IUZUUIstUU gmm wTll pbthlla färægm Täwinss Ufwmspm M
dödandet af de flesta mindre arterusa bland Rofdjur och Rofkk Vch AUMU bIUUd Mmdlurens fåspms Gäßsk HöMk LUM Diss- W¬
fog-lar, är icke blott den att de äro mindre skad.liga, utasni syn- ET’sz-«« Helft tyckes dock äfWeUhUU fUUAU fUIIM ENGEL-De »Wu¬
Uskhkst ritt derasslefnadssätt ---är sådant, satt ehuru de nåsosn gånsg USE NattugglokUO spJU Um bemle Emwa TWW W Mk
kann-a- färorsaska oß en mindre skada, ärol de dock under qul-i- AVIPEL FWIUT MIUM äU I UWUU Vch äsW Mkde Wng Elle-I Ecke
ga Predigend-en swida wem nyetjga iin skudliga, ach- »dem seie- ist skadltge för tamhönseU-- såsom mängwss twrs drMs warst-, I
des Ieke onädegtwsis Hförföljas eller utdödaä Sådania säro all-a de? WDII Urk- EUWPU äk sdek Wankgt« adtssgowus « ihm M unee
deksmsü net-erna, dwilka hufwudsakligen lefwa af Täteor och wiss-, . utt duffagen, man: att der gösra den ngaste . du M Dus¬
som Wiss-e month ochmk på sähesfäxksamk i -tkä·dgårdar och · warne eller Hdseras .1mg.a·r; « men alla ngglesswrtewn fu«-estier ex;
plantermgar - göm en wida störees sksada äu den som srofdjsuresn s« Vtwkgsmängd WWV Vch UTHLG bade UVUPU TMM Vch TUMEI
ku1-1-n1a.—..åstadkomma, ehukru de. arbetsa mera fördo-Ida, hwsakige- . städer Vch byars Det IMM- Icke wara Mömgt Zföx7oßaxtåntofm¬
nom. den fkada de förorsaka mindre ssnes. - Till de anförda, ·TT UUZ körgöm blptt en UUSU del Uf Der amor. små FUDTMUVD spm
söx oß nyttdga rofdjuren, höeer We vPan (eller Lekatten")·,· som de MIUDÆ WfdiUkeU sdfödu fök att Uf dem MMM sigs
wäl sie-, »Her site ringa storlek, büde stark och gehn-» oeh ihm dü- · aFlerea-.t:11—)ld?—«--LI«Istlssfssfoglmsy UWM UMIOFEUWMOEWCIUMMUFKU
. dar sgsllehanda1, its-wen spwida större djur, met-i dock mest råti- ITMUSU Ochs chätka Verkgknom UIUUSMVM Um WM VVWUMZU
akkcH ,h,;wi-Ika» »Hast pch ,j stöksta mängd fzrekommm — Derjemte kunna göra . o;ß.. Detta sgssäller itseznnzexhet sdm de- s. H Wer-fa¬
böra ·wi"nä1:xmsa Eis-Witwen keller «Gr-äfswinet«), om hwars NEW- is—-få HIka de TWUUYISU MUSWMFU «(-eller QWWOMW
bei-MEDIUM .-IIe.fIrds-ssätt kan anföras, att, ehiüru han«-är— ett fsm den, Uvrdlskll arten, hwilkexu hast befjrsäxsdmde fütter. Des-se
swerkllgst rofdjuns föestcir han. dock äfwen edit-ten bäir .o-ch«nedfall- f.örstära, Mom- rmsö.ß, äfwexn grodor o.« d., -s--me..s11.ithru de Uågou
na v·fr.ukter., bi- och hzumlekakoy tilldch mesd getingebo medlar- Uångs På -.dcsszha UUAUU kUUUU förgnpa W Pü. en OkrkUckszgs
ver eller ..flyzgfärdigaspitzen-gar, widare s1eigkgr,· mask och i11s.gkker, Rap hom, Gåsjunge .o. .d-., göra de .dock.--txllräckltg nytsta sör

. qrumxj äfwen deszngtiga,. grodor o· d.—A1mu wida wem Um- satt Hm skogms.—«—Qm, Gladgn gälleksr-11ngefär -dextsamm.-a·,-och
ztig »de- J«geslko-tten (3W111ig«e11 kallad Piggfo eller Piggswin),

ä·11»nu»-1nian-re jkadlizjk dir-»Vi- ellerstWesiphöksem kom« deltjll år
IJWUW EIEfMdsWt hka Wes-»du likhet med rä"lin "iens« men an sp.7.·—." THIVUVE El mäns § ägsot Wem UVUVEWUTIU swä en US af. de
hehre-se fig- blottesils vier-»F --sissda,-och ser, siik Ysi212ioxkgk,euwkkk- Oer a- mtwa wstglamek seist-It Seele-DOHRN seh s c fes-M
EIN fW.-.I?Fstsare. Hån -är,-"«di"asktadt sitt klumspiga i1«tfeende, en--slki-ck- FU H Her-USE .men.; de spkekomma Mk HUMUUL LUVHUTTFELU
Ilg THE-Ware- gösssth Wrödelse på gräemask ochs-a11drecsjnsekt- " :« Ach ANDRka »gro» mal både alImanneszoeh Jggnskaxofgxe

Haku-z sum Wms Hch spå markÆ ät» med begwighetormar erga, meu de jaga nüftan hlott Sparf-i och andra småfoglar.