OCR Output

( - - ,
« » « » , « U « ««,«» .«»»!« «¬
ssinW-«W·« « www « «' .--—— s i -.«-« .’.I« IIHH « ’V. ’«Ii".«« "«"

« «—-=::·.·:—..·...... —-..—«...«-..T.7..«.» — «.... — - A W« — - —. « — " I« «« IH «’7’-)«I««"WI. 4.«)"k«sHsL1-·t" « «

om jagt efter RädeIrech .Elg. ..Mix1szriklig är depikSijveælagarez
na påbjudna Ifrjedlysningen under Tommareu för Ekorre, sont«
genom de allmänna Lands-lagarna (134-7 ach· 1442) utstrijcktes
äfwen ti-ll-Mård»och Lekaztt3 utau twifwelsmed afseendepiå MIs¬
werkshandeln. s Asfwen «.gjordes-s tefterhand någrea jnskräukningarsisz
i jagtfrihgeten sderigenom, att wisset-dee förklaradesförsKun Essig-«
-dj-ur, sfom fingo ,jagas»allenast af Konungen. tS-.ålunda är ZEM «
(Rüdjur) «ka anf: st. i .O..stgöta-lagen förklarasdtför K1«1ngs-d«juri,z;;v
hwars fäande war wid 3 market silfwer i böte-r ,förbu-det;»e.ttjsz«
förhud sum i nämnksa Landslagar upprepades med högre bötean
J Ostgsäta-I—a:gen oxntaskas pü anförda ställe jagten iefter Elg.så-E«"
svm zer för- en ·h«war.; menj Magnus Erikfoug lag af -år-«1347,1;i
förbjudes Elgjagt. und-er .,h..ela ürest, i hela Swerige, utom t:
D-alarna; Helfi11gselasndi, Ge"ftrikland, Wärmlandoch Daslslandsts
hwarest».«E"lg fick jagas ,fråsn Fastlagen till Olsmessa (29 III-»Es
li).-.j » Amt-u ür 1621 blef jagten ieftev Swan wir-d lifsstmssj
förbjuderx på «-10 mil omkrisng Stockholm, säspm uteflutandeiz
tillhöxig Knauftgem -.E11.a11,n,a11 inskränkniug«.bestod derutip att-?
all jagte Kungsparkerna wid betydligt vite förbjöxdsi hwaromich
r«eda11«z» f«».i.u11es stadgadt i lage-n af 1347 (.Ku·ngs-B,»30). Mean «
hela,.O.1and hlef ür 1572 af Johan -III gjqutTillKunigxigjagt- «
psark med uttrycklig förefkrift, att alla hundar derstådes skulxle1
hafwa en fot stympad, och der jagt efter nyttiigajjurförsta acht »;
andra gången umgäldes med böteri men txedje güugen, afsi »
adelsman»med föxlust afspdeß jordagod»s, as- ofrälse med »lifwsets—»: ’
« fürsqu Afwen Aland blef Kungljg ja-gtp.ark.. Likwäl uppkomxsk
icske hos aß ett allmänt jagtiörbud ».t,i,ll .-fö"r1nån för·.sadeln förr;·:
äu undersoch -efterx30-åra-kriget, då-"1x1a11. tyckes hgfwa erhållit
närmare »kä"u-n,edo111«oim- förhållandetj Tyskland«s Ar, 1647 u.t«---s««:-·
kom en jagtstadga, .--s.o..111 förbö-d -.·.a«(lsa- opriviligzierade.;(«.ofrä1se)s st
brnket af« jagt-gewär, sa« wäl bössa ksom båge, tilljagt efter 11yrt-""
tigt «wisllebråd. «« Föröfriigt förböds »sallt sifällande af högidgaar samt
skjutanxde « e"llser...,fångande.«af nyttigjogel Iitellcnzi Midfastan ach

Olofsmesja11, qtom j [ikc"-jrgürdar, der jjöjozgek äfw,e11«g;dea tjdenz

M tned stigät fäsngaä ; Men· en W« jagtstasdga, af 1664, ««förbj«öd
«d"ex ofrässe äfwensbruket asf · giller, »Mit och fällor för trytttgt
willebsråd J skärgårdarna ltilläckxskltkrväl att «skjnta och fänga
sjäfoget Genaue båda dessa jagtftsadgarna -fri·dkystses«"Rapp¬
löns ach Akerhöns" usiderT hela «året för« alla vprwikrgierade
Bock tyckas dessa stränga bestämmelser iicke hafwa blifwit så
noga eftserl-efda. Fråga om jagträttigheten förekom derefter på
Riksdagarna 1731 och B4,—utan att kunna afgjöras, och 1734
ürs Lag förbisgür nämnde-sbsestämmels·er." Den innehåller der¬
emot, uti Byggn.-V.v Cap. 23, en .j,a«g·tstadga, som handlar al¬
leniast om skadedj r och ·ro«ffsogla"r, hwilka -««-hw"ar man miå skjuta
och behålia·«; pm sskallgång dsch Warggårds hållande fåsomen
kyldjghet för -jordägare, samt om Obelöning i penninsgar för
üngad elleedödjad Björu, Warg och Räf. , — «

. En ny period i jagtens historia hos oß bösrjsar med 1789,
dü, genom ..Gustaf Illts Skatteköpsförordning (af 21 Febr.),
skattebonde fick uttrycklig räxtighet till jagt på egenmart Der- «

. efter utkom en särskild Iagtstadga af d-. 30 vAprils1808, hwari¬
genom äfwen kronobonde fick rätt att jagapåiegejtmarkq Den-—
na« stang påljjuder fridlysning i hela "landet sfrån zds. 15 Mars
till och med« Juli kmånads slut»för flera djura«rter, nexnligem
Elg, Kxonhjorh Dafhjort, Nådj«ur, Wildren och Swan, samt
Tjäder, Orte, Hjekpe sokch S«n.öripa. För Gräsänder war fix-id¬
lysningstiden en mänad -kortare,, och Rapphöns fingo jagas
allenast under Augusti, September ach October. »

Sei-an folkmängden ganska mykket itilltagit och-betyd"liga
förbätstringar af. skjutgewären blifwjt g,jorda, isynnxerhet genom
det allmännake hruket af knallhattslås på «1820-ta1et, kunde jag- ·
ten blifwa mera förödande än förut, okch då det märktes, att
flera flugs wilxebråd betydligen afeogo i; ·mängd,·"bfef det »ange¬
läget tatst tänka på medel till förekomjmande af derag full-kom¬
liga uxrdtanda Till fökje häraf utgafssen ny -jagtstadga" af d.
.21 Oet.s1»864,« som gör ansenliga ändringarxi der san-c -förut
warit antaget . — « d «

I

......, -»,.........»....—«.,.»»,....» » «;«.,..«... , .— .. «.«».....,.«»-,.«»«.·.«..-.;-, »- »
· s-«——-—-sp«·—"s«-—-—-» -— ...i,-.-. —- « .
» «,. - ,«....-.«. « Wiw