OCR Output

· · · i-«H1 s- · k s , « . « N I ’- ’ s« « "’«",’ l .
· » ., , . - . . · ·· » « . · . · ·· · «· - · . · · » . «
is , » «; ,- « » , » « , - ,.-,- .
’-- — « « . : — -.« .- « . J ..-.( J . .. « . .»..·.L......«... ...... «. ««4».«.M-.« ...-«.-«.-..-».k»-L.«.«.

· — , M-— ..-.·....-·.·—-— , ««-.i usw · - ·· » · , » · «
. M FOR T H ·- — »Ist FZEZZ » Om fkydd for wxiilda djurarter.
z « IO » ." L «L« « · E ».·« fu« « · ( - -. . « · · »
« TIIZ gi Hef« k; es T k T III DIE-g HI- » All zagt har— ursprungltgien -·war1t fullkomlt t fr: fioæ en
l II J— EJQ . - -2....3».»—P O—.-:·LJE. .,..... , II - I . vach hwar, ioch icifkrällkctingur desrutx ichafwa föxftd kunuatkpms
« Es H Z H « V ZEH O VZO E BE ZE- ", ma- 1.-frå.ga«,·n-är Iåtemriskortijllegnar sig egandeöätt öfwler wtha
- Es - Ä - O Or - - - . ckrckeu land. Ti de äldfia jasstförordnin ar -öra så edes »ö¬
Esxm O tsw O sit-» . U, . ·. .g « g,
« C « i- HEFT-NO TM JI——«—I-IZE— III-IS U rcskrtfter angående jagt ochi yylfängst fis dzur och fpglar på andre-s
EEOTJ HEFT-H H« pxxcs HIRSCH-« Es- Ists mark, och dyliska förekommas t. ex. 1 Nomcrska lagen, sådan den
»Es-T gis THAT T sfsf TsTsTsT E ngisåxx striftligen affatmdes på sen-takes · · ·
ssl - ii si- is-— -- ·- s ·s » dsssxsgssgxssst ksxsgsskssssssksgxx ;-1Fsgs«ksgsskk;sgåsszsxx
·"«.«"« « « »so ""««Ms«;«- AOHspzx an . e- jan « y- a c, ore ar s« - are-— , g- » »¬
ddd Z) - ) Js« IDZBLIGIS Ei , « - « "« ! « « :- ¬
- sa. Vor-— Ame-noc- eacoxmo chp kHss D qsk , Falkjagten och den Stora Jagten ·(på stmre djur) dcxstades Ut¬
I « »F IF Hof s Toffcfof OTT I TFFTT ZHZEFZ bildat sig såsom en k·är sysjelfäxtnxng fsör Furstarna och Ade-ht,
I ! IS J sååcas::-—»·csc»-»4-c)Oc;R 000 cLWkHÅCYQQE HZFH ’ uti hiyjilkas hofhållmng jagtbetzemngen utgjorde en wäsendtlig
; zä Y- zsszs s. IX XII-J III-« del. Afwen bland he audl.tge,l mom och mom kloftren, Lanfyps
HEFT «" Los-END- 9·Q’E«Z OOCIZZZ »Es Z wijldsige jägare hswklket föran edde flera gånger upprepa e or¬
T Eil-?F—IFZZIZ——EZI—— TZTJZZ EDZ Z- » lmd för dem Ettt jaga; förstEnked hundar,·resag pü· Hgogtaletk
« ’ . Ep- « CI .« N« s----2«-;««« -"««««·«« .« « LIMI- ZU fedan äfwen med· falkar. tt af dessa ör U« ut ä·r a es a
sz BE EIN-IF III-III III-Z Vlzfsglgs IS HEXE-zis- Kyrkomötet i Tessiu, 850. All jagtAbIelf ch delsksa ttder ·ssviart
· III-s si- " « ’" — - cis-XI X ott priviliegsium för Furstarna och D de n,. wi «ct warx Jög
« IN SCHJ GVYF——IELZ RHJPZEE XII ’ grad tryckande för den öfriga bsefolkningen, fom war beräjwczd
s . · E J BE Z- Zzz all rättjghez att jgäaß des-h httgays skördar Phstasdgs Ened Ettaxxgxg
·T-·" ’ « , « « « « ’ s- -2.-J fara från äde wk eråd so· 1ägare. · en ·e·om n·1«· o
.- L T Es . — - z — » . S III-Es detta privislegimm begagnade det så flittgt, att brtst pF1 wille¬
E . «. « . . ". .F . E , IZ H Zng s bråd uppstod,ll och ·man blef betäukt på att skydda de Jagtbara
Z D- «-’:z·3« H «« , E · O DZOFOCF H djuren för fu komlng utrotsqndk . · ·
Z H » Bis . IS »He-» — E H IS ZE; Hos oß förblef jagten, I anseeude tjll lqndets beskkcffenhet,
CI g F- « « ·O TFJ Z s ·S;-:«,: ' ' ' · - s«ss:-’"s8;. med tora, -obebodda "ogstrakter, säligen fri, ganska lange ef¬
- S . N .. « . - NJ F- « . . . . .
O« Hss Zw« sc0 ETZ - - · « Z »s; .- Z ZU ssä Z tcr de nyß u·ämnda ttder«na. Mcn åtsktlltga föxseskrtfter fmuas
H diss- — . H E-« . . OF O Leg-Fäs- dock redan I wåra gamla landskc74..slaga1:t hwtlka på 12- och
TIEHH V» est-»P- THE-; . .. . . .
gfsstx « . »F L go Z H - JE- - sk- kzssz - ; 1300-tal»en erhållijc Det, -fktck, hjpar wI nu ksciuna dem. ··Sü
--« BE Jm J- » Z E - III-J - « E såi g, s,«.z-Zs.zsss« t. ex. innehåller Ostgötaslagem 1 Bygdgsbalken Cap. 36, furc¬
ZLTZ E »F- TZs Fig-Z s Z Z «- s« ssV III skijijter· om fökngstcn af Bjur «(Bi·ifwer·) på andchs ·mark; om
O« SEIZFJQ O O A NR SKE- - - -·.· onrxqångstz wkd skallz om Wargstall iakom en skyldighet,san1t
H « si- H M ds- ·
X j3«s;
· . · W¬
s
»s! » ·
·I s«
··. »Es Z ·—· - T
i — .
L
TO
HJ