OCR Output

« xzsl YTZHNZJMMKHYLYH « .. , » . » .» » .- . -» yft sl
.t« I

Is- ss«-.. . s . s --.««

« L .-». .-... ,. »J- -. .«-...I.. ...... -..... . ...-. .. - ...—...-4-.-«

Det inses Iätt att man, med bibehållande af en irrem wissa IZÅ
gränser inskränkt jagt, kan lemna det werksammaste skyddet åt «·j"
de jagthara djuren derigenem, att de lemnas i -fullkomlig fred
Under site fortplantningstid ochatt denna fred, åtminstone för II
wissa djurarter, får fortfara till deß— ungarne äro utwuxne eller
så försigkomne, att de- kunna hjelpa fig sjelfwa, hwilket isyn- »
nerhet gäller om fogelarterna, hwilkas ungar blifwa närafull- I
wuxna på. 2 till 4 weckors tid. Men då fortplantningstidenin-. » »
träkffar weh olika årstider hos skilda djurarter, få måste ock is
plid fridlysningstider bestämmas för dem. Flera flugs djur ¬
behösfwa ock skydd äfwen ern wintern, då de äro lättastattfdr- ¬
störa. Efter dessa grundser gntog den nya ftadgan, i § 12,

följande fridlysningstider, nemligem

för Elg fr.o.m.10ct.t.o.m.10Aug.
» dert, Rådj11r, Wildren, ·

Hure. . . ...... « .......... » 16 Mars » 10 Aug.
» Bäfwer ............... » 1Nov. » 10 Juli
» Swam Gräsand, Ejder,

samt Enkel och Dubbel

Beckasin » .................. » 16 Mars » 10 Juli
» Rapphönö dch Moripa » 1Nov. »- 10 Aug.

» Tjäder, Orre, Hierpe, Fjäll¬
ripa ach Dalripa ......

, E) Det må likwäl ermqu att den Kongl. Jagtsxadganss bestämmel¬
ser kunnt« Wem i deß H 2 fäges, före eller fednare komme asttszundexgå «
föriindringar till följd ortsfdrhållanden eller andradrsaker. Ofwgm
stäende uppgifter om de förbudna tjderna för jagt kunna alltfå endast viå
länge tjena till efterrättelse, Tom de förblifwa ofdrändrade;. vch är« det«för s» «
hwae och en ganska lätt att erfara, när dylika föeändringar inträda, all¬

denstund kungörelser derom uppläsas i Riketsdlla kyrkor.

» 16 Mars » 10 Aug-XII
Föröfrigt lemnar denna jagtstadga all behöftig frihet i ut- «¬
öfwandet as jagt. En hwar må på egen mark stöta sin wild¬
afwel efter eget gedtfinnande nch anwända de jagtfätt han be¬
hager-, så swida ej dedsa äro försåtligsa och wjådliga för menni¬

stor eller husdj11r. Men fdr att gifwa wigt üt stadgandet om
fridlysningstiderna bestämmas följande answer för öfweertrkp
del-fee af dem: (§ 22) «Jagar någon djur, som i § 12 näm¬
nes, under stid dü jagt efter sådant djur är förbjuden, böte från
och med tio, till och med· twåhundra R:dr. Om djuretderwid
blifwit dödadt eller fängadt, ware äfwen detsannnaförwerkadtx"

« «War det Elg eller B·säfwe-r, som under slik fövbudentid
dödats, sårats eller fångats, må dock böterna ej sättas lägre
äu etxhundra femtio Riksdaler.". - "- « .

Afwen den som köper eller mottager wildt under fis-chin¬
den tid blir underkaftad lika answar. « - «

Rofdjur och Rossoglar må när fom·"helst«dödas; men en¬
dast för de ftörre och skadligare bland demA ·utfästassbelöningar,
nem"»l·igens: (·1 § 20) för Bjdrn, W.x1rg, Lo, Järf och Näf,sfamt
för Orte, Berguf och anhök. Afwen Kutt, som anträffas i
1 fkog eller hage, må faklöst dödas G 19). Wildt löspande
Kattor äro nemligen förstörande rdfdjur»för mindre «will-ebråd,
såsom ungarna af Horai-, Skogsfogel, Ander m.· m.¬

De flesta af de härdfwan uppräknade fridlysta sdjuren äro
fådana som finnas i landet under alla årstiderdch fåledeskun¬
na jagas under hela den tillåtna tideu;«mej1 några bland fo¬
gelarterna äro mer eller mindre bestämdt ftyttfoglar, som icke,
eller blott sällan,· träffas hos oß under den«-kalla ürstidm
Detta är händelsen med Swajt, Gräsa·1d och Ejdev, samt-Umr¬
nerhet med Beckasinerna, Tom stisllbringa wintern i sAfrikaeller
födra Europa. De tre öfriga hålla sig dätill en ftor del i
haft-net, närmare wåra kuster, -· der öppet Matten '-finnes-.« Jag¬
ten på dessa artee blir härigenom hetydligensinskränkh men
den tizd då de äro borta, upptages dioek i ståiåtzajtiiåsomtillæ
ten j-a«g-ttid, « emedan ingesn fkada är siedd i- fas· en eller"a11nan
af dessa foglarsskulle om wintem påträffass oschsdödaQ Ehuru
dessa-foge’larter flytta bortssfrån wärtlandsunder-sen«-"betydlsig
del af "året-, fä tillhöra de dock detta land och böra skitkddas un¬
der fortplantningstidem emedan sdet är en wäl-bekräftia-d.fanning,